Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
13. schůze Senátu v 6. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 224 - Stavební zákon
 • 225 - Antidiskriminační zákon
 • 226 - Veterinární zákon
 • 227 - Zákon o uznávání odborné kvalifikace
 • 228 - Trestní řád
 • 229 - Zákon o ochraně práv k odrůdám
 • 232 - Vodní zákon II
 • 235 - Zákon o důchodovém pojištění

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 230 - Vodní zákon I.
 • 231 - Zákon o akciové společnosti České dráhy

návrh zákona zastupitelstva VÚSC

 • 233 - Novela zákonů v oblasti cen

mezinárodní smlouva

 • 181 - Lisabonská smlouva
 • 182 - Smlouva ČR Bosna Herzegovina o dvojím zdanění

jiný

 • 241 - Trvalá svoboda - Afghánistán
 • 242 - Trestní stíhání - L. Janáčková
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
181

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství

181/1 VEU
 • doporučuje
181/8 VEU
 • odročuje jednání
181/10 VZOB
 • odročuje jednání
181/2 VZOB
 • vyslovuje souhlas
181/3 SKUCR
 • zaujímá stanovisko
181/4 UPV
 • záznam z jednání
181/5
 • nález Ústavního soudu
181/6 UPV
 • záznam z jednání
181/7 VZOB
 • odročuje jednání
181/9 SKUCR
 • bere na vědomí
Alexandr Vondra(místopředseda vlády)Luděk Sefzig (VEU) Jiřina Rippelová (SKUCR) Jiří Oberfalzer (UPV) Jiří Dienstbier (VZOB) 13. schůze č.379  - 
Podán: Lhůta pro výbory: evropské smlouvy, Evropská unie, Smlouva o Evropské unii, evropská ústava, ústava
182

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 20. listopadu 2007

182/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
182/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Miroslav Kalousek(ministr financí)Vítězslav Jonáš (VHZD) Richard Svoboda (VZOB) 13. schůze č.371  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Bosna a Hercegovina, dvojí zdanění, daňová úmluva
224

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.

224/2 VUZP
 • pozměňovací návrhy
224/1 VHZD
 • schvaluje
Jiří Čunek(ministr pro místní rozvoj)Pavel Eybert (VUZP) Soňa Paukrtová (VHZD) 13. schůze č.369  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 191/2008 Sb. stavba, stavební právo, stavební povolení, územní plánování
225

Návrh zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)

225/1 VVVK
 • schvaluje
225/2 UPV
 • pozměňovací návrhy
Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Jaromír Jermář (VVVK) Jiří Žák (UPV) 13. schůze č.375  - schvaluje
č.376  - schvaluje návrh zákona
č.377  - doprovodné usnesení
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 198/2009 Sb. antidiskriminační politika, rovné zacházení
226

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů

226/1 VHZD
 • schvaluje
Petr Gandalovič(ministr zemědělství)Jan Hajda (VHZD) 13. schůze č.386  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 182/2008 Sb. živočišný produkt, zdraví zvířat, veterinární legislativa, ochrana zvířat, přibližování legislativy, veterinární medicína, zdravotnická legislativa, veterinární inspekce
227

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

227/1 VHZD
 • schvaluje
227/2 VZSP
 • schvaluje
227/3 VVVK
 • schvaluje
Tomáš Julínek(ministr zdravotnictví)Jiří Lajtoch (VHZD) Vítězslav Vavroušek (VZSP) Karel Barták (VVVK) 13. schůze č.381  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 189/2008 Sb. zdravotnické povolání, odborná kvalifikace, uznání dokladů o odborné kvalifikaci, politika zaměstnanosti EU, volný pohyb pracovníků
228

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů

228/1 UPV
 • schvaluje
228/2 VZOB
 • schvaluje
228/3 SKSP
 • nezabývat se
Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Jaromír Volný (UPV) Rostislav Slavotínek (SKOS) Jiří Oberfalzer (SKSP) Jaromír Štětina (VZOB) 13. schůze č.378  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 177/2008 Sb. trestná činnost, hospodářský trestný čin, telekomunikace, mobilní telefon, ochrana komunikací, organizovaný zločin
229

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů

229/1 VHZD
 • schvaluje
Petr Gandalovič(ministr zemědělství)Josef Vaculík (VHZD) 13. schůze č.387  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 184/2008 Sb. osivo, sadba, šlechtění rostlin, ochrana odrůd rostlin, rostlinolékařská legislativa, ochrana rostlin
230

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

230/1 VHZD
 • schvaluje
230/2 VUZP
 • schvaluje
David Kafka(poslanec)Václav Mencl(poslanec)Igor Petrov (VHZD) Karel Šebek (VUZP) 13. schůze č.373  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 180/2008 Sb. vodní zdroje, místní orgány státní správy, správa věcí veřejných, voda, využití vody, pitná voda, správní kontrola, spotřeba vody
231

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 83/2003 Sb., zákona č. 179/2003 Sb. a zákona č. 293/2004 Sb.

231/1 VHZD
 • schvaluje
Oldřich Vojíř(poslanec)Jiří Nedoma (VHZD) 13. schůze č.372  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 179/2008 Sb. železniční doprava, privatizace, kapitálová společnost
232

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

232/1 VHZD
 • schvaluje
232/2 VUZP
 • schvaluje
Petr Gandalovič(ministr zemědělství)Igor Petrov (VHZD) Karel Šebek (VUZP) 13. schůze č.388  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 181/2008 Sb. vodohospodářské stavby, vyvlastnění, inženýrské stavby, povrchová voda, služba ve veřejném zájmu, povodeň
233

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti cen

233/1 VHZD
 • schvaluje
Rudolf Blažek(zástupce Hlavního města Prahy)Vítězslav Jonáš (VHZD) 13. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 183/2208 Sb. cenová politika, řízení cen, cenová regulace, pokuta, správní řízení, správní sankce
235

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

235/1 VZSP
 • schvaluje
235/2 VHZD
 • schvaluje
Petr Nečas(ministr práce a sociálních věcí)Pavel Čáslava (VZSP) Jan Nádvorník (VHZD) 13. schůze č.368  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 178/2008 Sb. důchodový plán
241

Vládní návrh na vyslání kontingentu speciálních sil resortu Ministerstva obrany do protiteroristické operace Trvalá svoboda v Afghánistánu

241/1 VZOB
 • vyslovuje souhlas
Vlasta Parkanová(ministr obrany)
  Tomáš Töpfer (VZOB) 13. schůze č.383  - vyslovuje souhlas
  Podán:
  242

  Žádost o souhlas Senátu s trestním stíháním senátorky Liany Janáčkové

  Josef Novotný (zástupce výboru Senátu)
   13. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: