Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
6. schůze Senátu v 9. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 42 - Zákon o mezinárodní justiční spolupráci
 • 43 - Zákon o mezinárodní justiční spolupráci - související
 • 44 - Zákon o odpadech
 • 45 - Zákon o pojišťovnictví
 • 46 - Zákon o silniční dopravě
 • 47 - Zákon o technických požadavcích na výrobky
 • 51 - Zákon o azylu
 • 52 - Zákon - zvýšení transparentnosti akciových společností

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 49 - Autorský zákon

senátní návrh zákona

 • 57 - Zákon o prodejní době
 • 60 - Zákon o Státním pozemkovém úřadu - senátní
 • 61 - Zákon - změna výplaty sociálních dávek

mezinárodní smlouva

 • 3 - Obchodní dohoda EU - Kolumbie, Peru
 • 6 - Dohoda - přidružení EU - Střední Amerika
 • 28 - Úmluva o počítačové kriminalitě
 • 448 - Protokol ČR Nizozemí - dvojí zdanění

jiný

 • 33 - Zpráva o peticích za rok 2012
 • 35 - Petice zákl. školy
 • 53 - Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků - 2012
 • 55 - Změna Pravidel pro doručování sen. tisků
 • 62 - Návrhy kandidátů na členy Rady ÚSTR
 • 447 - Petice za vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání

ústavní zákon

 • 48 - Ústavní zákon - změna Ústavy

senátní návrh schválený v PS

 • 50 - Zákon o silničním provozu
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
3

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Obchodní dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, podepsaná dne 26. června 2012 v Bruselu

3/1 VHZD 3/2 VZOB Martin Kuba(ministr průmyslu a obchodu)Leopold Sulovský (VHZD) Jaroslav Sykáček (VZOB) 6. schůze č.147  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory:
6

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé

6/1 VZOB Karel Schwarzenberg(ministr zahraničních věcí)Tomáš Kladívko (VZOB) 6. schůze č.131  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory:
28

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o počítačové kriminalitě (Budapešť, 23. listopadu 2001)

28/1 UPV 28/2 VZOB Pavel Blažek(ministr spravedlnosti)
  Miroslav Antl (UPV) František Bublan (VZOB) 6. schůze č.150  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  33

  Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2012 a Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2012

  Jaromír Jermář (zástupce výboru Senátu)
   6. schůze č.155  - bere na vědomí
   Podán:
   35

   Petice za zachování základních škol praktických

   35/1 VVVK  
    Marcel Chládek (VVVK) 6. schůze č.141  - schvaluje
    Podán:
    42

    Návrh zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních

    42/1 UPV Pavel Blažek(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 6. schůze č.123  - schvaluje návrh zákona
    104/2013 Sb
    Podán: Lhůta pro Senát: mezinárodní spolupráce, soudní spolupráce, mezinárodní trestní právo, soudní spolupráce EU v trestních věcech, policejní spolupráce (EU), evropská spolupráce, trestní stíhání, Eurojust, extrateritoriální pravomoc soudu
    43

    Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních

    43/1 UPV Pavel Blažek(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 6. schůze č.124  - schvaluje návrh zákona
    105/2013 Sb
    Podán: Lhůta pro Senát: mezinárodní spolupráce, soudní spolupráce, mezinárodní trestní právo, soudní spolupráce EU v trestních věcech, policejní spolupráce (EU), evropská spolupráce
    44

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

    44/1 VUZP 44/2 SKRV Tomáš Chalupa(ministr životního prostředí)Ivo Bárek (VUZP) Petr Šilar (SKRV) 6. schůze č.126  - schvaluje návrh zákona
    č.127  - doprovodné usnesení
    Podán: Lhůta pro Senát: znečišťování životního prostředí, opatření na kontrolu znečištění, nakládání s odpadem, informační systém, sledování životního prostředí, nebezpečný odpad
    45

    Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění v souvislosti se zrušením výjimky ze zásady rovného zacházení v právu Evropské unie

    45/1 VHZD 45/2 VZSP 45/3 UPV Miroslav Kalousek(ministr financí)Jiří Lajtoch (VHZD) Dagmar Terelmešová (VZSP) Miroslav Nenutil (UPV) 6. schůze č.132  - schvaluje návrh zákona
    99/2013 Sb
    Podán: Lhůta pro Senát: pojištění, pojišťovna, rovné zacházení, důchodový plán, penzijní připojištění
    46

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    46/1 VHZD Zbyněk Stanjura(ministr dopravy)Karel Korytář (VHZD) 6. schůze č.136  - schvaluje návrh zákona
    102/2013 Sb
    Podán: Lhůta pro Senát: organizace dopravy, osobní doprava, silniční doprava, jízdní personál, taxi, dopravce
    47

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

    47/1 VHZD Martin Kuba(ministr průmyslu a obchodu)Petr Šilar (VHZD) 6. schůze č.146  - schvaluje návrh zákona
    100/2013 Sb
    Podán: Lhůta pro Senát: stavebnictví, stavební materiál, výroba stavebních dílců, průmyslový výrobek, průmyslová integrace, eurotrh, sladění norem, uvedení výrobku na trh, komunitární certifikace
    48

    Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

    48/1 UPV 48/2 SKUCR Kateřina Klasnová(zástupce skupiny poslanců)Miroslav Antl (UPV) Eliška Wagnerová (SKUCR) 6. schůze č.125  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 98/2013 Sb. poslanec parlamentu, parlamentní imunita, poslanecký mandát, ústava, trestní řízení, trestní stíhání
    49

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

    49/1 VVVK 49/2 UPV 49/3 SKSP Gabriela Pecková(zástupce skupiny poslanců)Jiří Oberfalzer (VVVK) Jiří Oberfalzer (SKSP) Jiří Dienstbier (UPV) 6. schůze č.160  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 156/2013 Sb. vlastnictví, literát, autorské právo, umělecké dílo
    50

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

    50/1 VHZD 50/2 UPV Tomáš Grulich(zástupce Senátu)Petr Bratský (VHZD) Miloš Malý (UPV) 6. schůze č.138  - schvaluje návrh zákona
    101/2013 Sb
    Podán: Lhůta pro Senát: osobní doprava, silniční doprava, dopravní licence, řidičský průkaz, rozdělení podle věku
    51

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

    51/1 VZOB 51/2 UPV Jan Kubice(ministr vnitra)František Bublan (VZOB) Tomio Okamura (UPV) 6. schůze č.135  - schvaluje návrh zákona
    103/2013 Sb
    Podán: Lhůta pro Senát: ochrana dítěte, cizí státní občan, povolení k pobytu, dítě migrující rodiny, kontrola migrací, azylové právo
    52

    Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů

    52/1 UPV 52/2 VUZP Pavel Blažek(ministr spravedlnosti)Miloš Malý (UPV) Ivo Bárek (VUZP) 6. schůze č.130  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 134/2013 Sb. soukromý majetek, cenné papíry, průhlednost administrativy, praní špinavých peněz, finanční akcie, kapitálová společnost, akcionář
    53

    Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2012

    53/1 VEU 53/2 UPV Petr Mlsna(ministr bez portfeje)
     Miroslav Krejča (VEU) Eliška Wagnerová (UPV) 6. schůze č.161  - bere na vědomí
     Podán:
     55

     Návrh změny Podrobnějších pravidel doručování senátních tisků

     Eliška Wagnerová (zástupce komise Senátu)
      6. schůze č.158  - schvaluje
      Podán:
      57

      Návrh senátního návrhu zákona senátora Františka Bublana a dalších o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

      57/1 VHZD 57/2 VZSP 57/3 VUZP 57/4 UPV František Bublan (senátor)Zdeněk Berka (senátor)Hana Doupovcová (senátorka)Miloš Janeček (senátor)Jaromír Jermář (senátor)Karel Kapoun (senátor)Jan Látka (senátor)Miroslav Nenutil (senátor)Jozef Regec (senátor)Milan Štěch (senátor)Josef Táborský (senátor)Petr Vícha (senátor)Dagmar Zvěřinová (senátorka)zpravodaj pro 1. čtení - Jan HajdaJan Hajda (VHZD) Dagmar Terelmešová (VZSP) Tomio Okamura (UPV) Stanislav Juránek (VUZP) 6. schůze č.156  - přikazuje
      Podán: Lhůta pro výbory: otevírací doba, maloobchod, velkoobchod, státní svátek
      60

      Návrh senátního návrhu zákona senátora Jana Hajdy a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů

      60/1 VHZD 60/2 VUZP 60/3 UPV Jan Hajda (senátor)Ivo Bárek (senátor)Petr Vícha (senátor)Dagmar Zvěřinová (senátorka)Petr Šilar (senátor)
       zpravodaj pro 1. čtení - Jiří LajtochJiří Lajtoch (VHZD) Eva Richtrová (VUZP) Miroslav Nenutil (UPV) 6. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení č.157  - přikazuje
       Vzat zpět senátorem Janem Hajdou
       Podán: Lhůta pro výbory:
       61

       Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů o změně některých zákonů souvisejících s výplatou sociálních dávek

       61/1 VZSP Zdeněk Škromach (senátor)Milada Emmerová (senátorka)Dagmar Terelmešová (senátorka)Jan Žaloudík (senátor)Božena Sekaninová (senátorka)Eva Richtrová (senátorka)Miloš Janeček (senátor)Pavel Lebeda (senátor)Radek Sušil (senátor)Miroslav Antl (senátor)Alena Gajdůšková (senátorka)Marta Bayerová (senátorka)Václav Homolka (senátor)Alena Dernerová (senátorka)Libor Michálek (senátor)Petr Gawlas (senátor)Jozef Regec (senátor)Eliška Wagnerová (senátorka)Petr Vícha (senátor)Jaromír Jermář (senátor)Miroslav Nenutil (senátor)Ivo Bárek (senátor)Jiří Lajtoch (senátor)Jan Hajda (senátor)Martin Tesařík (senátor)Pavel Trpák (senátor)Petr Guziana (senátor)Dagmar Zvěřinová (senátorka)Eva Syková (senátorka)Hassan Mezian (senátor)Karel Korytář (senátor)Jaroslav Sykáček (senátor)Jiří Bis (senátor)Miloš Malý (senátor)Zdeněk Besta (senátor)Vladimír Plaček (senátor)Antonín Maštalíř (senátor)Jan Veleba (senátor)Tomio Okamura (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Daniela FilipiováDaniela Filipiová (VZSP) 6. schůze č.164  - přikazuje
       Podán: Lhůta pro výbory: sociální zabezpečení, sociální dávky
       62

       Návrhy kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

       Tomáš Kladívko(zástupce komise Senátu)
        6. schůze č.134  - volí
        Podán:
        447

        Petice za vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání

        447/1 VVVK František DobšíkMarkéta VondráčkováLukáš Matoška
         Marcel Chládek (VVVK) 6. schůze č.145  - schvaluje
         Podán:
         448

         Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací "Protokol, který upravuje Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku", který byl podepsán v Praze dne 15. října 2012

         448/1 VHZD 448/2 VZOB Miroslav Kalousek(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) Vladimír Dryml (VZOB) 6. schůze č.133  - dává souhlas k ratifikaci
         Podán: Lhůta pro výbory: Nizozemsko, Česká republika, dvojí zdanění, daňová úmluva