Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
17. schůze Senátu v 3. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 246 - Služební zákon
 • 247 - Služební zákon - související
 • 248 - Zákon - změny v soustavě ústředních orgánů
 • 249 - Zákon o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem
 • 250 - Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu rozpočtovaného schodku
 • 251 - Zákon o zahájení činnosti Krajského soudu v Hradci Králové
 • 252 - Zákon o vývozu některých kulturních statků
 • 253 - Zákon o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky
 • 254 - Zákon o kontrole vývozu a dovozu zboží
 • 255 - Zákon o technických požadavcích na výrobky
 • 256 - Zákon o hornické činnosti
 • 257 - Zákon o advokacii
 • 258 - Trestní řád
 • 259 - Zákon o dani silniční
 • 260 - Zákon o finančním arbitrovi
 • 261 - Zákon o obecně prospěšných společnostech
 • 262 - Zákon o ochraně státních hranic
 • 263 - Zákon o zaměstnanosti
 • 266 - Zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
 • 267 - Občanský soudní řád
 • 268 - Zákon o úřednících územních samosprávných celků
 • 269 - Zákon o dobrovolnické službě
 • 272 - Trestní řád
 • 273 - Zákon o nadacích a nadačních fondech
 • 276 - Zákon o Komisi pro cenné papíry
 • 277 - Zákon o pobytu cizinců
 • 280 - Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem
 • 281 - Zákon o obcích
 • 282 - Zákon o krajích
 • 283 - Zákon o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků ČR na kraje a obce
 • 284 - Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech
 • 285 - Zákon o ukončením činnosti okresních úřadů - související zákony

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 264 - Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech
 • 265 - Zákon o státním dluhopisovém programu - družstevní záložny
 • 270 - Zákon o dluhopisech
 • 271 - Zákon o sociálním zabezpečení
 • 274 - Zákon o auditorech
 • 278 - Zákon o utajovaných skutečnostech

mezinárodní smlouva

 • 235 - Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší
 • 236 - Stockholmská úmluva o persistentních organických polutantech
 • 237 - Úmluva o udělování evropských patentů
 • 238 - Smlouva mezi ČR a Kuvajtem o zamezení dvojího zdanění
 • 239 - Smlouva mezi ČR a Makedonií o zamezení dvojího zdanění
 • 240 - Mezinárodní úmluva na ochranu nových odrůd rostlin
 • 241 - Smlouva mezi ČR a SRN o výstavbě hraničního mostu
 • 242 - Dohoda ČR a Chorvatskem o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu
 • 243 - Dodatkový protokol k Úmluvě o předávání odsouzených osob
 • 245 - Úmluvě o založení EUROFIMA

jiný

 • 182 - Informace vlády o přeletu letadla ozbrojených sil Státu Izrael
 • 231 - Informace vlády o přeletu letadla ozbrojených sil Státu Izrael
 • 234 - Vyhodnocení nasazení AČR v operacích SFOR, KFOR a ESSENTIAL HARVEST
 • 275 - Informace vlády o přeletu letadla ozbrojených sil Státu Izrael

senátní návrh schválený v PS

 • 286 - Zákon o volbách do PČR
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
182

Informace vlády o přeletu letadla ozbrojených sil Státu Izrael přes území České republiky

182/1 VZOB
 • bere na vědomí
Jaroslav Tvrdík(ministr obrany)
  Jiří Pospíšil (VZOB) 17. schůze č.374  - bere na vědomí
  231

  Informace vlády o přeletu letadla ozbrojených sil Státu Izrael přes území České republiky

  231/1 VZOB
  • bere na vědomí
  Jaroslav Tvrdík(ministr obrany)
   Jiří Pospíšil (VZOB) 17. schůze č.374  - bere na vědomí
   Podán:
   234

   Vládní návrh k vyhodnocení nasazení jednotek Armády České republiky v mezinárodních mírových operacích JOINT FORGE (SFOR) na území Bosny a Hercegoviny a JOINT GUARDIAN (KFOR) na území Svazové republiky Jugoslávie, provincie Kosovo a ESSENTIAL HARVEST (THF) na území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie (FYROM), za období červenec - prosinec 2001

   234/1 VZOB
   • bere na vědomí
   Jaroslav Tvrdík(ministr obrany)
    Jiří Pospíšil (VZOB) 17. schůze č.373  - bere na vědomí
    235

    Návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu protokoly k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979: Protokol o těžkých kovech a Protokol o persistentních organických polutantech

    235/1 VUZP
    • vyslovuje souhlas
    235/2 VZOB
    • odročuje jednání
    Miloš Kužvart(ministr životního prostředí)Petr Smutný (VUZP) Jaroslav Horák (VZOB) 17. schůze č.377  - vyslovuje souhlas
    Podán: ochrana životního prostředí, sledování životního prostředí, Česká republika, těžký kov, státní zástupce, soud vyšší instance
    236

    Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Stockholmská úmluva o persistentních organických polutantech, sjednaná ve Stockholmu dne 22. května 2001

    236/1 VUZP
    • vyslovuje souhlas
    236/2 VZOB
    • vyslovuje souhlas
    Miloš Kužvart(ministr životního prostředí)Petr Smutný (VUZP) Jaroslav Horák (VZOB) 17. schůze č.378  - vyslovuje souhlas
    Podán: ochrana životního prostředí, skončení pracovního poměru, zdravotní politika, nezisková organizace, zrušení společnosti, nucená správa, policie
    237

    Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky k Úmluvě o udělování evropských patentů, přijaté v Mnichově dne 5. října 1973, a k Reviznímu aktu této Úmluvy, přijatému v Mnichově dne 29. listopadu 2000

    237/1 VHZD
    • vyslovuje souhlas
    237/2 VEI
    • vyslovuje souhlas
    237/3 VZOB
    • vyslovuje souhlas
    Miroslav Grégr(ministr průmyslu a obchodu)Karel Korytář (VHZD) Luděk Sefzig(VEI) Josef Zieleniec (VZOB) 17. schůze č.337  - vyslovuje souhlas
    Podán: Česká republika, přibližování legislativy, evropský patent
    238

    Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 5. června 2001

    238/1 VHZD
    • vyslovuje souhlas
    238/2 VZOB
    • vyslovuje souhlas
    Jiří Rusnok(ministr financí)Jiří Rückl (VHZD) Vítězslav Matuška (VZOB) 17. schůze č.347  - vyslovuje souhlas
    Podán: Kuvajt, Česká republika, daňová úmluva
    239

    Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 21. června 2001

    239/1 VHZD
    • vyslovuje souhlas
    239/2 VZOB
    • vyslovuje souhlas
    Jiří Rusnok(ministr financí)Jiří Rückl (VHZD) Vítězslav Matuška (VZOB) 17. schůze č.348  - vyslovuje souhlas
    Podán: Česká republika, daňová úmluva, Makedonie
    240

    Návrh na přístup České republiky k Mezinárodní úmluvě na ochranu nových odrůd rostlin z 2. prosince 1961 ve znění revidovaném v Ženevě 10. listopadu 1972, 23. října 1978 a 19. března 1991

    240/1 VHZD
    • vyslovuje souhlas
    240/2 VZOB
    • vyslovuje souhlas
    Jan Fencl(ministr zemědělství)Emil Škrabiš (VHZD) Oldřich Dočekal (VZOB) 17. schůze č.362  - vyslovuje souhlas
    Podán: Česká republika, ochrana rostlin
    241

    Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o výstavbě hraničního mostu na společných státních hranicích s napojením na státní silnici I/26 a spolkovou silnici B20

    241/1 VHZD
    • vyslovuje souhlas
    241/2 VZOB
    • vyslovuje souhlas
    Jaromír Schling(ministr dopravy a spojů)Alexandr Novák (VHZD) Jiří Liška (VZOB) 17. schůze č.375  - vyslovuje souhlas
    Podán: pracovní vztahy, Česká republika, přeshraniční doprava, přeshraniční spolupráce, živnostník, osoba samostatně výdělečně činná, zaměstnanec, inženýrské stavby, Německo
    242

    Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorizmu a dalším druhům nebezpečné trestné činnosti, podepsaná dne 30. listopadu 1999 v Praze

    242/1 VZOB
    • vyslovuje souhlas
    Stanislav Gross(ministr vnitra)František Kroupa (VZOB) 17. schůze č.363  - vyslovuje souhlas
    Podán: Česká republika, Chorvatsko, obchodování s drogami, organizovaný zločin
    243

    Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dodatkový protokol k Úmluvě o předávání odsouzených osob, sjednaný ve Štrasburku dne 18. prosince 1997

    243/1 UPV
    • vyslovuje souhlas
    243/2 VZOB
    • vyslovuje souhlas
    Jaroslav Bureš(ministr spravedlnosti)Vladimír Kulhánek (UPV) František Kroupa (VZOB) 17. schůze č.343  - vyslovuje souhlas
    Podán: Česká republika, soudní spolupráce, mezinárodní trestní právo, soudní spolupráce EU v trestních věcech
    245

    Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky k Úmluvě o založení Evropské společnosti pro financování železničních vozů EUROFIMA a k jejímu Dodatkovému protokolu

    245/1 VHZD
    • vyslovuje souhlas
    245/2 VZOB
    • vyslovuje souhlas
    Jaromír Schling(ministr dopravy a spojů)Robert Kolář (VHZD) Josef Jařab (VZOB) 17. schůze č.376  - vyslovuje souhlas
    Podán: Česká republika, železniční doprava, zákonnost, investiční podpora, kolejové vozidlo, policie
    246

    Návrh zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)

    246/1 VZSP
    • pozměňovací návrhy
    246/2 VEI
    • schvaluje
    246/3 UPV
    • schvaluje
    246/4 VUZP
    • schvaluje
    Vladimír Špidla(ministr práce a sociálních věcí)Jan Hadrava(VZSP) Helena Rögnerová(VEI) Edvard Outrata (UPV) Vladimír Schovánek (VUZP) 17. schůze č.366  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 218/2002 Sb. odměňování, veřejná funkce, filmový průmysl, ústřední orgány státní správy, statut zaměstnance, státní podpora, státní úředník, státní zaměstnanec
    247

    Návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)

    247/1 VZSP
    • schvaluje
    247/2 VUZP
    • záznam z jednání
    247/3 UPV
    • pozměňovací návrhy
    Vladimír Špidla(ministr práce a sociálních věcí)Jan Hadrava(VZSP) Vladimír Schovánek (VUZP) Edvard Outrata (UPV) 17. schůze č.367  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 309/2002 Sb. odměňování, veřejná funkce, ústřední orgány státní správy, statut zaměstnance, státní úředník, státní zaměstnanec
    248

    Návrh zákona, kterým se provádějí změny v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a mění se zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

    248/1 VZSP
    • pozměňovací návrhy
    248/2 UPV
    • schvaluje
    248/3 VUZP
    • schvaluje
    248/4 VHZD
    • záznam z jednání
    Vladimír Špidla(ministr práce a sociálních věcí)Jan Hadrava(VZSP) Milan Balabán (VHZD) Edvard Outrata (UPV) Jiří Brýdl (VUZP) 17. schůze č.368  - nezabývat se
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 219/2002 Sb. struktura státní správy, veřejná správa, mzda, snížení mezd, ústřední orgány státní správy, statut zaměstnance, státní úředník, státní zaměstnanec, mzdové tarify, ministerstvo
    249

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

    249/1 VVVK
    • pozměňovací návrhy
    249/2 VHZD
    • pozměňovací návrhy
    249/3 VEI
    • pozměňovací návrhy
    Pavel Rychetský(místopředseda vlády)Daniel Kroupa (VVVK) Egon Lánský(VEI) Ivan Havlíček (VHZD) 17. schůze č.355  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 227/2002 Sb. oběť, soukromý majetek, odškodnění, žid, trestný čin proti lidskosti
    250

    Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2002

    250/1 VHZD
    • nezabývat se
    Jiří Rusnok(ministr financí)Jaroslav Petřík (VHZD) 17. schůze č.349  - nezabývat se
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 203/2002 Sb. financování rozpočtu, veřejný dluh, státní rozpočet, propagace, emise cenných papírů, elektronická správa, rozpočtový schodek, soutěžní řízení, veřejné půjčky, umořování veřejného dluhu, konsolidace státního dluhu, internet, snižování dluhu
    251

    Návrh zákona o zahájení činnosti Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích

    251/1 UPV
    • schvaluje
    Jaroslav Bureš(ministr spravedlnosti)Jaroslav Kubera (UPV) 17. schůze č.344  - nezabývat se
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 199/2002 Sb. soud vyšší instance
    252

    Návrh zákona o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství

    252/1 VVVK
    • schvaluje
    252/2 UPV
    • schvaluje
    252/3 VEI
    • schvaluje
    Pavel Dostál(ministr kultury)Václav Jehlička (VVVK) Jaroslava Moserová(VEI) Dagmar Lastovecká (UPV) 17. schůze č.360  - nezabývat se
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 214/2002 Sb. kulturní dědictví, ochrana kulturního dědictví, nemovitost, vláda, kontrola vývozu, koupě, umělecké dílo, kulturní majetek, obchod s uměním, nedovolený obchod, premiér
    253

    Návrh zákona o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování programu Rozvoj materiálně technické základny Masarykovy univerzity v Brně

    253/1 VHZD
    • schvaluje
    253/2 VVVK
    • schvaluje
    Eduard Zeman(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Milan Balabán (VHZD) Václav Jehlička (VVVK) 17. schůze č.354  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 197/2002 Sb. financování, investiční úvěr, Evropská investiční banka, záruka úvěru
    254

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům

    254/1 VHZD
    • schvaluje
    Miroslav Grégr(ministr průmyslu a obchodu)Karel Korytář (VHZD) 17. schůze č.338  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 204/2002 Sb. dovozní politika, nová technologie, trh zboží, zahraniční obchod, kontrola vývozu, přibližování legislativy
    255

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

    255/1 VHZD
    • nezabývat se
    Miroslav Grégr(ministr průmyslu a obchodu)Karel Korytář (VHZD) 17. schůze č.339  - nezabývat se
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 205/2002 Sb. technické předpisy a normy, zdravotní politika, průmyslový výrobek, bezpečnost výrobku, sladění norem, bezpečnostní norma
    256

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

    256/1 VHZD
    • schvaluje
    Miroslav Grégr(ministr průmyslu a obchodu)Alexandr Novák (VHZD) 17. schůze č.340  - nezabývat se
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 206/2002 Sb. těžební průmysl, veřejná správa, bezpečnost při práci, identifikační průkaz, výbušnina, důlní provoz, důlní dobývání
    257

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)

    257/1 UPV
    • schvaluje
    257/2 VEI
    • schvaluje
    Jaroslav Bureš(ministr spravedlnosti)Jaroslav Kubín (UPV) Jaroslava Moserová(VEI) 17. schůze č.345  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 228/2002 Sb. bankovnictví, Rakousko, odborná kvalifikace, disciplinární právo, služební tajemství, volný pohyb zboží, celní bariéra, advokát, profesní komora, předseda instituce, parlamentní kontrola, volný pohyb osob, dočasný výbor
    258

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

    258/1 UPV
    • schvaluje
    Jaroslav Bureš(ministr spravedlnosti)Richard Falbr (UPV) 17. schůze č.346  - nezabývat se
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 200/2002 Sb. trestný čin, právní spolupráce, občanskoprávní žaloba, praní špinavých peněz, Schengenská dohoda, hraniční kontrola, premiér, soudní vyšetřování
    259

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů

    259/1 VHZD
    • pozměňovací návrhy
    259/2 VEI
    • nezabývat se
    Jiří Rusnok(ministr financí)Karel Korytář (VHZD) Jiří Skalický(VEI) 17. schůze č.350  - nezabývat se
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 207/2002 Sb. pozemní doprava, parlament, daň z motorových vozidel, osvobození od daní, politická morálka, premiér
    260

    Návrh zákona o finančním arbitrovi

    260/1 VHZD
    • záznam z jednání
    260/2 UPV
    • záznam z jednání
    Jiří Rusnok(ministr financí)Adolf Jílek (VHZD) Vladimír Kulhánek (UPV) 17. schůze č.351  - zamítá
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 229/2002 Sb. nemovitost, nabytí vlastnictví, soukromý majetek, směnečná arbitráž, finanční kontrola, způsob financování, premiér, elektronické peníze
    261

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů

    261/1 VHZD
    • pozměňovací návrhy
    261/2 VZSP
    • nezabývat se
    Jiří Rusnok(ministr financí)Ivan Havlíček (VHZD) Zuzana Roithová(VZSP) 17. schůze č.353  - nezabývat se
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 208/2002 Sb. nezisková organizace, správní rada, podnikové vedení, správa instituce, cizí státní občan, hospitalizace, nemocniční zařízení
    262

    Návrh zákona o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic)

    262/1 VZOB
    • zamítá
    262/3 VZOB
    • doporučuje
    262/2 VEI
    • schvaluje
    Stanislav Gross(ministr vnitra)František Kroupa (VZOB) Jaroslava Moserová(VEI) 17. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 216/2002 Sb. zemědělská nemovitost, vyvlastnění, soukromý majetek, územní suverenita, Schengenská dohoda, odškodnění, hranice, hraniční kontrola
    263

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

    263/1 VZSP
    • schvaluje
    263/2 VEI
    • schvaluje
    Vladimír Špidla(ministr práce a sociálních věcí)Milan Štěch(VZSP) Helena Rögnerová(VEI) 17. schůze č.365  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 220/2002 Sb. politika zaměstnanosti, Evropská unie, přibližování legislativy, politika zaměstnanosti EU, koordinace financování, strukturální fondy, volný pohyb pracovníků, fondy (EU)
    264

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

    264/1 VHZD
    • schvaluje
    Miloslav Vlček(zástupce skupiny poslanců)Jaroslav Petřík (VHZD) 17. schůze č.359  - nezabývat se
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 212/2002 Sb. úvěrová instituce, finanční zrovnoprávnění, podnikové vedení, bankovní dohled, družstevní banka, spořitelna, finanční ztráta, náhrada škody, pojistné plnění, nucená správa
    265

    Návrh zákona o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen

    265/1 VHZD
    • pozměňovací návrhy
    Bohuslav Sobotka(zástupce skupiny poslanců)Jaroslav Petřík (VHZD) 17. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 215/2002 Sb. emise cenných papírů, finanční pomoc, družstevní banka, finanční ztráta, pojistné plnění, zadluženost
    266

    Návrh zákona o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

    266/1 VHZD
    • schvaluje
    266/2 UPV
    • schvaluje
    Jiří Rusnok(ministr financí)Robert Kolář (VHZD) Richard Falbr (UPV) 17. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 201/2002 Sb. vlastnictví, hospodářské vztahy, odpovědnost, veřejný majetek
    267

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/ 1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

    267/1 VHZD
    • nezabývat se
    267/2 UPV
    • nezabývat se
    Jiří Rusnok(ministr financí)Soňa Paukrtová (VHZD) Richard Falbr (UPV) 17. schůze č.352  - nezabývat se
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 202/2002 Sb. právní systém
    268

    Návrh zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

    268/1 VUZP
    • pozměňovací návrhy
    268/2 VEI
    • záznam z jednání
    268/3 UPV
    • pozměňovací návrhy
    Stanislav Gross(ministr vnitra)Stanislav Bělehrádek (VUZP) Luděk Sefzig(VEI) Jaroslav Šula (UPV) 17. schůze č.369  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 312/2002 Sb. zdravotní politika, odborná kvalifikace, rozpočet na výzkum, výzkumný projekt, lékařský výzkum, místní orgány státní správy, region, prevence nemocí, státní úředník, práva úředníka, povinnosti úředníka
    269

    Návrh zákona o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)

