Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
14. schůze Senátu v 4. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 286 - Zákon o matrikách, jménu a příjmení
 • 287 - Zákon o omezení plateb v hotovosti
 • 288 - Zákon o opatřeních při dovozu a vývozu zboží porušujícího práva duševního vlastnictví
 • 289 - Zákon o auditorech
 • 290 - Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců
 • 292 - Živnostenský zákon
 • 293 - Zákon o odpadech
 • 294 - Univerzita obrany
 • 295 - Zákon o mez. pomoci při vymáhání fin. pohledávek
 • 296 - Zákon o úpravě vztahů v oblasti veřejné podpory
 • 297 - Zákon o kolektivním investování
 • 298 - Zákon o dluhopisech
 • 299 - Krajského soud v Brně - pobočka ve Zlín
 • 301 - Celní zákon
 • 302 - Zákona o Celní správě České republiky
 • 303 - Celní správa - související zákony
 • 304 - DPH
 • 305 - DPH - související zákony
 • 306 - Zákon proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
 • 307 - Zákon o ochraně přírody a krajiny
 • 308 - Trestní řád
 • 313 - Zákon o ochraně hospodářské soutěže
 • 314 - Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
 • 315 - Související s tisky 297, 298 a 314
 • 316 - Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech
 • 317 - Devizový zákon
 • 318 - České dráhy
 • 322 - Zákon o rozhlasovém a televizním vysílání

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 283 - Zákon o převodu majetku České správy letišť do vlastnictví krajů
 • 285 - Zákon o zásluhách Edvarda Beneše
 • 311 - Zákon o jednacím řádu PS
 • 321 - Změna zákonů - bezpečnostní sbory

senátní návrh zákona

 • 232 - Novela Ústavy ČR - imunita
 • 233 - Novela Ústavy - související
 • 262 - Atomový zákon
 • 270 - Novela zákona o státním občanství

návrh zákona zastupitelstva VÚSC

 • 284 - Zákon o ochraně přírody a krajiny
 • 309 - Zákon o ochraně spotřebitele
 • 312 - Zákon o krajích

mezinárodní smlouva

 • 234 - Dohoda ČR - ESA
 • 235 - Smlouva ČR - Turecko o soc. zabezpečení
 • 238 - Návrh na ratifikaci Protokolu č. 13
 • 239 - Opční protokol - trest smrti
 • 266 - Evropský hospodářský prostor
 • 273 - Úmluva o Europolu
 • 274 - Protokol o výsadách a imunitách Europolu
 • 275 - Protokol o výkladu Úmluvy o zřízení Europolu prostřednictvím rozhodnutí Soudního dvoru ES
 • 278 - Dodatkový Protokol ČR - USA k Dohodě USA - ČSFR o vzájemné podpoře a ochraně investic
 • 320 - Roční finanční dohoda pro rok 2002

jiný

 • 269 - Informace delegace
 • 280 - Jmenování soudce Ústavního soudu (doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.)
 • 282 - 1. doplněk plánu vojenských cvičení AČR
 • 291 - Informace vlády ČR o vojenských cvičeních AČR

senátní návrh schválený v PS

 • 310 - Zákon o jednacím řádu Senátu
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
232

Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátorů Jana Hadravy a dalších, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

232/1 UPV
 • odročuje jednání
232/2 SKUCR
 • doporučuje
232/3 VVVK
 • záznam z jednání
232/4 MIV
 • odročuje jednání
Jan Hadrava (senátor)Petr Fejfar (senátor)Helena Rögnerová (senátorka)Václava Domšová (senátorka)Josef Zoser (senátor)Jiří Zlatuška (senátor)Soňa Paukrtová (senátorka)Martin Mejstřík (senátor)Zdeněk Bárta (senátor)
  Jaromír Volný (UPV) Jiří Stodůlka (SKUCR) Jiří Zlatuška (VVVK) Soňa Paukrtová (MIV) 14. schůze č.352  - odročuje jednání
  Podán: Lhůta pro výbory:
  233

  Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jana Hadravy a dalších, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím ústavního zákona č. ?.., kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

  233/1 UPV
  • odročuje jednání
  233/2 VVVK
  • odročuje jednání
  233/3 MIV
  • odročuje jednání
  Jan Hadrava (senátor)Petr Fejfar (senátor)Helena Rögnerová (senátorka)Václava Domšová (senátorka)Josef Zoser (senátor)Jiří Zlatuška (senátor)Soňa Paukrtová (senátorka)Martin Mejstřík (senátor)Zdeněk Bárta (senátor)
   Jaromír Volný (UPV) Jiří Stodůlka (SKUCR) Jiří Zlatuška (VVVK) Soňa Paukrtová (MIV) 14. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení č.353  - odročuje jednání
   Na 3. schůzi Senátu dne 28. ledna 2005 vzat zpět.
   Podán: Lhůta pro výbory:
   234

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda evropského spolupracujícího státu mezi Českou republikou a Evropskou kosmickou agenturou, podepsaná v Praze dne 24. listopadu 2003

   234/1 VVVK
   • dává souhlas k ratifikaci
   234/2 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Petra Buzková(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Václav Roubíček (VVVK) Josef Zieleniec (VZOB) 14. schůze č.385  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: kosmické právo, kosmický prostor, Evropská kosmická agentura
   235

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Ankaře dne 2. října 2003

   235/1 VZSP
   • dává souhlas k ratifikaci
   235/2 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Zdeněk Škromach(ministr práce a sociálních věcí)Jan Hadrava (VZSP) Petr Smutný (VZOB) 14. schůze č.351  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: sociální zabezpečení, Turecko, Česká republika
   238

   Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolu č. 13 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod týkajícího se zrušení trestu smrti za všech okolností

   238/1 VVVK
   • dává souhlas k ratifikaci
   238/2 UPV
   • dává souhlas k ratifikaci
   238/3 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Cyril Svoboda(ministr zahraničních věcí)Josef Pavlata (VVVK) Petr Smutný (VZOB) Jaromír Volný (UPV) 14. schůze č.393  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Česká republika, trest smrti, Evropská úmluva o ochraně lidských práv
   239

   Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup ke Druhému opčnímu protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech týkajícímu se zrušení trestu smrti

   239/1 VVVK
   • dává souhlas k ratifikaci
   239/2 UPV
   • dává souhlas k ratifikaci
   239/3 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Cyril Svoboda(ministr zahraničních věcí)Josef Pavlata (VVVK) Petr Smutný (VZOB) Jaromír Volný (UPV) 14. schůze č.394  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: politická práva, Česká republika, Charta lidských práv, trest smrti, občanská práva
   262

   Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) , ve znění pozdějších předpisů

   262/1 VUZP
   • odročuje jednání
   262/3 VUZP
   • pozměňovací návrhy
   262/2 VHZD
   • zamítá
   262/4 VHZD
   • rozhodl
   262/5 VEU
   • záznam z jednání
   262/6
   • souhrnné pozměňovací návrhy
   Jitka Seitlová (senátorka)Václava Domšová (senátorka)Pavel Janata (senátor)Václav Jehlička (senátor)Jan Ruml (senátor)Jaroslav Šula (senátor)Josef Zoser (senátor)Jiří Brýdl (VUZP) Miroslav Škaloud (VEU) (PN) Robert Kolář (VHZD) 14. schůze č.354  - odročuje jednání
   Podán: Lhůta pro výbory: jaderná elektrárna, mírové využití energie, radioaktivní odpad, jaderné právo, jaderná bezpečnost, obec, ionizující záření, správní řízení
   266

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o účasti České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v Evropském hospodářském prostoru, sjednaná mezi Českou republikou, Estonskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Polskou republikou, Republikou Slovinsko a Slovenskou republikou a Evropským společenstvím, Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Portugalskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie), Republikou Island, Knížectvím Lichtenštejnsko, Norským královstvím (státy Evropského sdružení volného obchodu)

   266/1 VHZD
   • dává souhlas k ratifikaci
   266/2 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Cyril Svoboda(ministr zahraničních věcí)Ivan Adamec (VHZD) František Kroupa (VZOB) 14. schůze č.412  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: jednotný trh, Česká republika, dohoda (EU), přistoupení k dohodě, Evropský hospodářský prostor
   269

   Informace stálých delegací Parlamentu České republiky o činnosti za rok 2003

   (senátoři)
    14. schůze č.389  - bere na vědomí
    Podán:
    270

    Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších, kterým se mění zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

    270/1 UPV
    • pozměňovací návrhy
    270/2 VZOB
    • pozměňovací návrhy
    Jitka Seitlová (senátorka)Karel Barták (senátor)Daniel Kroupa (senátor)František Kroupa (senátor)Jaroslava Moserová (senátorka)Jaroslav Šula (senátor)Ivo Bárek (senátor)Jiří Liška (senátor)Jaroslav Kubera (senátor)Ondřej Feber (UPV) Josef Zoser (VZOB) 14. schůze č.355  - schvaluje senátní návrh zákona
    Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, státní občanství, Československo, udělení občanství
    273

    Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k Úmluvě založené na článku K. 3 Smlouvy o Evropské unii o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu) ze dne 26. července 1995 a Protokolu vypracovanému na základě článku 43 odst. 1 Úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu) ze dne 30. listopadu 2000 a Protokolu, kterým se mění Úmluva o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu) a Protokol o výsadách a imunitách Europolu, členů jeho orgánů, náměstků ředitele a zaměstnanců Europolu ze dne 28. listopadu 2002

    273/1 VZOB
    • vyslovuje souhlas
    273/2 UPV
    • dává souhlas k ratifikaci
    273/3 VEI
    • dává souhlas k ratifikaci
    Stanislav Gross(ministr vnitra)Jaroslav Horák (VZOB) Adolf Jílek (VEI) Pavel Janata (UPV) 14. schůze č.357  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, policejní spolupráce (EU), Europol
    274

    Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii a článku 41 odst. 3 Úmluvy o Europolu o výsadách a imunitách Europolu, členů jeho orgánů, náměstků ředitele a zaměstnanců Europolu ze dne 19. června 1997

    274/1 VZOB
    • dává souhlas k ratifikaci
    274/2 UPV
    • dává souhlas k ratifikaci
    274/3 VEI
    • dává souhlas k ratifikaci
    Stanislav Gross(ministr vnitra)Jaroslav Horák (VZOB) Adolf Jílek (VEI) Pavel Janata (UPV) 14. schůze č.358  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, výsada, protokol (EU), policejní spolupráce (EU), Europol
    275

    Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o výkladu Úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce vydávaných Soudním dvorem Evropských společenství ze dne 23. července 1996

    275/1 VZOB
    • dává souhlas k ratifikaci
    275/2 UPV
    • dává souhlas k ratifikaci
    275/3 VEI
    • dává souhlas k ratifikaci
    Karel Čermák(ministr spravedlnosti)Jaroslav Doubrava (VZOB) Adolf Jílek (VEI) Pavel Janata (UPV) 14. schůze č.359  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Soudní dvůr Evropské unie, policejní spolupráce (EU), Europol
    278

    Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými k Dohodě mezi Spojenými státy americkými a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 22. října 1991 ve Washingtonu

    278/1 VHZD
    • dává souhlas k ratifikaci
    278/2 VZOB
    • dává souhlas k ratifikaci
    Bohumil Sobotka(ministr financí)Ivan Adamec (VHZD) Josef Jařab (VZOB) 14. schůze č.378  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: Spojené státy, Česká republika, ochrana investic, podpora investic
    280

    Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.)

    280/1 UPV
    • nevyslovuje souhlas
    280/2 VVVK
    • nevyslovuje souhlas
    Václav Klaus(prezident republiky)
     Václava Domšová (UPV) Václav Jehlička (VVVK) 14. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán:
     282

     1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2004

     282/2 VZOB
     • bere na vědomí
     Miroslav Kostelka(ministr obrany)František Kroupa (VZOB) 14. schůze č.386  - bere na vědomí
     Podán: armáda, NATO, vojska v zahraničí, nadnárodní ozbrojené síly, vojenské cvičení
     283

     Návrh zákona o převodu některého majetku, se kterým je příslušný hospodařit Česká správa letišť, státní podnik, z vlastnictví České republiky do vlastnictví některých krajů

     283/1 VHZD
     • nezabývat se
     283/2 UPV
     • záznam z jednání
     Jaromír Schling(zástupce skupiny poslanců)Milan Balabán (VHZD) Jaromír Volný (UPV) 14. schůze č.363  - nezabývat se
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 166/2004 Sb. letecká doprava, regionální doprava, letiště, civilní letectví, převod vlastnictví, veřejný majetek
     284

     Návrh zákona,kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

     284/1 VUZP
     • neprojednávat
     284/2 SKRV
     • doporučuje
     284/3 VEI
     • schvaluje
     Evžen Tošenovský(zástupce Moravskoslezského kraje)Rostislav Harazin (VUZP) Miloslav Pelc (SKRV) Jaroslav Šula (VEI) 14. schůze č.361  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 168/2004 Sb. ochrana životního prostředí, nemovitý majetek, chráněné území, ochrana krajiny, správní řízení
     285

     Návrh zákona o zásluhách Edvarda Beneše

     285/1 VVVK
     • zamítá
     285/2 UPV
     • zamítá
     Radko Martínek(zástupce skupiny poslanců)Martin Mejstřík (VVVK) Jaromír Volný (UPV) 14. schůze č.360  - zamítá
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 292/2004 Sb.
     286

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

     286/1 VUZP
     • schvaluje
     286/2 VVVK
     • schvaluje
     Stanislav Gross(ministr vnitra)Petr Fejfar (VUZP) Zdeněk Bárta (VVVK) 14. schůze č.356  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 165/2004 Sb. statistika, příjmení, evidence obyvatelstva
     287

     Návrh zákona o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

     287/1 VHZD
     • pozměňovací návrhy
     Bohuslav Sobotka(ministr financí)Alexandr Novák (VHZD) 14. schůze č.362  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 254/2004 Sb. politické strany, zkrácení daně, finanční transakce, platba, financování strany, cash flow, zpráva o činnosti, elektronické peníze
     288

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

     288/1 VVVK
     • pozměňovací návrhy
     288/2 VHZD
     • záznam z jednání
     288/3 VEI
     • pozměňovací návrhy
     Bohuslav Sobotka(ministr financí)Václav Jehlička (VVVK) Vladimír Železný (VEI) Jan Fencl (VHZD) 14. schůze č.364  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 255/2004 Sb. humanitární pomoc, duševní vlastnictví, dovozní politika, dovoz, vývoz, padělání, pomoc obětem neštěstí
     289

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění zákona č. 209/2002 Sb.

     289/1 VHZD
     • schvaluje
     289/2 VEI
     • schvaluje
     Bohuslav Sobotka(ministr financí)Ivo Bárek (VHZD) Alena Gajdůšková (VEI) 14. schůze č.365  - nezabývat se
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 169/2004 Sb. účetnictví, účetní, uznání diplomu, audit, účetní uzávěrka, profesní etika, princip vzájemného uznávání
     290

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky

     290/1 VHZD
     • schvaluje
     290/2 VEI
     • schvaluje
     Bohuslav Sobotka(ministr financí)František Kopecký (VHZD) Luděk Sefzig (VEI) 14. schůze č.366  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 170/2004 Sb. daňové orgány, daňové právo, uznání diplomu, profesní komora, mezinárodní daňové právo, princip vzájemného uznávání, poradenství
     291

     Informace vlády ČR o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období říjen - prosinec 2003

     291/1 VZOB
     • bere na vědomí
     Miroslav Kostelka(ministr obrany)František Kroupa (VZOB) 14. schůze č.388  - bere na vědomí
     Podán: armáda, politika spolupráce, NATO, vojenská spolupráce, vojenské cvičení
     292

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

     292/1 VHZD
     • schvaluje
     292/2 VEI
     • schvaluje
     Milan Urban(ministr průmyslu a obchodu)Jiří Rückl (VHZD) Eduard Matykiewicz (VEI) 14. schůze č.367  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 167/2004 Sb. odborná kvalifikace, svoboda usazování, živnost, evropský podnik, svoboda obchodu, princip vzájemného uznávání, Evropský hospodářský prostor
     293

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

     293/1 VUZP
     • schvaluje
     293/2 VHZD
     • pozměňovací návrhy
     293/3 VEI
     • schvaluje
     Libor Ambrozek(ministr životního prostředí)Petr Fejfar (VUZP) Jaroslav Šula (VEI) Emil Škrabiš (VHZD) 14. schůze č.371  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 188/2004 Sb. nakládání s odpadem, kovový odpad, zneškodňování odpadu, automobil
     294

     Návrh zákona o zřízení Univerzity obrany

     294/1 VVVK
     • pozměňovací návrhy
     294/2 VZOB
     • schvaluje
     Miroslav Kostelka(ministr obrany)Václav Roubíček (VVVK) Josef Jařab (VZOB) 14. schůze č.387  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 214/2004 Sb. armáda, organizace školství, vysokoškolské vzdělání, profesionální armáda, univerzita
     295

     Návrh zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek

     295/1 VHZD
     • schvaluje
     295/2 VEI
     • schvaluje
     Bohuslav Sobotka(ministr financí)Milan Balabán (VHZD) Karel Tejnora (VEI) 14. schůze č.372  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 191/2004 Sb. politika pomoci, finanční zrovnoprávnění, mezinárodní pomoc, výkon rozhodnutí, finanční ztráta, pohledávka, finanční vyrovnávání, dluh
     296

     Návrh zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

     296/1 VHZD
     • schvaluje
     296/2 VEI
     • schvaluje
     296/3 VVVK
     • nezabývat se
     Vladimír Špidla(předseda vlády)Jan Fencl (VHZD) Alena Gajdůšková (VEI) Václav Roubíček (VVVK) 14. schůze č.383  - nezabývat se
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 215/2004 Sb. politika výzkumu, soutěžní právo, podpůrná politika, kontrola restriktivních praktik, podpora podnikání, státní podpora, kontrola státní pomoci, schválení restriktivních praktik, Evropská dohoda o přidružení
     297

     Návrh zákona o kolektivním investování

     297/1 VHZD
     • schvaluje
     297/2 VEI
     • schvaluje
     Bohuslav Sobotka(ministr financí)František Kopecký (VHZD) Miroslav Škaloud (VEI) 14. schůze č.373  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 189/2004 Sb. investiční politika, zahraniční investice, investiční společnost, kapitálová společnost, podpora investic
     298

     Návrh zákona o dluhopisech

     298/1 VHZD
     • schvaluje
     298/2 VEI
     • schvaluje
     Bohuslav Sobotka(ministr financí)František Kopecký (VHZD) Miroslav Škaloud (VEI) 14. schůze č.374  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 190/2004 Sb. pohyb kapitálu, kapitálový trh, OECD, převoditelný cenný papír, emise cenných papírů, veřejné půjčky
     299

     Návrh zákona o zahájení činnosti Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně

     299/1 UPV
     • schvaluje
     Karel Čermák(ministr spravedlnosti)Jiří Stodůlka (UPV) 14. schůze č.368  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 171/2004 Sb. právní systém, soud vyšší instance
     301

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů

     301/1 VHZD
     • schvaluje
     301/2 VEI
     • záznam z jednání
     Bohuslav Sobotka(ministr financí)Emil Škrabiš (VHZD) Karel Tejnora (VEI) 14. schůze č.375  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 187/2004 Sb. celní politika, celní právo, harmonizace cel, clo, celník
     302

     Návrh zákona o Celní správě České republiky

     302/1 VHZD
     • schvaluje
     Bohuslav Sobotka(ministr financí)Emil Škrabiš (VHZD) 14. schůze č.376  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 185/2004 Sb. celní politika, celní právo, ústřední orgány státní správy, celník
     303

     Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky

     303/1 VHZD
     • schvaluje
     Bohuslav Sobotka(ministr financí)Emil Škrabiš (VHZD) 14. schůze č.377  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 186/2004 Sb. celní politika, celní právo, ústřední orgány státní správy, celník
     304

     Návrh zákona o dani z přidané hodnoty

     304/1 VHZD
     • pozměňovací návrhy
     304/2 VVVK
     • pozměňovací návrhy
     304/3 VEI
     • pozměňovací návrhy
     Bohuslav Sobotka(ministr financí)Milan Balabán (VHZD) Jiří Skalický (VEI) Jiří Zlatuška (VVVK) 14. schůze č.381  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 235/2004 Sb. daň ze spotřeby, fiskální politika, daň z přidané hodnoty, harmonizace daní, přibližování legislativy, sazba DPH
     305

     Návrh zákona, kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

     305/1 VHZD
     • pozměňovací návrhy
     305/2 VEI
     • nezabývat se
     Bohuslav Sobotka(ministr financí)Milan Balabán (VHZD) Jiří Skalický (VEI) 14. schůze č.382  - nezabývat se
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 237/2004 Sb. fiskální politika, daň z přidané hodnoty, harmonizace daní, sazba DPH
     306

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

     306/1 UPV
     • záznam z jednání
     306/2 VZOB
     • pozměňovací návrhy
     306/3 VEI
     • schvaluje
     Bohuslav Sobotka(ministr financí)Jaroslav Kubín (UPV) Karel Jarůšek (VEI) Josef Zoser (VZOB) 14. schůze č.397  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 284/2004 Sb. hospodářský trestný čin, trestný čin proti majetku, praní špinavých peněz
     307

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

     307/1 VUZP
     • schvaluje
     307/2 VEI
     • záznam z jednání
     307/3 SKRV
     • doporučuje
     Libor Ambrozek(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) Petr Smutný (SKRV) Jaroslav Šula (VEI) 14. schůze č.391  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 218/2004 Sb. ochrana životního prostředí, chráněné území, ochrana rostlinné říše, ochrana živočišné říše, přírodní rezervace
     308

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

     308/1 UPV
     • schvaluje
     308/2 VEI
     • schvaluje
     Karel Čermák(ministr spravedlnosti)Pavel Janata (UPV) Adolf Jílek (VEI) 14. schůze č.392  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 283/2004 Sb. trestní právo, trestní řízení, kompetence soudce, ombudsman
     309

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

     309/1 VHZD
     • nezabývat se
     František Dohnal(zástupce Kraje Vysočina)Soňa Paukrtová (VHZD) 14. schůze č.395  - nezabývat se
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 217/2004 Sb. rozpočtová pravidla, finance místních úřadů, propagace, ochrana spotřebitele, pokuta
     310

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění zákona č. 78/2002 Sb.

     310/1 UPV
     • schvaluje
     310/2 SKUCR
     • doporučuje
     310/3 VEI
     • schvaluje
     Jiří Stodůlka(zástupce Senátu)Pavel Janata (UPV) (SKUCR) Helena Rögnerová (VEI) 14. schůze č.369  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 172/2004 Sb. legislativní proces, právní spolupráce, jednací řád, jednací řád parlamentu, parlamentní dokument, horní komora
     311

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995/Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů

     311/1 UPV
     • schvaluje
     311/2 SKUCR
     • doporučuje
     311/3 VEI
     • schvaluje
     Pavel Svoboda(zástupce skupiny poslanců)Jiří Stodůlka (UPV) (SKUCR) Helena Rögnerová (VEI) 14. schůze č.370  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 282/2004 Sb. legislativní proces, parlamentní výbor, přibližování legislativy, uplatňování právních předpisů EU, jednací řád parlamentu, dolní komora
     312

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

     312/1 VUZP
     • nezabývat se
     Jiří Šulc(zástupce Ústeckého kraje)Josef Kalbáč (VUZP) 14. schůze č.396  - nezabývat se
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 216/2004 Sb. regionální orgány státní správy, region, vlajka
     313

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony

     313/1 VUZP
     • schvaluje
     313/2 VEI
     • schvaluje
     313/3 VHZD
     • pozměňovací návrhy
     Vladimír Špidla(předseda vlády)Jaroslav Mitlener (VUZP) Jiří Skalický (VEI) Milan Balabán (VHZD) 14. schůze č.405  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 340/2004 Sb. soutěžní politika, soutěžní právo, kontrola restriktivních praktik, právo EU - vnitrostátní právo
     314

     Návrh zákona o podnikání na kapitálovém trhu

     314/1 VHZD
     • schvaluje
     314/2 VEI
     • schvaluje
     Bohuslav Sobotka(ministr financí)Ivan Adamec (VHZD) Miroslav Škaloud (VEI) 14. schůze č.399  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 256/2004 Sb. finanční instituce, úvěrová instituce, kapitálový trh, převoditelný cenný papír, investiční společnost
     315

     Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech

     315/1 VHZD
     • schvaluje
     315/2 VEI
     • schvaluje
     Bohuslav Sobotka(ministr financí)Ivan Adamec (VHZD) Miroslav Škaloud (VEI) 14. schůze č.400  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 257/2004 Sb. banka, kapitálový trh, elektronické bankovnictví, převoditelný cenný papír, investiční banka, investiční společnost
     316

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

     316/1 VHZD
     • schvaluje
     316/2 VEI
     • schvaluje
     Bohuslav Sobotka(ministr financí)Robert Kolář (VHZD) Luděk Sefzig (VEI) 14. schůze č.401  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 280/2004 Sb. finanční instituce, úvěrová instituce, úvěrové družstvo, spořitelna, sladění norem, zprostředkování dat, důvěrná informace
     317

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

     317/1 VHZD
     • záznam z jednání
     317/2 VEI
     • schvaluje
     Bohuslav Sobotka(ministr financí)Robert Kolář (VHZD) Luděk Sefzig (VEI) 14. schůze č.402  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 354/2004 Sb. devizová politika, trh nemovitostí, nabytí vlastnictví, devizové právo, uplatňování právních předpisů EU, systém vlastnictví půdy
     318

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 83/2003 Sb. a zákona č. 179/2003 Sb., a zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

     318/1 VHZD
     • záznam z jednání
     Milan Šimonovský(ministr dopravy)Soňa Paukrtová (VHZD) 14. schůze č.406  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 293/2004 Sb. železniční doprava, privatizace, kapitálová společnost
     320

     Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Roční finanční dohoda pro rok 2002 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství, podepsaná dne 28. května 2003

     320/1 VHZD
     • dává souhlas k ratifikaci
     320/2 VZOB
     • dává souhlas k ratifikaci
     Bohuslav Sobotka(ministr financí)Milan Balabán (VHZD) Jiří Liška (VZOB) 14. schůze č.404  - dává souhlas k ratifikaci
     Podán: Lhůta pro výbory: finanční dohoda, Česká republika, finanční pomoc, Evropská komise, předvstupní pomoc
     321

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

     321/1 VZSP
     • schvaluje
     321/2 VZOB
     • nezabývat se
     Vladimír Říha(zástupce skupiny poslanců)Zuzana Roithová (VZSP) Jaroslav Doubrava (VZOB) 14. schůze č.407  - nezabývat se
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 281/2004 Sb. sociální zabezpečení, polovojenské síly, důchodový plán
     322

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

     322/1 VVVK
     • pozměňovací návrhy
     322/2 VEI
     • pozměňovací návrhy
     Pavel Dostál(ministr kultury)Zdeněk Bárta (VVVK) Vladimír Železný (VEI) 14. schůze č.408  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 341/2004 Sb. propagace, programová produkce, přibližování legislativy, kontrola komunikace, televize, frekvenční pásmo, komerční médium, rozhlasové vysílání, obchodní licence