Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
6. schůze Senátu v 6. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 55 - Zákon o pojistném na sociální zabezpečení
 • 56 - Novela zákonů - Schengenský prostor
 • 57 - Zákon o investičních pobídkách
 • 58 - Dovoz a vývoz zboží
 • 59 - Trestní zákon
 • 60 - Trestní řád
 • 61 - Zákon o ochraně ovzduší
 • 63 - Ochrana spotřebitele
 • 64 - Zákon o důchodovém pojištění
 • 67 - Rozpočtová pravidla
 • 68 - Zákon o správě daní a poplatků
 • 69 - Dluhopisy za rok 2007

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 54 - Zákon o podpoře výzkumu a vývoje
 • 65 - Zákon o DPH
 • 66 - Zákon o sociálně-právní ochraně dětí

senátní návrh zákona

 • 74 - Návrh senátního návrhu zákona o výplatě dodatečných

návrh zákona zastupitelstva VÚSC

 • 70 - Zákon o ochraně utajovaných informací
 • 71 - Zákon o státní památkové péči

mezinárodní smlouva

 • 20 - Dohoda ČR Kanada - pobyty mládeže
 • 29 - GNSS - Maroko
 • 72 - Smlouva ČR Rusko o zamezení dvojího zdanění

jiný

 • 11 - Konvergenční program
 • 34 - Výroční zpráva NKÚ
 • 40 - Konvergenční program České republiky
 • 73 - Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
 • 394 - Zpráva o plnění Národního Lisabonského programu

senátní návrh schválený v PS

 • 62 - Zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
11

Konvergenční program České republiky (listopad 2006)

Vlastimil Tlustý(ministr financí)
  (VHZD) (VEU) 6. schůze č.139  - 
  Podán:
  20

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže, podepsaná dne 23. listopadu 2006 v Ottawě

  20/1 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Karel Schwarzenberg(ministr zahraničních věcí)Richard Sequens (VZOB) 6. schůze č.122  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: práce, Kanada, Česká republika, pracovník v zahraničí, pracovní povolení, mladý člověk, výměna mladých a studentů, povolení k pobytu, příležitostné zaměstnání, vízová politika
  29

  Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Marockým královstvím na straně druhé o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS)

  29/1 VHZD
  • dává souhlas k ratifikaci
  29/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Aleš Řebíček(ministr dopravy)František Kopecký (VHZD) Tomáš Jirsa (VZOB) 6. schůze č.132  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Maroko, Česká republika, navigační zařízení, Evropské společenství, družice
  34

  Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2006

  34/1 VHZD
  • bere na vědomí
   
   (VHZD) 6. schůze č.155  - bere na vědomí
   Podán:
   40

   Konvergenční program České republiky (aktualizovaná verze březen 2007)

   40/1 VHZD
   • bere na vědomí
   40/2 VEU
   • vyslovuje souhlas
   Miroslav Kalousek(ministr financí)
    Ivan Adamec (VHZD) Luděk Sefzig (VEU) 6. schůze č.139  - 
    Podán:
    54

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů

    54/1 VVVK
    • schvaluje
    Walter Bartoš(poslanec)Ivan Ohlídal(poslanec)Jan Hálek (VVVK) 6. schůze č.133  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 171/2007 Sb. politika výzkumu, mezinárodní spolupráce, rozpočet na výzkum, výzkum a vývoj, vědecký výzkum
    55

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.

    55/1 VZSP
    • nezabývat se
    Petr Nečas(ministr práce a sociálních věcí)Milan Štěch (VZSP) 6. schůze č.120  - nezabývat se
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 153/2007 Sb. sociální zabezpečení, sociální příspěvek, pojistné, penále
    56

    Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru

    56/1 VZOB
    • schvaluje
    56/2 SKOS
    • schvaluje
    Ivan Langer(ministr vnitra)Ivan Langer(ministr informatiky)Josef Zoser (VZOB) Josef Kalbáč (SKOS) 6. schůze č.127  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 170/2007 Sb. Česká republika, vstup cizinců, Schengenská dohoda, policie, Schengenský informační systém
    57

    Návrh zákona kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů

    57/1 VHZD
    • pozměňovací návrhy
    Martin Říman(ministr průmyslu a obchodu)Igor Petrov (VHZD) 6. schůze č.130  - nezabývat se
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 159/2007 Sb. podpůrná politika, regionální pomoc, investiční podpora, podpora investic
    58

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

    58/1 VHZD
    • schvaluje
    58/2 VVVK
    • schvaluje
    Miroslav Kalousek(ministr financí)Jan Hajda (VHZD) Milan Bureš (VVVK) 6. schůze č.134  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 173/2007 Sb. duševní vlastnictví, dovoz, vývoz, padělání, autorské právo, nedovolený obchod
    59

    Návrh zákona kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění zákona č. 481/2004 Sb.

    59/1 UPV
    • schvaluje
    59/2 VZOB
    • záznam z jednání
    Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Ladislav Macák (UPV) Jiří Pospíšil (VZOB) 6. schůze č.145  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 178/2007 Sb. trestný čin, vzdušný prostor, územní suverenita, hranice, nelegální migrace
    60

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů

    60/1 UPV
    • schvaluje
    Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Ladislav Macák (UPV) 6. schůze č.146  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 179/2007 Sb. zpřístupňování informací, mezinárodní úmluva, výměna informací, trestní rejstřík, soudní spolupráce EU v trestních věcech, policejní spolupráce (EU), zprostředkování dat
    61

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

    61/1 VUZP
    • schvaluje
    61/2 VHZD
    • schvaluje
    Martin Bursík(ministr životního prostředí)Václav Vlček (VUZP) Josef Vaculík (VHZD) 6. schůze č.148  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 180/2007 Sb. daň z pohonných hmot, náhradní palivo, atmosféra, motorové palivo
    62

    Návrh zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů

    62/1 VVVK
    • schvaluje
    62/2 UPV
    • schvaluje
    62/3 VZOB
    • schvaluje
    Jiří Liška (zástupce Senátu)Jan Hálek (zástupce Senátu)Josef Pavlata (zástupce Senátu)Jan Hálek (VVVK) Jaromír Štětina (VZOB) Jiří Oberfalzer (UPV) 6. schůze č.152  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 181/2007 Sb. lidská práva, informační služba, politická diskriminace, komunismus, autoritativní režim, archiv, zpřístupňování informací, veřejná instituce
    63

    Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany spotřebitele

    63/1 VHZD
    • schvaluje
    Martin Říman(ministr průmyslu a obchodu)Soňa Paukrtová (VHZD) 6. schůze č.131  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 160/2007 Sb. ochrana spotřebitele, evropská spolupráce
    64

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.

    64/1 VZSP
    • nezabývat se
    Petr Nečas(ministr práce a sociálních věcí)Milan Štěch (VZSP) 6. schůze č.121  - nezabývat se
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 152/2007 Sb. sociální zabezpečení, zdravotně postižený člověk, rodičovská dovolená, důchodový plán, dítě
    65

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

    65/1 VHZD
    • schvaluje
    Michal Hašek(zástupce skupiny poslanců)Ivan Adamec (VHZD) 6. schůze č.142  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 172/2007 Sb. daň z přidané hodnoty, daňová úleva, palivové dříví
    66

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

    66/1 VZSP
    • pozměňovací návrhy
    66/2 UPV
    • zamítá
    Ludvík Hovorka(zástupce skupiny poslanců)Daniela Filipiová (VZSP) Petr Pakosta (UPV) 6. schůze č.143  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 176/2007 Sb. sociální zabezpečení, ochrana dítěte, opuštěné dítě
    67

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů

    67/1 VHZD
    • schvaluje
    Miroslav Kalousek(ministr financí)Ivan Adamec (VHZD) 6. schůze č.135  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 174/2007 Sb. veřejné finance, rozpočtová pravidla, rozpočtová skladba, pracovník v zahraničí, diplomatické zastoupení, ministerstvo
    68

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    68/1 VHZD
    • záznam z jednání
    Miroslav Kalousek(ministr financí)Ivan Adamec (VHZD) 6. schůze č.136  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 270/2007 Sb. daň, daňová kontrola, penále
    69

    Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2007

    69/1 VHZD
    • nezabývat se
    Miroslav Kalousek(ministr financí)Ivan Adamec (VHZD) 6. schůze č.137  - nezabývat se
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 175/2007 Sb. financování rozpočtu, státní rozpočet, emise cenných papírů, rozpočtový schodek
    70

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

    70/1 VZOB
    • schvaluje
    70/2 UPV
    • schvaluje
    Rudolf Blažek(zástupce Hlavního města Prahy)Rostislav Slavotínek (VZOB) Petr Pakosta (UPV) 6. schůze č.144  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 177/2007 Sb. zástupce místního a regionálního zastupitelského orgánu, Praha, správní odpovědnost, důvěrná informace
    71

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

    71/1 VVVK
    • schvaluje
    Josef Pavel(zástupce Karlovarského kraje)Jaromír Jermář (VVVK) 6. schůze č.126  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 158/2007 Sb. kulturní dědictví, stavební povolení, místní orgány státní správy, památka, stavební památky
    72

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Moskvě dne 27. dubna 2007

    72/1 VHZD
    • dává souhlas k ratifikaci
    72/2 VZOB
    • dává souhlas k ratifikaci
    Miroslav Kalousek(ministr financí)(VHZD) (VZOB) 6. schůze č.141  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Rusko, daňová úmluva
    73

    Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

     
     6. schůze č.153  - schvaluje
     Podán:
     74

     Návrh senátního návrhu zákona senátorky Soni Paukrtové o výplatě dodatečných náhrad klientům některých bank

     74/1 VHZD
     • záznam z jednání
     74/2 UPV
     • záznam z jednání
     Soňa Paukrtová
      Jiří Stříteský (VHZD) Jaromír Volný (UPV) 6. schůze č.156  - přikazuje
      Podán: Lhůta pro výbory:
      394

      Zpráva o plnění Národního Lisabonského programu 2005 - 2008 (Národního programu reforem České republiky)

      394/1 VHZD
      • bere na vědomí
      394/2 VEU
      • bere na vědomí
      394/3 VVVK
      • bere na vědomí
      Vlastimil Tlustý(ministr financí)
       (VHZD) Luděk Sefzig (VEU) (VVVK) 6. schůze č.138  - bere na vědomí
       Podán: