Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
21. schůze Senátu v 9. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 278 - Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

senátní návrh zákona

 • 225 - Zákon o provozu na pozemních komunikacích - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 204 - Odvolání některých výhrad ČR k mnohostranným mezinárodním smlouvám
 • 205 - Smlouva ČR-Kazachstán o vzájemné právní pomoci v trestních věcech
 • 206 - Pekingská smlouva
 • 207 - Dodatkový protokol - Úmluva o počítačové kriminalitě
 • 208 - Změna Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu
 • 216 - Dohoda ČR Hongkong o předávání osob
 • 217 - Dohoda ČR Hongkong o vzájemné právní pomoci v trestních věcech
 • 218 - Dohoda ČR Hongkong o předávání odsouzených osob
 • 221 - Protokol ČR Slovensko - justiční orgány
 • 222 - Změna přílohy A úmluvy o perzistentních organických polutantech
 • 242 - Dohoda ČR Kanada - letecká doprava
 • 243 - Evropsko-středom.let. doh. mezi státy EU a vl.Státu Izrael
 • 244 - Dohoda o spolupráci EU a Švýcarska týkající se programů družicové navigace
 • 245 - Doplňková smlouva ČR USA - sociální zabezpečení
 • 246 - Dohoda ČR Arménie - trestná činnost
 • 247 - Smlouva ČR SR - evidence obyvatel
 • 249 - Protokol o předcházení obchodování s lidmi

jiný

 • 240 - Výroční zpráva ÚZSVM zarok 2013
 • 260 - Zpráva o činnosti VOP 2013
 • 268 - Žádost prezidenta - ústavní soudci
 • 276 - Prodloužení působení sil v Mali
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
204

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na odvolání některých výhrad České republiky k mnohostranným mezinárodním smlouvám v souvislosti se zákonem o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních

204/1 UPV 204/2 VZOB Helena Válková(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) Tomáš Jirsa (VZOB) 21. schůze č.480  - vyslovuje souhlas
Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, rozsudek, Česká republika, mnohostranná dohoda, trestní řízení, mezinárodní trestní právo, soudní spolupráce EU v trestních věcech
205

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o vzájemné právní pomoci v trestních věcech (Astana, 6. 6. 2013)

205/1 UPV 205/2 VZOB Helena Válková(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) Tomáš Jirsa (VZOB) 21. schůze č.481  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, právní spolupráce, policejní spolupráce, Kazachstán, mezinárodní trestní právo, soudní spolupráce EU v trestních věcech
206

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pekingská smlouva o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi, podepsaná v Ženevě dne 29. dubna 2013

206/1 VVVK 206/2 VZOB Daniel Herman(ministr kultury)Jiří Šesták (VVVK) Pavel Lebeda (VZOB) 21. schůze č.508  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: duševní vlastnictví, Světová organizace duševního vlastnictví, Česká republika, umělecká profese, autorské právo, audiovizuální produkce, umělecké dílo
207

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o počítačové kriminalitě o kriminalizaci činů rasistické a xenofobní povahy spáchaných prostřednictvím počítačových systémů (Štrasburk, 28. ledna 2003)

207/1 UPV 207/2 VZOB Helena Válková(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) Zdeněk Brož (VZOB) 21. schůze č.482  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: rasismus, počítačový systém, Česká republika, zpřístupňování informací, mezinárodní trestní právo, xenofobie, počítačová kriminalita, pomoc obětem trestné činnosti
208

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu, Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu a Kjótský protokol k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu

208/1 VUZP 208/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Petr Gawlas (VUZP) Pavel Lebeda (VZOB) 21. schůze č.503  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, změna klimatu, mezinárodní úmluva OSN, snižování plynných emisí, skleníkový efekt
216

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání osob hledaných pro trestní řízení (Hongkong, 4. 3. 2013)

216/1 UPV 216/2 VZOB Helena Válková(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) Jaromír Štětina (VZOB) 21. schůze č.483  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: trestný čin, Česká republika, boj proti zločinu, Hongkong, mezinárodní spolupráce, soudní spolupráce, Čína, trestní řízení, vydání, trestní stíhání
217

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o vzájemné právní pomoci v trestních věcech (Hongkong, 4. 3. 2013)

217/1 UPV 217/2 VZOB Helena Válková(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) Jaromír Štětina (VZOB) 21. schůze č.484  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: trestný čin, Česká republika, boj proti zločinu, Hongkong, mezinárodní spolupráce, právní spolupráce, Čína, právní pomoc, trestní stíhání
218

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání odsouzených osob (Hongkong, 4. 3. 2013)

218/1 UPV 218/2 VZOB Helena Válková(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) Jaromír Štětina (VZOB) 21. schůze č.485  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Hongkong, mezinárodní spolupráce, Čína, vězeň, vězeňský režim, výkon trestu, vydání
221

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o změně a doplnění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech z 29. října 1992 a jejího Závěrečného protokolu, podepsaný v Uherském Hradišti dne 29. října 2012

221/1 UPV 221/2 VZOB Helena Válková(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) Jozef Regec (VZOB) 21. schůze č.486  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Slovensko, Česká republika, právní spolupráce, trestní řízení, soudní spolupráce EU v trestních věcech
222

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech

222/1 VUZP 222/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)
  Petr Gawlas (VUZP) Pavel Lebeda (VZOB) 21. schůze č.504  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  225

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Gawlase a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

  225/1 VHZD Petr Gawlas (senátor)Vladimír Plaček (senátor)Antonín Maštalíř (senátor)Petr Bratský (senátor)Karel Korytář (senátor)Jan Látka (senátor)Petr Šilar (senátor)Marta Bayerová (senátorka)Jozef Regec (senátor)Petr Vícha (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Jiří LajtochJiří Lajtoch (VHZD) 21. schůze č.511  - schvaluje senátní návrh zákona
  Podán: Lhůta pro výbory: veřejná bezpečnost, silniční doprava, obec, pravidla silničního provozu, pokuta, správní delikt, dopravní přestupek, bezpečnost silničního provozu
  240

  Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2013

  240/1 VHZD Miloslav Vaněk
   Josef Řihák (VHZD) 21. schůze č.509  - vyslovuje souhlas
   č.510  - bere na vědomí
   Podán:
   242

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé

   242/1 VHZD 242/2 VZOB Antonín Prachař(ministr dopravy)Karel Korytář (VHZD) Pavel Lebeda (VZOB) 21. schůze č.488  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, letecká doprava, Evropská unie, Kanada, civilní letectví
   243

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a vládou Státu Izrael na straně druhé

   243/1 VHZD 243/2 VZOB Antonín Prachař(ministr dopravy)Leopold Sulovský (VHZD) Pavel Trpák (VZOB) 21. schůze č.489  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, letecká doprava, Evropská unie, Izrael, civilní letectví
   244

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé týkající se evropských programů družicové navigace

   244/1 VHZD 244/2 VZOB Antonín Prachař(ministr dopravy)Veronika Vrecionová (VHZD) Pavel Lebeda (VZOB) 21. schůze č.490  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: Evropská unie, Švýcarsko, navigační zařízení, družice, satelitní navigace
   245

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, podepsaná v Praze 23. září 2013

   245/1 VZSP 245/2 VZOB Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Dagmar Terelmešová (VZSP) Zdeněk Brož (VZOB) 21. schůze č.499  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: sociální zabezpečení, Spojené státy, Česká republika
   246

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 30. ledna 2014 v Praze

   246/1 UPV 246/2 VZOB Milan Chovanec(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Jaromír Štětina (VZOB) 21. schůze č.500  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Arménie, boj proti zločinu, dvoustranná dohoda, trestná činnost
   247

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci na úseku evidence obyvatel a rodných čísel, podepsaná dne 20. ledna 2014 v Praze

   247/1 VUZP 247/2 VZOB Milan Chovanec(ministr vnitra)Ivo Bárek (VUZP) Jozef Regec (VZOB) 21. schůze č.501  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: Slovensko, Česká republika, dvoustranná dohoda, evidence obyvatelstva
   249

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o předcházení, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, doplňující Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000, podepsaný za Českou republiku dne 10. prosince 2002

   249/1 UPV 249/2 VZOB Milan Chovanec(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Vladimír Dryml (VZOB) 21. schůze č.502  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: ratifikace dohody, mezinárodní úmluva OSN, obchodování s lidmi, organizovaný zločin
   260

   Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2013

   260/1 VVVK 260/2 UPV Anna Šabatová(Veřejný ochránce práv)
    Jiří Čunek (VVVK) Miroslav Antl (UPV) 21. schůze č.495  - vyslovuje souhlas
    č.496  - bere na vědomí
    Podán:
    268

    Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudců Ústavního soudu (JUDr. Jiří Nykodým, Doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, JUDr. Tomáš Lichovník)

    268/1 UPV 268/2 UPV 268/3 UPV 268/4 VVVK Miloš Zeman(prezident republiky)
     Miroslav Antl (UPV) Jiří Čunek (VVVK) 21. schůze č.493  - schvaluje
     č.494  - schvaluje
     Podán:
     276

     Návrh na prodloužení působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v operaci Evropské unie v Malijské republice v roce 2014

     276/1 VZOB Martin Stropnický(ministr obrany)Tomáš Kladívko (VZOB) 21. schůze č.478  - vyslovuje souhlas
     Podán: armáda, Mali, vojska v zahraničí, vojenská spolupráce
     278

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

     278/1 VZSP 278/2 UPV Svatopluk Němeček(ministr zdravotnictví)Radek Sušil (VZSP) Vladimír Plaček (UPV) 21. schůze č.479  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 109/2014 Sb. státní pojištění, pojištění osob, všeobecné zdravotní pojištění, pojistné, zdravotní pojištění