Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
6. schůze Senátu v 8. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 44 - Zákon o spotřebních daních
 • 45 - Zákon o státním dluhopisovém programu
 • 46 - Celní zákon
 • 47 - Zákon o výkonu povolání architektů
 • 48 - Občanský zákoník
 • 49 - Zákon o dráhách

mezinárodní smlouva

 • 2 - ČR - Kuvajt letecká doprava
 • 3 - Dohoda - družicová navigace
 • 5 - ČR - Kuvajt - ochrana investic
 • 6 - Rámcová dohoda mezi EU a Koreou
 • 10 - ČR - Kazachstán - podpora investic
 • 11 - Úmluva o kazetové munici
 • 381 - ČR - Austrálie
 • 382 - Mezinárodní trestní soud

jiný

 • 42 - Žádost vlády o vyslovení předchozího souhlasu s rozhodnutím ER
 • 51 - Zpráva o peticích za rok 2010
 • 383 - Petice - silnice I/11

senátní návrh schválený v PS

 • 50 - Zákon o provozu na pozemních komunikacích
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
2

Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikacemi Protokol mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt o změně Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt, podepsané v Praze dne 3. července 1997, a Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt, podepsaná v Praze dne 3. července 1997

2/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
2/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Vít Bárta(ministr dopravy)Josef Řihák (VHZD) Tomáš Töpfer (VZOB) 6. schůze č.139  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: letecká doprava, Kuvajt, Česká republika
3

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci v oblasti družicové navigace mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Norským královstvím

3/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
3/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Vít Bárta(ministr dopravy)Josef Řihák (VHZD) Pavel Lebeda (VZOB) 6. schůze č.140  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, družice, satelitní navigace
5

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o změnách Dohody mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic, podepsaný dne 31. října 2010 v Kuvajtu

5/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
5/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Miroslav Kalousek(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) Jaroslav Sykáček (VZOB) 6. schůze č.157  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Kuvajt, Česká republika, ochrana investic, podpora investic
6

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Korejskou republikou na straně druhé

6/1 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
6/2 VEU
 • dává souhlas k ratifikaci
Karel Schwarzenberg(ministr zahraničních věcí)Tomáš Töpfer (VZOB) Josef Táborský (VEU) 6. schůze č.133  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Evropská unie, obchodní dohoda, Jižní Korea, dohoda o spolupráci, rámcová dohoda
10

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o změnách a doplnění Dohody mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 25. listopadu 2010 v Astaně

10/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
10/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Miroslav Kalousek(ministr financí)Petr Šilar (VHZD) Pavel Lebeda (VZOB) 6. schůze č.158  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Kazachstán, ochrana investic, podpora investic
11

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o kazetové munici

11/1 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Alexandr Vondra(ministr obrany)Tomáš Kladívko (VZOB) 6. schůze č.149  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: ratifikace dohody, zakázaná zbraň, kontrola dovozu, zneškodňování zbraní, střelná zbraň a střelivo
42

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle § 109i písm. b) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny ve znění pozdějších předpisů, a § 119k písm. b) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu ve znění pozdějších předpisů návrh Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro

42/1 VEU
 • doporučuje
42/2 UPV
 • vyslovuje souhlas
Karel Schwarzenberg(ministr zahraničních věcí)Luděk Sefzig (VEU) Jiřina Rippelová (UPV) 6. schůze č.131  - schvaluje
Podán:
44

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů

44/1 VHZD
 • schvaluje
Miroslav Kalousek(ministr financí)Petr Pakosta (VHZD) 6. schůze č.154  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 95/2011 Sb. spotřební daň, tabák, tabákový průmysl, chemický alkohol, dieselová nafta, minerální olej
45

Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2011

45/1 VHZD
 • schvaluje
Miroslav Kalousek(ministr financí)Jan Hajda (VHZD) 6. schůze č.155  - nezabývat se
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 96/2011 Sb. financování rozpočtu, veřejný dluh, státní rozpočet, emise cenných papírů, rozpočtový schodek, umořování veřejného dluhu, snižování dluhu
46

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů

46/1 VHZD
 • schvaluje
46/2 UPV
 • schvaluje
Miroslav Kalousek(ministr financí)Petr Šilar (VHZD) Miroslav Antl (UPV) 6. schůze č.156  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 104/2011 Sb. celní právo, chov ryb, clo, celní formality, celní delikty, celní kontrola
47

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

47/1 VUZP
 • schvaluje
47/2 UPV
 • schvaluje
Kamil Jankovský(ministr pro místní rozvoj)Marta Bayerová (VUZP) Jiří Čunek (UPV) 6. schůze č.150  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 153/2011 Sb. stavebnictví, architektura, městský architekt, profesní komora
48

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

48/1 UPV
 • pozměňovací návrhy
48/2 VUZP
 • pozměňovací návrhy
Kamil Jankovský(ministr pro místní rozvoj)Jiřina Rippelová (UPV) Eva Richtrová (VUZP) 6. schůze č.151  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 132/2011 Sb. pronájem nemovitosti, bytová politika, vypovědění smlouvy, občanský zákoník, úprava nájmů
49

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

49/1 VHZD
 • pozměňovací návrhy
Vít Bárta(ministr dopravy)Karel Korytář (VHZD) 6. schůze č.137  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 134/2011 Sb. vysokorychlostní doprava, dopravní síť, železniční doprava, společná dopravní politika, Agentura Evropské unie pro železnice, jízdní personál, železniční síť
50

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

50/1 VHZD
 • pozměňovací návrhy
50/2 UPV
 • pozměňovací návrhy
50/3 VZSP
 • záznam z jednání
Karel Korytář (senátor)Petr Pakosta (VHZD) Daniela Filipiová (VZSP) Miloš Malý (UPV) 6. schůze č.160  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 133/2011 Sb. silniční doprava, pravidla silničního provozu, správní delikt, silniční provoz, bezpečnost silničního provozu
51

Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2010 a Výroční zprávě o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2010

Jaromír Jermář(zástupce výboru Senátu)
  6. schůze č.136  - schvaluje
  Podán:
  381

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o leteckých službách

  381/1 VHZD
  • dává souhlas k ratifikaci
  381/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Vít Bárta(ministr dopravy)Veronika Vrecionová (VHZD) Tomáš Jirsa (VZOB) 6. schůze č.138  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: letecká doprava, Česká republika, mezinárodní doprava, Austrálie
  382

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Dohoda o výsadách a imunitách Mezinárodního trestního soudu, přijatá dne 9. září 2002 v New Yorku

  382/1 UPV
  • vyslovuje souhlas
  382/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Karel Schwarzenberg(ministr zahraničních věcí)Miroslav Antl (UPV) Tomáš Kladívko (VZOB) 6. schůze č.132  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, mezinárodní soud, právní postavení, trestní soud, mezinárodní trestní právo
  383

  Petice proti zastavení výstavby silnice I/11 mezi Ostravou a Opavou

  383/1 VVVK
  • konstatuje
  383/2 VHZD
  • doporučuje
  Zdeňka JordánováTomáš LazeckýMartin Dostál
   Karel Kapoun (VVVK) (VHZD) 6. schůze č.143  - schvaluje
   Podán: