Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
16. schůze Senátu v 8. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 259 - Občanský zákoník
 • 260 - Zákon o mezinárodním právu soukromém
 • 261 - Zákon o ukládání oxidu uhličitého
 • 263 - Zákon o uznávání odborné kvalifikace
 • 264 - Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
 • 265 - Zákon o oběhu osiva a sadby
 • 266 - Zákon o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků
 • 267 - Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
 • 269 - Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
 • 270 - Zákon o lidských tkáních a buňkách
 • 271 - Zákon o ochraně veřejného zdraví
 • 278 - Zákon o obchodních korporacích

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 272 - Zákon o obcích
 • 273 - Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě
 • 274 - Zákon o rodině

mezinárodní smlouva

 • 227 - Smlouva ČR - Polsko
 • 229 - Protokol ČR - Chorvatsko - zamezení dvojímu zdanění

jiný

 • 279 - Návhy na členy etické komise
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
227

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána ve Varšavě dne 13. září 2011

227/1 VHZD 227/2 VZOB Miroslav Kalousek(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) Vladimír Dryml (VZOB) 16. schůze č.500  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory:
229

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Záhřebu dne 4. října 2011

229/1 VHZD 229/2 VZOB Miroslav Kalousek(ministr financí)
  Vítězslav Jonáš (VHZD) Vladimír Dryml (VZOB) 16. schůze č.501  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  259

  Návrh občanského zákoníku

  259/1 UPV 259/2 VZSP 259/3 VHZD Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Jiří Dienstbier (UPV) Božena Sekaninová (VZSP) Petr Pakosta (VHZD) 16. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 89/2012 Sb. občanské právo, soukromé právo, zákoník, občanský zákoník
  260

  Návrh zákona o mezinárodním právu soukromém

  260/1 UPV Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Jiří Dienstbier (UPV) 16. schůze č.491  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 91/2012 Sb. mezinárodní dohoda, mezinárodní právo soukromé, státní občanství, cizí státní občan
  261

  Návrh zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů

  261/1 VUZP Tomáš Chalupa(ministr životního prostředí)Karel Šebek (VUZP) 16. schůze č.505  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 85/2012 Sb. nakládání s odpadem, pohoří, geologie, oxid, skladování odpadu, přírodní riziko, prevence environmentálních rizik
  263

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  263/1 VVVK Josef Dobeš(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Miloš Janeček (VVVK) 16. schůze č.485  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 52/2012 Sb. odborná kvalifikace, uznání diplomu, uznání studia, politika zaměstnanosti EU, volný pohyb pracovníků, svoboda poskytovat služby, evidence obyvatelstva
  264

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  264/1 VVVK Josef Dobeš(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Miloš Janeček (VVVK) 16. schůze č.486  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 53/2012 Sb. odborná kvalifikace, rekvalifikace, celoživotní vzdělávání
  265

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů

  265/1 VHZD Petr Bendl(ministr zemědělství)Jan Hajda (VHZD) 16. schůze č.503  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 54/2012 Sb. zemědělská politika, osivo, sadba, šlechtění rostlin, rozmnožování rostlin, ochrana rostlin
  266

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

  266/1 VHZD Petr Bendl(ministr zemědělství)Jan Hajda (VHZD) 16. schůze č.504  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 74/2012 Sb. zemědělská nemovitost, převod vlastnictví, nabytí vlastnictví, zemědělská půda, cizí státní občan, půda ve vlastnictví státu, státní lesy
  267

  Návrh zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

  267/1 VUZP Tomáš Chalupa(ministr životního prostředí)Stanislav Juránek (VUZP) 16. schůze č.506  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 73/2012 Sb. řízení výroby, kontrola dovozu, kontrola vývozu, znečišťující příměsi v atmosféře, skleníkový plyn, látky znečišťující stratosféru
  269

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  269/1 VHZD Martin Kuba(ministr průmyslu a obchodu)Vítězslav Jonáš (VHZD) 16. schůze č.496  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 76/2012 Sb. rezervy, hospodářská situace, bezpečnost dodávky, válečné hospodářství, výjimečný stav, protikrizový plán
  270

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů

  270/1 VZSP Leoš Heger(ministr zdravotnictví)Radek Sušil (VZSP) 16. schůze č.497  - zamítá
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 77/2012 Sb. lékařství, právo na fyzickou integritu, obchod s orgány, kmenová buňka, transplantace orgánů
  271

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  271/1 VZSP Leoš Heger(ministr zdravotnictví)Alena Dernerová (VZSP) 16. schůze č.498  - pozměňovací návrhy
  č.499  - doprovodné usnesení
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 115/2012 Sb. zdravotnická služba, zdraví veřejnosti, veřejná hygiena, zdravotní péče, zdravotnické zařízení
  272

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

  272/1 VUZP 272/2 UPV Ivan Ohlídal(zástupce skupiny poslanců)Eva Richtrová (VUZP) Jaroslav Kubera (UPV) 16. schůze č.490  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 72/2012 Sb. obec, zástupce místního a regionálního zastupitelského orgánu, odročení projednávání, služba ve veřejném zájmu
  273

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

  273/1 VHZD 273/2 UPV Michal Doktor(zástupce skupiny poslanců)Petr Šilar (VHZD) Miroslav Nenutil (UPV) 16. schůze č.487  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 75/2012 Sb. zemědělská nemovitost, převod vlastnictví, zemědělská půda, rodinné hospodaření, odškodnění
  274

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů

  274/1 UPV 274/2 VVVK Pavel Staněk(poslanec)Miroslav Antl (UPV) Hana Doupovcová (VVVK) 16. schůze č.502  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 84/2012 Sb. rodinné právo, manželství, potomek, manželské právo, příbuzenský vztah, dítě
  278

  Návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

  278/1 UPV Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Jiřina Rippelová (UPV) 16. schůze č.492  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 90/2012 Sb. nadnárodní společnost, komerční firma, družstvo, evropský podnik, kapitálová společnost, veřejná obchodní společnost, profesní obchodní společnost, evropské družstvo
  279

  Návrhy na členy Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

  Jiří Pospíšil(zástupce komise Senátu)
   16. schůze č.495  - volí
   Podán: