Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
15. schůze Senátu v 4. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 324 - Zákon o ochraně chmele
 • 325 - Zákon o hnojivech
 • 326 - Zákon o potravinách
 • 327 - Zákon o rostlinolékařské péči
 • 328 - Komora veterinárních lékařů
 • 329 - Zákon o vinohradnictví a vinařství
 • 330 - Zákon o elektronickém podpisu
 • 332 - Zákon o zeměměřictví
 • 333 - Zákon o státním dluhopisovém programu
 • 334 - Zákon o přijetí úvěru od EIB
 • 335 - Stavební zákon
 • 341 - Zákon o návykových látkách
 • 342 - Zákon o zaměstnanosti
 • 343 - Zaměstnanost - související zákony
 • 344 - Zákon o ochraně osobních údajů
 • 345 - VZP
 • 346 - Zákon o EHZS
 • 347 - Zákon o mez. právu soukromém a procesním
 • 348 - Zákon o zahr. obchodu s vojenským materiálem
 • 349 - Televizní a rozhlasové poplatky
 • 350 - Správní řád
 • 351 - Správní řád - související

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 331 - Zákon o státní sociální podpoře
 • 340 - Zákon o Jednacím řádu Poslanecké sněmovny

mezinárodní smlouva

 • 277 - Smlouva ČR - SR o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a státních hranic
 • 279 - Dohoda ČR Slovinsko o přebírání osob
 • 281 - Úmluva o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti námořní plavby

jiný

 • 336 - Informace vlády ČR o přeletech a průjezdech
 • 337 - Jmenování soudce Ústavního soudu (JUDr. PhDr. Stanislav Balík)
 • 339 - Směřování ČR v EU
 • 353 - Informace vlády ČR o nasazení sil a prostředků AČR
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
277

Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic, podepsaná dne 27. ledna 2004 v Bratislavě

277/1 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
277/2 UPV
 • dává souhlas k ratifikaci
Stanislav Gross(ministr vnitra)Josef Kaňa (VZOB) Jiří Stodůlka (UPV) 15. schůze č.447  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Slovensko, Česká republika, boj proti zločinu, přeshraniční spolupráce, celní spolupráce, policejní spolupráce, mezinárodní trestní právo
279

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o přebírání osob na státních hranicích podepsaná dne 22. května 1998 v Lublani

279/1 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
279/2 VVVK
 • dává souhlas k ratifikaci
Stanislav Gross(ministr vnitra)Jiří Liška (VZOB) Josef Pavlata (VVVK) 15. schůze č.448  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Slovinsko, soudní spolupráce, mezinárodní trestní právo, hranice, vydání
281

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti námořní plavby a Protokol o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti pevných plošin umístěných na pevninské mělčině

281/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
281/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Milan Šimonovský(ministr dopravy)Soňa Paukrtová (VHZD) Josef Zoser (VZOB) 15. schůze č.430  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: námořní doprava, trestný čin, námořní plavba, mezinárodní trestní právo, námořní bezpečnost, terorismus, pirátství, organizovaný zločin
324

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů

324/1 VHZD
 • schvaluje
Jaroslav Palas(ministr zemědělství)Josef Vaculík (VHZD) (SKRV) 15. schůze č.417  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 322/2004 Sb. chmel, ochrana rostlin, osvědčení o původu
325

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých dalších zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

325/1 VHZD
 • schvaluje
325/2 VEI
 • schvaluje
Jaroslav Palas(ministr zemědělství)Bohumil Čada (VHZD) Vladimír Železný (VEI) 15. schůze č.418  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 317/2004 Sb. nakládání s odpadem, skladování, hnojiva, zemědělský výzkum, zalesněná plocha, zemědělská půda, organická hnojiva
326

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

326/1 VHZD
 • schvaluje
326/2 VEI
 • schvaluje
Jaroslav Palas(ministr zemědělství)Emil Škrabiš (VHZD) Vladimír Železný (VEI) 15. schůze č.419  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 316/2004 Sb. potravinářské aditivum, potravinová legislativa, ochrana spotřebitele, tabákový průmysl, přibližování legislativy, inspekce potravin, označení výrobku
327

Návrh zákona o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

327/1 VHZD
 • schvaluje
327/2 VEI
 • schvaluje
Jaroslav Palas(ministr zemědělství)Emil Škrabiš (VHZD) Miloslav Pelc (SKRV) Vladimír Železný (VEI) 15. schůze č.420  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 326/2004 Sb. dovozní politika, přípravky ochrany rostlin, odborná kvalifikace, rostlinolékařská legislativa, ochrana zdraví rostlin, dovozní omezení, ochrana rostlin, inspekce potravin, správní kontrola
328

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky

328/1 VHZD
 • schvaluje
328/2 VEI
 • schvaluje
Jaroslav Palas(ministr zemědělství)Josef Vaculík (VHZD) Jaroslav Šula (VEI) 15. schůze č.421  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 318/2004 Sb. profesní příprava, zdravotnické povolání, odborná kvalifikace, uznání diplomu, profesní komora, veterinář
329

Návrh zákona o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)

329/1 VHZD
 • schvaluje
329/2 VEI
 • schvaluje
329/3 SKRV
 • konstatuje
Jaroslav Palas(ministr zemědělství)Jan Fencl (VHZD) Jan Fencl (SKRV) Vladimír Železný (VEI) 15. schůze č.422  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 321/2004 Sb. hroznové víno, vinohradnictví, vinice, víno
330

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů

330/1 VHZD
 • pozměňovací návrhy
330/2 VEI
 • pozměňovací návrhy
Vladimír Mlynář(ministr informatiky)František Kopecký (VHZD) Miroslav Škaloud (VEI) 15. schůze č.425  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 440/2004 Sb. datové právo, elektronické bankovnictví, ochrana soukromí, informační technologie, značka, důvěrná informace, ochrana komunikací, komunitární certifikace, elektronický podpis, ochrana údajů
331

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

331/1 VZSP
 • schvaluje
331/2 VVVK
 • schvaluje
Josef Janeček(zástupce skupiny poslanců)Karel Barták (VZSP) Martin Dvořák (VVVK) 15. schůze č.415  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 315/2004 Sb. sociální zabezpečení, poručenství, adopce dítěte, ochrana dítěte, rodinná politika, rodinné přídavky
332

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

332/1 VHZD
 • nezabývat se
Jaroslav Palas(ministr zemědělství)Jiří Rückl (VHZD) 15. schůze č.423  - nezabývat se
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 319/2004 Sb. atlas, zpřístupňování informací, katastr nemovitostí, kartografie
333

Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2004 a o změně zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb.

333/1 VHZD
 • nezabývat se
Bohuslav Sobotka(ministr financí)Ivan Adamec (VHZD) 15. schůze č.426  - nezabývat se
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 313/2004 Sb. financování rozpočtu, státní rozpočet, emise cenných papírů, rozpočtový schodek
334

Návrh zákona o přijetí úvěrů od Evropské investiční banky na financování výstavby silničního okruhu kolem hlavního města Prahy, část jihozápadní

334/1 VHZD
 • nezabývat se
Milan Šimonovský(ministr dopravy)Milan Balabán (VHZD) 15. schůze č.427  - nezabývat se
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 314/2004 Sb. úvěrová politika, silniční stavby, investiční úvěr, Evropská investiční banka, Praha
335

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

335/1 VUZP
 • pozměňovací návrhy
335/2 VHZD
 • pozměňovací návrhy
Pavel Němec(ministr pro místní rozvoj)Vladimír Schovánek (VUZP) Soňa Paukrtová (VHZD) 15. schůze č.416  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 437/2004 Sb. stavební politika, veřejná správa, stavební právo, územní plánování, územní samospráva
336

Informace vlády ČR o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky od 1. října do 31. prosince 2003

336/1 VZOB
 • bere na vědomí
Miroslav Kostelka(ministr obrany)Jaroslav Horák (VZOB) 15. schůze č.441  - bere na vědomí
Podán: armáda, NATO, vojenské letectvo, vojenská spolupráce, vojenské cvičení
337

Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. PhDr. Stanislav Balík)

337/1 UPV
 • vyslovuje souhlas
337/2 VVVK
 • vyslovuje souhlas
Václav Klaus(prezident republiky)
  Václava Domšová (UPV) Václav Jehlička (VVVK) 15. schůze č.444  - vyslovuje souhlas
  Podán:
  339

  Návrh Koncepce směřování České republiky v rámci Evropské unie na léta 2004 - 2013

  339/1 VEI
  • usnesl se
  Cyril Svoboda(ministr zahraničních věcí)
   (VEI) 15. schůze č.433  - bere na vědomí
   340

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti se stanovením platu a dalších náležitostí poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území České republiky

   340/1 UPV
   • pozměňovací návrhy
   340/2 SKUCR
   • doporučuje
   Lubomír Zaorálek(zástupce skupiny poslanců)Jiří Stodůlka (UPV) Jiří Stodůlka (SKUCR) 15. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 359/2004 Sb. parlamentní proces, hlasování parlamentu, jednací řád parlamentu, dolní komora, parlamentní interpelace
   341

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

   341/1 VZSP
   • schvaluje
   341/2 VEU
   • schvaluje
   Jozef Kubinyi(ministr zdravotnictví)Karel Barták (VZSP) Karel Tejnora (VEU) Karel Tejnora (VEI) 15. schůze č.449  - nezabývat se
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 362/2004 Sb. povolení k prodeji, drogová závislost, farmaceutická legislativa, farmaceutický výrobek, dovozní omezení, dovozní povolení, přibližování legislativy, konopí, omamná látka, kontrola léčiv, psychotropní látka
   342