    269/1 VZSP
    • pozměňovací návrhy
    269/2 VVVK
    • pozměňovací návrhy
    Pavel Rychetský(místopředseda vlády)Daniela Filipiová(VZSP) Jiří Šenkýř (VVVK) 17. schůze č.356  - nezabývat se
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 198/2002 Sb. humanitární pomoc, dobročinná organizace, práva pacienta, profesní etika, právní postavení, lékař, dobročinná práce
    270

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů

    270/1 VHZD
    • nezabývat se
    270/2 VEI
    • nezabývat se
    Milan Ekert(zástupce skupiny poslanců)Alexandr Novák (VHZD) Jiří Skalický(VEI) 17. schůze č.358  - nezabývat se
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 211/2002 Sb. bankovnictví, finanční trh, veřejný dluh, převoditelný cenný papír, emise cenných papírů, zahraniční trh, veřejné půjčky, konsolidace státního dluhu, snižování dluhu, televize, ochrana investic, vyšetřovací komise, mezinárodní arbitráž
    271

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

    271/1 VZSP
    • schvaluje
    271/2 VHZD
    • schvaluje
    Alena Páralová(zástupce skupiny poslanců)Jan Hadrava(VZSP) Ivan Havlíček (VHZD) 17. schůze č.361  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 213/2002 Sb. sociální dávky, péče o postižené osoby, pomoc sociálně znevýhodněným skupinám
    272

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)

    272/1 UPV
    • pozměňovací návrhy
    Karel Březina(ministr bez portfeje)Pavel Janata (UPV) 17. schůze č.342  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 226/2002 Sb. daň, datové právo, akční program, osobní údaje, region, trestní řízení, péče o seniory, stárnutí obyvatelstva, starý člověk, ochrana komunikací, osvědčení o původu, elektronický podpis
    273

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

    273/1 VVVK
    • schvaluje
    273/2 VHZD
    • schvaluje
    273/3 VUZP
    • schvaluje
    Karel Březina(ministr bez portfeje)Josef Kaňa (VVVK) Ivan Havlíček (VHZD) Bohumil Kulhánek (VUZP) 17. schůze č.341  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 210/2002 Sb. nezisková organizace, dobročinná organizace, způsob financování, nadace
    274

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.

    274/1 VHZD
    • schvaluje
    Eva Dundáčková(zástupce skupiny poslanců)Robert Kolář (VHZD) 17. schůze č.357  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 209/2002 Sb. účetnictví, odborná kvalifikace, zkouška, výzkumný ústav, aplikovaný výzkum, účetní, hodnocení projektu
    275

    Informace vlády o přeletu letadla ozbrojených sil Státu Izrael přes území České republiky

    275/1 VZOB
    • bere na vědomí
    Jaroslav Tvrdík(ministr obrany)
     Jiří Pospíšil (VZOB) 17. schůze č.374  - bere na vědomí
     276

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry, a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

     276/1 VHZD
     • schvaluje
     276/2 VEI
     • pozměňovací návrhy
     Jiří Rusnok(ministr financí)Milan Balabán (VHZD) Milan Šimonovský(VEI) 17. schůze č.370  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 308/2002 Sb. finanční trh, nemovitost, cenné papíry, koupě, investiční společnost, premiér
     277

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) a zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb.

     277/1 VZOB
     • zamítá
     277/4 VZOB
     • doporučuje
     277/2 VEI
     • schvaluje
     277/3 VVVK
     • schvaluje
     Stanislav Gross(ministr vnitra)Josef Jařab (VZOB) Vlastimil Šubrt(VEI) Zdeněk Bárta (VVVK) 17. schůze č.371  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 217/2002 Sb. cizinecké právo, cizí státní občan, povolení k pobytu, vstup cizinců, vyhoštění, vízová politika
     278

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb.,o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 42/1992 Sb. o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů

     278/1 VZOB
     • schvaluje
     278/2 VVVK
     • pozměňovací návrhy
     278/3 UPV
     • pozměňovací návrhy
     František Ondruš(zástupce skupiny poslanců)Michael Žantovský (VZOB) Zdeněk Bárta (VVVK) Dagmar Lastovecká (UPV) 17. schůze č.372  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 310/2002 Sb. služební tajemství, profesní etika, státní tajemství, ochrana údajů
     280

     Návrh zákona o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností

     280/1 VUZP
     • pozměňovací návrhy
     280/2 UPV
     • pozměňovací návrhy
     280/3
     • souhrnné pozměňovací návrhy
     Stanislav Gross(ministr vnitra)Vladimír Schovánek (VUZP) (PN) Jaroslav Šula (UPV) 17. schůze č.380  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 314/2002 Sb. místní orgány státní správy, obec, dělba pravomocí
     281

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

     281/1 VUZP
     • pozměňovací návrhy
     281/2 UPV
     • pozměňovací návrhy
     281/3
     • souhrnné pozměňovací návrhy
     Stanislav Gross(ministr vnitra)Jiří Brýdl (VUZP) (PN) Jaroslav Kubera (UPV) 17. schůze č.381  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 313/2002 Sb. ratifikace dohody, evropská ústava, místní orgány státní správy, obec, referendum, dělba pravomocí
     282

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

     282/1 VUZP
     • pozměňovací návrhy
     282/2 UPV
     • pozměňovací návrhy
     282/3
     • souhrnné pozměňovací návrhy
      Stanislav Bělehrádek (VUZP) (PN) Jaroslav Kubín (UPV) 17. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 231/2002 Sb. politika výzkumu, správní celek, regionální orgány státní správy, region, správní reforma, dělba pravomocí
     283

     Návrh zákona o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

     283/1 VUZP
     • pozměňovací návrhy
     283/2 VVVK
     • záznam z jednání
     283/3 VZSP
     • pozměňovací návrhy
     283/4 UPV
     • pozměňovací návrhy
     283/5
     • souhrnné pozměňovací návrhy
     Jiří Rusnok(ministr vnitra)Jiří Brýdl (VUZP) Tomáš Julínek(VZSP) (PN) Antonín Petráš (VVVK) Ondřej Feber (UPV) 17. schůze č.384  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 290 Sb. veřejná správa, převod vlastnictví, veřejný majetek, místní orgány státní správy, obec, region, dělba pravomocí, vztah mezi státem a regionem
     284

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

     284/1 VHZD
     • zamítá
     284/2 VEI
     • zamítá
     Jiří Rusnok(ministr financí)Jaroslav Petřík (VHZD) Milan Šimonovský(VEI) 17. schůze č.379  - zamítá
     Podán: Lhůta pro Senát: úvěrová instituce, finanční zrovnoprávnění, podnikové vedení, bankovní dohled, družstevní banka, spořitelna, finanční ztráta, náhrada škody, pojistné plnění, nucená správa
     285

     Návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

     285/1 VUZP
     • pozměňovací návrhy
     285/2 VHZD
     • zamítá
     285/3 VVVK
     • schvaluje
     285/4 VZSP
     • pozměňovací návrhy
     285/5 UPV
     • pozměňovací návrhy
     285/6 VZOB
     • záznam z jednání
     285/7
     • souhrnné pozměňovací návrhy
     Stanislav Gross(ministr vnitra)Stanislav Bělehrádek (VUZP) Adolf Jílek (VHZD) Jan Hadrava(VZSP) (PN) Jiří Liška (VZOB) Václav Jehlička (VVVK) Ondřej Feber (UPV) 17. schůze č.383  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 320/2002 Sb. struktura státní správy, veřejná správa, místní orgány státní správy, správní reforma, administrativní členění
     286

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

     286/1 UPV
     • pozměňovací návrhy
     286/2 VVVK
     • schvaluje
     286/3 VUZP
     • schvaluje
     Milan Šimonovský(zástupce Senátu)Jiří Stodůlka (UPV) Pavel Eybert (VUZP) Jiří Šenkýř (VVVK) 17. schůze č.382  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 230/2002 Sb. organizace voleb, korespondenční hlasování, parlamentní volby, dvoukomorový systém