Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
15. schůze Senátu v 3. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 183 - Zákon o metrologii
 • 184 - Zákon o poskytnutí státní záruky ČR I. tranzitní železniční koridor
 • 185 - Zákon o poskytnutí státní záruky ČR nákupu pěti třívozových elektrických jednotek
 • 186 - Zákon o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva
 • 187 - Zákon o státní sociální podpoře
 • 188 - Občanský zákoník
 • 189 - Zákon o platebním styku
 • 190 - Zákon o platebním styku - související
 • 191 - Zákon o České národní bance
 • 192 - Zákon o střelných zbraních
 • 193 - Zákon o podpoře výzkumu a vývoje
 • 197 - Zákon o bankách
 • 200 - Trestní zákon
 • 201 - Občanský zákoník
 • 202 - Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů
 • 203 - Zákon o Českém rozhlasu
 • 205 - Zákon o válečných veteránech
 • 206 - Zákon o zákona o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky
 • 209 - Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh
 • 211 - Zákon o regulaci reklamy
 • 223 - Soudní řád správní
 • 224 - Soudní řád správní - související
 • 227 - Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
 • 228 - Zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin
 • 229 - Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 194 - Zákon o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků
 • 195 - Zákon o odškodnění osob odvlečených do SSSR
 • 199 - Branný zákon
 • 204 - Zákon o vojácích z povolání
 • 207 - Zákon o silniční dopravě
 • 208 - Zákon o veřejném zdravotním pojištění
 • 210 - Zákon o zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
 • 225 - Živnostenský zákon
 • 226 - Zákon o Pozemkovém fondu České republiky

senátní návrh zákona

 • 180 - Novela trestního zákona

mezinárodní smlouva

 • 213 - Smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a Kanadou
 • 214 - Smlouva mezi ČR a SRN o sociálním zabezpečení
 • 215 - Smlouva mezi ČR a Ukrajinou o sociálním zabezpečení
 • 216 - Smlouva mezi ČR a Italskou republikou o sociálním zabezpečení
 • 217 - Smlouva mezi ČR a Kanadou o zamezení dvojího zdanění
 • 218 - Smlouva mezi ČR a Marockým královstvím o zamezení dvojího zdanění
 • 219 - Dohoda mezi ČR a Thajským královstvím o předávání pachatelů
 • 220 - Smlouva mezi ČR a Ukrajinou o právní pomoc v občanských věcech
 • 221 - Smlouva mezi ČR a Polskou republikou o výstavbě nového hraničního mostu
 • 222 - EUROPA

jiný

 • 177 - Informace vlády o přeletech sil NATO
 • 178 - Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů AČR
 • 181 - Žádost prezidenta o vyslovení souhlasu se jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Eliška Wágnerová)
 • 212 - Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů AČR v roce 2002

senátní návrh schválený v PS

 • 198 - Zákon o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé STB
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
177

informace o rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil členských států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a států zúčastněných v programu Partnerství pro mír (PfP) přes území České republiky v době od 1. ledna do 31. prosince 2002, na které se vztahuje rozhodovací pravomoc vlády ve smyslu čl. 43 odst. 5 písm. a) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.

177/1 VZOB
 • bere na vědomí
Jaroslav Tvrdík(ministr obrany)
  Jiří Pospíšil (VZOB) 15. schůze č.276  - bere na vědomí
  178

  Informace vlády o vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj za období duben až červen 2001 a k přehledu o realizovaných průjezdech a přeletech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky za uvedené období

  178/1 VZOB
  • bere na vědomí
  Jaroslav Tvrdík(ministr obrany)
   Jiří Pospíšil (VZOB) 15. schůze č.277  - bere na vědomí
   180

   Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

   180/1 UPV
   • zamítá
   180/2 VZSP
   • zamítá
   180/3 VUZP
   • zamítá
   180/4 VZOB
   • zamítá
   180/5 VVVK
   • zamítá
   180/6 VHZD
   • neprojednávat
   Robert Kolář (senátor)Ondřej Feber (senátor)Petr Fejfar (senátor)Jan Hadrava (senátor)Soňa Paukrtová (senátorka)Jan Ruml (senátor)
    Dagmar Lastovecká (UPV) Alexandr Novák (VHZD) Rostislav Harazin(VZSP) Petr Fejfar (VUZP) František Kroupa (VZOB) Josef Pavlata (VVVK) 15. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro výbory:
    181

    Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Eliška Wágnerová)

    181/1 UPV
    • vyslovuje souhlas
    181/2 VVVK
    • vyslovuje souhlas
    Václav Havel(prezident republiky)
     Jiří Stodůlka (UPV) Václav Jehlička (VVVK) 15. schůze č.301  - vyslovuje souhlas
     Podán:
     183

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

     183/1 VHZD
     • schvaluje
     Miroslav Grégr(ministr průmyslu a obchodu)Jaroslav Petřík (VHZD) 15. schůze č.306  - nezabývat se
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 137/2002 Sb. technické předpisy a normy, úprava zboží pro prodej, balení, zabalený výrobek, měřidla a měřicí zařízení, metrologie, sladění norem, ministr, policie, trestní stíhání
     184

     Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování investičních nákladů modernizace I. tranzitního železničního koridoru Děčín-Praha-Břeclav

     184/1 VHZD
     • nezabývat se
     Jaromír Schling(ministr dopravy a spojů)Karel Korytář (VHZD) 15. schůze č.310  - nezabývat se
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 132/2002 Sb. banka, železniční doprava, investiční úvěr, investiční podpora, podpora modernizace
     185

     Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu pěti třívozových elektrických jednotek řady 471

     185/1 VHZD
     • nezabývat se
     Jaromír Schling(ministr dopravy a spojů)Karel Korytář (VHZD) 15. schůze č.311  - nezabývat se
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 133/2002 Sb. úvěr, investiční úvěr, záruka úvěru, kolejové vozidlo, záruka
     186

     Návrh zákona o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů

     186/1 VHZD
     • pozměňovací návrhy
     Miroslav Grégr(ministr průmyslu a obchodu)Karel Korytář (VHZD) 15. schůze č.308  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 173 Sb. léčivá rostlina, patent, farmaceutický výrobek, ochrana rostlin, ceník, patentová licence, evropský patent, osvědčení o původu
     187

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

     187/1 VZSP
     • pozměňovací návrhy
     187/2 VHZD
     • zamítá
     Vladimír Špidla(ministr práce a sociálních věcí)František Bartoš(VZSP) Ivan Havlíček (VHZD) 15. schůze č.294  - zamítá
     Podán: Lhůta pro Senát: sociální zabezpečení, pomoc sociálně znevýhodněným skupinám, rodinné přídavky
     188

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

     188/1 VHZD
     • nezabývat se
     188/2 VEI
     • schvaluje
     188/3 UPV
     • schvaluje
     Miroslav Grégr(ministr průmyslu a obchodu)Mirek Topolánek (VHZD) Luděk Sefzig(VEI) Jaroslav Kubera (UPV) 15. schůze č.307  - nezabývat se
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 135/2002 Sb. pronájem nemovitosti, právo EU, stavba, časově vymezené spoluvlastnictví, ochrana spotřebitele, přibližování legislativy, průmyslová budova, pediatrie, nemocniční zařízení
     189

     Návrh zákona o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku)

     189/1 VHZD
     • nezabývat se
     Jiří Rusnok(ministr financí)Alexandr Novák (VHZD) 15. schůze č.287  - nezabývat se
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 124/2002 Sb. bankovnictví, elektronické bankovnictví, bankovní systém, finanční transakce, elektronické peníze
     190

     Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

     190/1 VHZD
     • nezabývat se
     Jaroslav Bureš(ministr spravedlnosti)Alexandr Novák (VHZD) 15. schůze č.289  - nezabývat se
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 125/2002 Sb. bankovnictví, elektronické bankovnictví, bankovní systém, finanční transakce, elektronické peníze
     191

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 442/2000 Sb., který se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

     191/1 VHZD
     • schvaluje
     191/2 VEI
     • schvaluje
     Jiří Rusnok(ministr financí)Milan Balabán (VHZD) Jiří Skalický(VEI) 15. schůze č.286  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 127/2002 Sb. bankovnictví, převod vlastnictví, privatizace, centrální banka, zdravotnické zařízení
     192

     Návrh zákona o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 155/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)

     192/1 VZOB
     • schvaluje
     192/2 VEI
     • schvaluje
     192/3 VHZD
     • schvaluje
     Stanislav Gross(ministr vnitra)Jaroslav Horák (VZOB) Jaroslava Moserová(VEI) Alexandr Novák (VHZD) 15. schůze č.273  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 119/2002 Sb. vojenské vybavení, veřejná bezpečnost, převoz nemocných, organizace zdravotnictví, osobní zbraň, první pomoc, střelná zbraň a střelivo
     193

     Návrh zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)

     193/1 VVVK
     • schvaluje
     193/2 VEI
     • schvaluje
     Pavel Rychetský, Eduard Zeman(místopředseda vlády)Josef Kaňa (VVVK) Vladimír Malát(VEI) 15. schůze č.303  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 130/2002 Sb. politika výzkumu, veřejná zakázka, rozpočet na výzkum, vztahy mezi průmyslem a výzkumem, výzkum a vývoj, průmyslový výzkum, vědecký výzkum, informační systém pro potřeby řízení
     194

     Návrh zákona o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků

     194/1 VZSP
     • záznam z jednání
     194/2 VHZD
     • schvaluje
     Jiří Hofman(zástupce skupiny poslanců)Jan Hadrava(VZSP) Mirek Topolánek (VHZD) 15. schůze č.304  - nezabývat se
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 154/2002 Sb. sociální zabezpečení, těžební průmysl, sociální pomoc, reorganizace průmyslu, horník
     195

     Návrh zákona o odškodnění osob odvlečených do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech

     195/1 VVVK
     • pozměňovací návrhy
     195/2 UPV
     • pozměňovací návrhy
     195/3 VHZD
     • pozměňovací návrhy
     195/4 VZOB
     • pozměňovací návrhy
     Josef Janeček(zástupce skupiny poslanců)Josef Pavlata (VVVK) (VHZD) Jaroslav Kubín (UPV) Milan Špaček (VZOB) 15. schůze č.293  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 172/2002 Sb. Svaz sovětských socialistických republik, deportovaná osoba, odškodnění, obnos nepodléhající zdanění
     197

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), ve znění zákona č. 15/2002 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů

     197/1 VHZD
     • schvaluje
     197/2 VEI
     • záznam z jednání
     Jiří Rusnok(ministr financí)Milan Balabán (VHZD) Luděk Sefzig(VEI) 15. schůze č.288  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 126/2002 Sb. daňový systém, bankovnictví, země OECD, devizová politika, vybírání daní, bankovní právo, uplatňování právních předpisů EU, obchodní licence
     198

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony

     198/1 UPV
     • schvaluje
     198/2 VZOB
     • schvaluje
     198/3 VVVK
     • pozměňovací návrhy
     Jiří Liška(zástupce Senátu)Vladimír Kulhánek (UPV) Zdeněk Bárta (VVVK) Jaroslav Horák (VZOB) 15. schůze č.274  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 107/2002 Sb. komunistická strana, ukládání dat, archiv, zpřístupňování informací, důvěrná informace
     199

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

     199/1 VZOB
     • schvaluje
      Michael Žantovský (VZOB) 15. schůze č.284  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 128/2002 Sb. armáda, základní vojenská služba, zálohy, dobrovolná vojenská služba, vojenské cvičení
     200

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

     200/1 UPV
     • pozměňovací návrhy
     Jaroslav Bureš(ministr spravedlnosti)Pavel Janata (UPV) 15. schůze č.313  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 134/2002 Sb. trestní sankce, trestný čin, trestní zákoník, správní řízení, korupce, obchod s orgány, nedovolený obchod, státní tajemství, tajná služba
     201

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

     201/1 UPV
     • schvaluje
     201/2 VEI
     • schvaluje
     Jaroslav Bureš(ministr spravedlnosti)Jiří Stodůlka (UPV) Jaroslava Moserová(VEI) 15. schůze č.314  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 136/2002 Sb. obchodní právo, občanské právo, silniční stavby, stavební povolení, ochrana spotřebitele, tržní ekonomika, občanskoprávní řízení, přibližování legislativy, odpovědnost výrobce, dálnice, náhrada škody, záruka
     202

     Návrh zákona o rozhodování některých kompetenčních sporů

     202/1 UPV
     • schvaluje
     Jaroslav Bureš(ministr spravedlnosti)Richard Falbr (UPV) 15. schůze č.315  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 131/2002 Sb. právní systém, správní právo, zemědělská nemovitost, převod vlastnictví, nemovitý majetek, církev, zemědělská půda, správní soud, odškodnění, kompetenční spor
     203

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů

     203/1 VVVK
     • pozměňovací návrhy
     Pavel Dostál(ministr kultury)Daniel Kroupa (VVVK) 15. schůze č.282  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 192/2002 Sb. struktura podniku, organizační schéma
     204

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.

