Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
21. schůze Senátu v 8. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 321 - Zákon o evropské občanské iniciativě
 • 322 - Zákon o o dluhopisech
 • 323 - Zákon o poštovních službách
 • 325 - Trestní řád
 • 327 - Zákon o rozpočtových pravidlech
 • 328 - Zákon o archivnictví a spisové službě
 • 330 - Živnostenský zákon
 • 331 - Zákon o investičních pobídkách

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 320 - Zákon o přestupcích
 • 324 - Zákon o přechodu některých věcí z majetku ČR
 • 326 - Občanský zákoník

senátní návrh zákona

 • 333 - Zákon o provozování televizního a rozhlasového vysílání
 • 337 - Zákon o silničním provozu

mezinárodní smlouva

 • 82 - Rozhodnutí Evropské rady - změna článku 136
 • 275 - Protokol ČR Uzbecká republika dvojí zdanění
 • 276 - Smlouva - ČR a Rusko - sociální zabezpečení
 • 281 - Dohoda ČR - San Marino
 • 288 - Změna přílohy A Stockholmské úmluvy
 • 301 - Přistoupení Chorvatska K EU

jiný

 • 228 - Petice Lázně Kyselka
 • 289 - Zpráva o ŽP v roce 2010
 • 305 - Zpráva o přejímání legislativních závazků 2011
 • 307 - Výroční zpráva NKÚ za rok 2011
 • 308 - Soudce Ústavního soudu - Koudelka

ústavní zákon

 • 297 - Ústavní zákon - imunita

senátní návrh schválený v PS

 • 329 - Zákon o daňovém poradenství
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
82

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro

82/1 VZOB
82/2 VEU
 • doporučuje
82/3 UPV
 • dává souhlas k ratifikaci
82/4 SKUCR
 • zaujímá stanovisko
Karel Schwarzenberg(ministr zahraničních věcí)Jiří Pospíšil (VZOB) Luděk Sefzig (VEU) Jiřina Rippelová (SKUCR) Jiřina Rippelová (UPV) 21. schůze č.587  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Evropský měnový systém, Evropská unie, Česká republika, ratifikace dohody, eurozóna, euro
228

Petice "Zachraňme Lázně Kyselka"

228/1 VVVK Pavel P. RiesMartin J. KadrmanPetr Šefl
  (VVVK) 21. schůze č.592  - schvaluje
  Podán:
  275

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaný v Praze dne 8. prosince 2011

  275/1 VHZD 275/2 VZOB Miroslav Kalousek(ministr financí)
   Adolf Jílek (VHZD) Jaroslav Sykáček (VZOB) 21. schůze č.596  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory:
   276

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 8. prosince 2011

   276/1 VZSP 276/2 VZOB Jaromír Drábek(ministr práce a sociálních věcí)Milan Pešák (VZSP) Tomáš Jirsa (VZOB) 21. schůze č.600  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory:
   281

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Republikou San Marino o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Praze dne 25. listopadu 2011

   281/1 VHZD 281/2 VZOB Miroslav Kalousek(ministr financí)Vítězslav Jonáš (VHZD) Tomáš Kladívko (VZOB) 21. schůze č.595  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: daň, San Marino, Česká republika, daňová kontrola, výměna informací
   288

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech

   288/1 VUZP 288/2 VZOB Tomáš Chalupa(ministr životního prostředí)Petr Gawlas (VUZP) Pavel Lebeda (VZOB) 21. schůze č.603  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: ochrana životního prostředí, zdravotní politika, jedovatá látka
   289

   Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

   289/1 VUZP Tomáš Chalupa(ministr životního prostředí)
    Karel Šebek (VUZP) 21. schůze č.602  - bere na vědomí
    Podán:
    297

    Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

    297/1 UPV 297/2 SKUCR Kateřina Klasnová(zástupce skupiny poslanců)Miroslav Antl (UPV) Jiřina Rippelová (SKUCR) 21. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: poslanec parlamentu, trestný čin, parlamentní imunita, trestní stíhání
    301

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Belgickým královstvím, Bulharskou republikou, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Irskem, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskem, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Chorvatskou republikou o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

    301/1 VEU 301/2 VZOB Karel Schwarzenberg(ministr zahraničních věcí)Josef Táborský (VEU) Tomáš Kladívko (VZOB) 21. schůze č.588  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: Chorvatsko, přistoupení k Evropské unii, evropská integrace
    305

    Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2011

    305/1 VEU 305/2 UPV Karolína Peake(místopředseda vlády)
     Luděk Sefzig (VEU) Jiřina Rippelová (UPV) 21. schůze č.601  - bere na vědomí
     Podán:
     307

     Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2011

     307/1 VHZD 307/2 UPV Miloslav Kala
      Petr Šilar (VHZD) Jiřina Rippelová (UPV) 21. schůze č.608  - schvaluje
      Podán:
      308

      Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.)

      308/1 UPV 308/2 VVVK Václav Klaus(prezident republiky)
       Miroslav Antl (UPV) Jaromír Jermář (VVVK) 21. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán:
       320

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony

       320/1 UPV 320/2 VUZP Ivana Řápková(zástupce skupiny poslanců)Miroslav Antl (UPV) Petr Gawlas (VUZP) 21. schůze č.582  - zamítá
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 494/2012 Sb. veřejná bezpečnost, správní právo, disciplinární právo, veřejný pořádek, správní delikt, správní sankce
       321

       Návrh zákona o evropské občanské iniciativě

       321/1 VEU 321/2 VVVK 321/3 UPV Jan Kubice(ministr vnitra)Luděk Sefzig (VEU) Karel Kapoun (VVVK) Jiřina Rippelová (UPV) 21. schůze č.584  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 191/2012 Sb. veřejná správa, informační systém, občanskoprávní sdružení, sběr dat, výměna informací, občanství EU, iniciativa EU, elektronická správa dokumentů, ochrana údajů
       322

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů

       322/1 VHZD Miroslav Kalousek(ministr financí)Josef Řihák (VHZD) 21. schůze č.593  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 172/2012 Sb. veřejný dluh, převoditelný cenný papír, emise cenných papírů, snižování dluhu
       323

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

       323/1 VHZD 323/2 VUZP Martin Kuba(ministr průmyslu a obchodu)Jiří Lajtoch (VHZD) Marta Bayerová (VUZP) 21. schůze č.579  - zamítá
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 221/2012 Sb. spoje, poštovní služba, závazková odpovědnost, poštovní sazba
       324

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů

       324/1 VUZP 324/2 UPV 324/3 VHZD František Dědič(zástupce skupiny poslanců)Pavel Eybert (VUZP) Petr Šilar (VHZD) Miloš Malý (UPV) 21. schůze č.606  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 173/2012 Sb. převod vlastnictví, nemovitý majetek, veřejný majetek, nabytí vlastnictví, samosprávná obec, veřejné vlastnictví, půda ve vlastnictví státu
       325

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

       325/1 UPV Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 21. schůze č.605  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 193/2012 Sb. soudní řízení, advokát, trestní řízení, trestní rejstřík, soud pro mladistvé
       326

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

       326/1 UPV Jeroným Tejc(zástupce skupiny poslanců)Miroslav Nenutil (UPV) 21. schůze č.586  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 170/2012 Sb. obchodní smlouva, ochrana spotřebitele, občanský zákoník
       327

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

       327/1 VHZD 327/2 VUZP 327/3 UPV Miroslav Kalousek(ministr financí)Jiří Lajtoch (VHZD) Petr Gawlas (VUZP) Soňa Paukrtová (UPV) 21. schůze č.594  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 171/2012 Sb. hospodářská podpora, rozpočtová pravidla, podpora podnikání, zpřístupňování informací, právo na informace, korupce
       328

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

       328/1 VUZP 328/2 UPV Jan Kubice(ministr vnitra)Marta Bayerová (VUZP) Soňa Paukrtová (UPV) 21. schůze č.585  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 167/2012 Sb. veřejná správa, ochrana kulturního dědictví, ukládání dat, archiv, úřední dokument, veřejná instituce, elektronická správa, ukládání dokumentů, elektronická správa dokumentů
       329

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů

       329/1 VHZD Petr Pakosta(zástupce Senátu)Jiří Lajtoch (VHZD) 21. schůze č.589  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 168/2012 Sb. profesní organizace, daňové právo, profesní komora, poradenství
       330

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

       330/1 VHZD 330/2 UPV Martin Kuba(ministr průmyslu a obchodu)Adolf Jílek (VHZD) Dagmar Zvěřinová (UPV) 21. schůze č.580  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 169/2012 Sb.
       331

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

       331/1 VHZD Martin Kuba(ministr průmyslu a obchodu)Petr Pakosta (VHZD) 21. schůze č.581  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 167/2012 Sb. investiční politika, podpora podnikání, finanční pomoc, investiční podpora, podpora investic
       333

       Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Oberfalzera a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

       333/1 VVVK 333/2 UPV 333/3 SKSP Jiří Oberfalzer (senátor)Přemysl Sobotka (senátor)Richard Svoboda (senátor)Alexandr Vondra (senátor)Karel Šebek (senátor)Tomáš Töpfer (senátor)
        Petr Bratský (VVVK) Petr Gawlas (SKSP) Jiřina Rippelová (UPV) 21. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení č.609  - přikazuje
        vzat zpět navrhovatelem
        Podán: Lhůta pro výbory:
        337

        Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Oberfalzera a Tomáše Grulicha, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

        337/1 VHZD 337/2 VZSP Jiří Oberfalzer (senátor)Tomáš Grulich (senátor)Veronika Vrecionová (VHZD) Daniela Filipiová (VZSP) 21. schůze č.610  - přikazuje
        Podán: Lhůta pro výbory: osobní doprava, silniční doprava, dopravní licence, řidičský průkaz, rozdělení podle věku