   Návrh zákona o zaměstnanosti

   342/1 VZSP
   • schvaluje
   Zdeněk Škromach(ministr práce a sociálních věcí)Jan Hadrava (VZSP) 15. schůze č.431  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 435/2004 Sb. politika zaměstnanosti, migrující pracovník, zdravotně postižený pracovník, ochrana dítěte, zprostředkovatelna práce, podpora v nezaměstnanosti, boj proti nezaměstnanosti, krátkodobá nezaměstnanost, politika zaměstnanosti EU, podpora zaměstnanosti
   343

   Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti

   343/1 VZSP
   • záznam z jednání
   Zdeněk Škromach(ministr práce a sociálních věcí)Jan Hadrava (VZSP) 15. schůze č.432  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 436/2004 Sb. politika zaměstnanosti, migrující pracovník, zdravotně postižený pracovník, ochrana dítěte, zprostředkovatelna práce, podpora v nezaměstnanosti, boj proti nezaměstnanosti, krátkodobá nezaměstnanost, politika zaměstnanosti EU, podpora zaměstnanosti
   344

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   344/1 VVVK
   • pozměňovací návrhy
   344/2 VEU
   • pozměňovací návrhy
   344/3 UPV
   • pozměňovací návrhy
   Vladimír Mlynář(ministr informatiky)Martin Mejstřík (VVVK) Miroslav Škaloud (VEU) Miroslav Škaloud (VEI) Vladimír Kulhánek (UPV) 15. schůze č.436  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 439/2004 Sb. datové právo, pořizování dat, osobní údaje, ochrana soukromí, zprostředkování dat, ochrana komunikací, ochrana údajů
   345

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   345/1 VZSP
   • pozměňovací návrhy
   Jozef Kubinyi(ministr zdravotnictví)Vítězslav Vavroušek (VZSP) 15. schůze č.450  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 438/2004 Sb. financování, pojišťovna, podnikový rezervní fond, zdravotní pojištění
   346

   Návrh zákona o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení)

   346/1 UPV
   • schvaluje
   346/2 VHZD
   • schvaluje
   Karel Čermák(ministr spravedlnosti)Jaroslav Kubín (UPV) Milan Balabán (VHZD) 15. schůze č.439  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 360/2004 Sb. ekonomické zájmové sdružení, smlouva o Evropském hospodářském společenství, veřejná obchodní společnost, Evropské ekonomické zájmové sdružení
   347

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů

   347/1 UPV
   • schvaluje
   347/2 VEU
   • schvaluje
   Karel Čermák(ministr spravedlnosti)Ladislav Macák (UPV) Karel Tejnora (VEU) Karel Tejnora (VEI) 15. schůze č.440  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 361/2004 Sb. mezinárodní právo soukromé, právo EU, soudní spolupráce, soudní spolupráce EU v trestních věcech, občan EU, evropský soudní prostor
   348

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 310/2002 Sb.

   348/1 VHZD
   • schvaluje
   348/2 VZOB
   • schvaluje
   Milan Urban(ministr průmyslu a obchodu)Ivo Bárek (VHZD) Josef Jařab (VZOB) 15. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 357/2004 Sb. vojenské vybavení, zahraniční obchod, obchod se zbraněmi, vývozní povolení, kontrola vývozu, obchodní licence, ministerstvo
   349

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   349/1 VVVK
   • pozměňovací návrhy
   349/2 UPV
   • pozměňovací návrhy
   349/3 VHZD
   • pozměňovací návrhy
   349/4
   • souhrnné pozměňovací návrhy
   Pavel Dostál(ministr kultury)Václav Jehlička (VVVK) (PN) Robert Kolář (VHZD) Jaroslav Kubera (UPV) 15. schůze č.434  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: daňový poplatník, parafiskalita, veřejná služba, veřejná instituce, televize, rozhlasové vysílání
   350

   Návrh zákona správní řád

   350/1 VUZP
   • pozměňovací návrhy
   350/2 UPV
   • schvaluje
   Stanislav Gross(ministr vnitra)Jaroslav Mitlener (VUZP) Jaromír Volný (UPV) 15. schůze č.445  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 500/2004 Sb. správní právo, správní soud, správní pravomoc, správní řízení, věcná příslušnost, místní příslušnost
   351

   Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu

   351/1 VUZP
   • pozměňovací návrhy
   351/2 UPV
   • pozměňovací návrhy
   Stanislav Gross(ministr vnitra)Jaroslav Mitlener (VUZP) Jaromír Volný (UPV) 15. schůze č.446  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 501/2004 Sb. správní právo, správní soud, správní pravomoc, správní řízení, věcná příslušnost, místní příslušnost
   353

   Informace vlády ČR o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období červenec - prosinec 2003

   353/1 VZOB
   • bere na vědomí
   Miroslav Kostelka(ministr obrany)Jaroslav Horák (VZOB) 15. schůze č.442  - bere na vědomí
   Podán: humanitární pomoc, západní Balkán, Irák, NATO, vojska v zahraničí