     204/1 VZOB
     • schvaluje
     Petr Nečas(zástupce skupiny poslanců)Jiří Pospíšil (VZOB) 15. schůze č.292  - nezabývat se
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 129/2002 Sb. odměňování, armáda, dopravní předpisy, mzda, vojenský personál, propuštění, podmínky pro odchod do důchodu, správní delikt, policie, odstupné
     205

     Návrh zákona o válečných veteránech

     205/1 VZOB
     • pozměňovací návrhy
     205/2 VVVK
     • pozměňovací návrhy
     205/3 UPV
     • záznam z jednání
     205/4 VVVK
     • revokace usnesení
     Jaroslav Tvrdík(ministr obrany)Jiří Pospíšil (VZOB) Zdeněk Bárta (VVVK) Ondřej Feber (UPV) 15. schůze č.302  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 170/2002 Sb. armáda, válka, všeobecné zdravotní pojištění, výdaje na zdraví, vyznamenání, válečný veterán, zdravotní pojištění, policie
     206

     Návrh zákona o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu Podpora investičních opatření na ochranu před povodněmi v České republice v rámci Programu prevence před povodněmi

     206/1 VHZD
     • nezabývat se
     Jan Fencl(ministr zemědělství)Robert Kolář (VHZD) 15. schůze č.283  - nezabývat se
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 123/2002 Sb. veřejná zakázka, financování, komunistická strana, vodní tok, investiční úvěr, Evropská investiční banka, přírodní katastrofa, svoboda projevu, svoboda shromažďování, povodeň, prevence environmentálních rizik, policie
     207

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb.

     207/1 VHZD
     • pozměňovací návrhy
     Pavel Němec(zástupce skupiny poslanců)Karel Korytář (VHZD) 15. schůze č.318  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 175/2002 Sb. armáda, bydlení, osobní doprava, silniční doprava, železniční doprava, převod vlastnictví, osobní údaje, řidičský průkaz, dopravní školení, motorové vozidlo, cestující
     208

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

     208/1 VZSP
     • pozměňovací návrhy
     Václav Krása(zástupce skupiny poslanců)Tomáš Julínek(VZSP) 15. schůze č.305  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 176/2002 Sb. pojišťovna, pojištění osob, zdanitelný příjem, zdraví veřejnosti, pojistné, zdravotní pojištění
     209

     Návrh zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů

     209/1 VZSP
     • nezabývat se
     209/2 VHZD
     • pozměňovací návrhy
     Bohumil Fišer, Miloš Kužvart(ministr zdravotnictví)Alena Palečková(VZSP) Soňa Paukrtová (VHZD) 15. schůze č.275  - nezabývat se
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 120/2002 Sb. přípravky ochrany rostlin, kontrola dovozu, kontrola vývozu, výuka jazyků, soukromé školství, insekticidy, herbicidy, sazba DPH, obchodní licence
     210

     Návrh zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

     210/1 VHZD
     • zamítá
     210/2 VUZP
     • schvaluje
     Zdeňka Stránská(poslankyně)Adolf Jílek (VHZD) Bohumil Čada (VUZP) 15. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 139/2002 Sb. veřejná správa, zemědělská nemovitost, nabytí vlastnictví, půda ve vlastnictví státu, důvěrná informace, ochrana komunikací, policie, obecní půda, soudní dokazování
     211

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

     211/1 VVVK
     • pozměňovací návrhy
     211/2 VZSP
     • pozměňovací návrhy
     211/3 VHZD
     • schvaluje
     211/4 VEI
     • schvaluje
     Miroslav Grégr(ministr průmyslu a obchodu)Věra Vašínková (VVVK) Milan Šimonovský(VEI) Daniela Filipiová(VZSP) Soňa Paukrtová (VHZD) 15. schůze č.309  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 138/2002 Sb. poslanec parlamentu, omezování soutěže, zdravotní politika, hromadné sdělovací prostředky, propagace, poslanecký mandát, vyvlastnění, tabák, analýza dopadu, organizace zdravotnictví, náklady na zdraví, tabákový průmysl, farmaceutický výrobek, schůze parlamentu, zdravotní riziko, lék, nemocniční zařízení
     212

     Informace vlády ČR o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj, plánovaných v roce 2002

     212/1 VZOB
     • bere na vědomí
     Jaroslav Tvrdík(ministr obrany)
      Jiří Pospíšil (VZOB) 15. schůze č.278  - bere na vědomí
      Podán:
      213

      Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Kanadou, podepsaná dne 24. května 2001

      213/1 VZSP
      • vyslovuje souhlas
      213/2 VZOB
      • vyslovuje souhlas
      Vladimír Špidla(ministr práce a sociálních věcí)Rostislav Harazin(VZSP) Josef Jařab (VZOB) 15. schůze č.295  - vyslovuje souhlas
      Podán: sociální zabezpečení, informace, Kanada, Česká republika, biologická zbraň, terorismus
      214

      Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 27. července 2001

      214/1 VZSP
      • vyslovuje souhlas
      214/2 VZOB
      • vyslovuje souhlas
      Vladimír Špidla(ministr práce a sociálních věcí)Jan Zahradníček(VZSP) František Kroupa (VZOB) 15. schůze č.296  - vyslovuje souhlas
      Podán: sociální zabezpečení, Česká republika, Německo
      215

      Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Kyjevě dne 4. července 2001

      215/1 VZSP
      • vyslovuje souhlas
      215/2 VZOB
      • vyslovuje souhlas
      Vladimír Špidla(ministr práce a sociálních věcí)Rostislav Harazin(VZSP) Jiří Liška (VZOB) 15. schůze č.297  - vyslovuje souhlas
      Podán: sociální zabezpečení, Česká republika, Ukrajina
      216

      Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Italskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Římě dne 11. října 2001

      216/1 VZSP
      • vyslovuje souhlas
      216/2 VZOB
      • vyslovuje souhlas
      Vladimír Špidla(ministr práce a sociálních věcí)Jan Zahradníček(VZSP) Jaroslav Horák (VZOB) 15. schůze č.298  - vyslovuje souhlas
      Podán: sociální zabezpečení, Itálie, Česká republika
      217

      Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Kanadou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Praze dne 25. května 2001

      217/1 VHZD
      • vyslovuje souhlas
      217/2 VZOB
      • vyslovuje souhlas
      Jiří Rusnok(ministr financí)Jiří Rückl (VHZD) Josef Jařab (VZOB) 15. schůze č.290  - vyslovuje souhlas
      Podán: Kanada, Česká republika, daňová úmluva
      218

      Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Marockým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Rabatu dne 11. června 2001

      218/1 VHZD
      • vyslovuje souhlas
      218/2 VZOB
      • vyslovuje souhlas
      Jiří Rusnok(ministr financí)Jiří Rückl (VHZD) Vítězslav Matuška (VZOB) 15. schůze č.291  - vyslovuje souhlas
      Podán: Maroko, Česká republika, daňová úmluva
      219

      Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Thajským královstvím o předávání pachatelů a o spolupráci při výkonu trestních rozsudků, podepsaná v Bangkoku dne 26. dubna 2000

      219/1 VVVK
      • vyslovuje souhlas
      219/2 UPV
      • vyslovuje souhlas
      219/3 VZOB
      • vyslovuje souhlas
      Jaroslav Bureš(ministr spravedlnosti)(VVVK) František Kroupa (VZOB) Jaroslav Kubera (UPV) 15. schůze č.316  - vyslovuje souhlas
      Podán: trestní sankce, trestný čin, Česká republika, Thajsko, soudní spolupráce, vzdělávací program, vězeňský režim, výkon trestu, trestní stíhání
      220

      Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o právní pomoc v občanských věcech, sjednaná v Kyjevě dne 28. května 2001

      220/1 UPV
      • vyslovuje souhlas
      220/2 VZOB
      • vyslovuje souhlas
      Jaroslav Bureš(ministr spravedlnosti)Edvard Outrata (UPV) Jiří Liška (VZOB) 15. schůze č.317  - vyslovuje souhlas
      Podán: občanské právo, Česká republika, Ukrajina, právní spolupráce, mezinárodní trestní právo, terorismus, tajná služba
      221

      Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o novém propojení české silnice I/58 a polské státní silnice č. 78 a o výstavbě nového hraničního mostu přes řeku Odru v lokalitě Bohumín a Chalupki

      221/1 VHZD
      • vyslovuje souhlas
      221/2 VZOB
      • vyslovuje souhlas
      Jaromír Schling(ministr dopravy a spojů)Emil Škrabiš (VHZD) Vítězslav Matuška (VZOB) 15. schůze č.312  - vyslovuje souhlas
      Podán: Česká republika, Polsko, přeshraniční doprava, dopravní infrastruktura, přeshraniční spolupráce, pohraniční oblast, inženýrské stavby, silniční síť
      222

      Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Memorandum o porozumění ohledně evropských závazků v oblasti organizace výzkumu, programů a aktivit (EUROPA), podepsané dne 15. května 2001 v Bruselu

      222/1 VZOB
      • vyslovuje souhlas
      222/2 VVVK
      • vyslovuje souhlas
      Jaroslav Tvrdík(ministr obrany)Josef Zieleniec (VZOB) Jiří Šenkýř (VVVK) 15. schůze č.279  - vyslovuje souhlas
      Podán: technologie, Západoevropská unie, Česká republika, vojenský výzkum, zbrojařský průmysl, evropská politika zbrojení, evropská obranná politika
      223

      Návrh zákona soudní řád správní

      223/1 UPV
      • schvaluje
      223/2 VUZP
      • schvaluje
      Jaroslav Bureš(ministr spravedlnosti)Dagmar Lastovecká (UPV) Jaroslav Mitlener (VUZP) 15. schůze č.326  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 150/2002 Sb. právní systém, správní právo, správní soud, soudní reforma, správní řízení
      224

      Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního

      224/1 UPV
      • schvaluje
      224/2 VUZP
      • schvaluje
      Jaroslav Bureš(ministr spravedlnosti)Dagmar Lastovecká (UPV) Jaroslav Mitlener (VUZP) 15. schůze č.327  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 151/2002 Sb. právní systém, správní právo, správní soud, soudní reforma, správní řízení
      225

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 356/1999 Sb.

      225/1 VHZD
      • pozměňovací návrhy
      Vladimír Doležal a Tomáš Kladívko(poslanci)Jiří Rückl (VHZD) 15. schůze č.324  - pozměňovací návrhy
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 174/2002 Sb. obor podnikání, daň z převodu nemovitosti, živnost
      226

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

      226/1 VHZD
      • schvaluje
      226/2 VUZP
      • schvaluje
      Hana Orgoníková(zástupce skupiny poslanců)Emil Škrabiš (VHZD) Bohumil Čada (VUZP) 15. schůze č.323  - nezabývat se
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 148/2002 Sb. převod vlastnictví, nemovitý majetek, privatizace, osvobození od daní, daň z převodu vlastnictví
      227

      Návrh zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)

      227/1 VHZD
      • schvaluje
      Jan Fencl(ministr zemědělství)Soňa Paukrtová (VHZD) 15. schůze č.320  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 147/2002 Sb. zemědělská výrobní politika, odborná kvalifikace, řízení jakosti průmyslových výrobků, zemědělské poradenství, správní dohled, testování, agrární sektor
      228

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně práv k odrůdám), a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

      228/1 VHZD
      • nezabývat se
      228/2 VUZP
      • nezabývat se
      Jan Fencl(ministr zemědělství)Emil Škrabiš (VHZD) Ladislav Svoboda (VUZP) 15. schůze č.321  - nezabývat se
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 149/2002 Sb. osivo, šlechtění rostlin, rostlinolékařská legislativa, ochrana rostlin, zemědělská daň
      229

      Návrh zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů

      229/2 VEI
      • nezabývat se
      Jan Fencl(ministr zemědělství)Adolf Jílek (VHZD) Egon Lánský (VEI) 15. schůze č.322  - nezabývat se
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 146/2002 Sb. podpora prodeje, alkoholismus, kouření, tabákový průmysl, inspekce potravin, maloobchodní prodejna