Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
8-
Senát
N 116/08-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu
25.11.2011tisk EU813kB náhled originál
819
Senát
N 097/08-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky
21.10.2011tisk EU1361kB náhled originál
8-
Senát
N 101/08-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o poskytování přímých plateb zemědělcům v roce 2013
20.10.2011tisk EU749kB náhled originál
8-
Senát
N 100/08-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky
20.10.2011tisk EU1291kB náhled originál
8-
Senát
N 099/08-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
20.10.2011tisk EU1402kB náhled originál
8-
Senát
N 098/08-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty ("nařízení o jednotné společné organizaci trhů")
20.10.2011tisk EU2646kB náhled originál
8-
Senát
K 096/08-
Zpráva Komise EP a Radě - Pokrok při dosahování cílů Kjótského protokolu (podle článku 5 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES o mechanismu monitorování emisí skleníkových plynů ve Společenství a provádění Kjótského protokolu)
13.10.2011tisk EU430kB náhled originál
8-
Senát
N 085/08-
Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 a nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o rozdělování potravinářských produktů nejchudším osobám v Unii
06.10.2011tisk EU344kB náhled originál
8-
Senát
K 057/08-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Naše životní pojistka, náš přírodní kapitál: strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020
06.05.2011tisk EU206kB náhled originál
8-
Senát
K 034/08-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropa účinněji využívající zdroje - stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020
28.01.2011tisk EU203kB náhled originál
8-
Senát
K 029/08-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Posílený rámec dohledu nad trhem pro systém EU pro obchodování s emisemi
03.01.2011tisk EU168kB náhled originál
88
Senát
K 018/08-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Budoucnost SZP do roku 2020: Řešení problémů v oblasti potravin a přírodních zdrojů a územní problematiky
25.11.2010tisk EU162kB náhled originál
724
Senát
K 115/07-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Analýza možností snížení emisí skleníkových plynů o více než 20 % a vyhodnocení rizika úniku uhlíku
24.05.2010tisk EU174kB náhled originál
7-
Senát
K 100/07-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů mezinárodní politika v oblasti klimatu po kodaňské konferenci: Okamžitá akce pro oživení celosvětového úsilí v oblasti změny klimatu
14.03.2010tisk EU159kB náhled originál
7-
Senát
K 094/07-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Možnosti pro vize a cíle EU v oblasti biodiverzity v období po roce 2010
22.01.2010tisk EU115kB náhled originál
7-
Senát
K 088/07-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Evropská iniciativa pro transparentnost: Rejstřík zástupců zájmových skupin, jeden rok poté
04.11.2009tisk EU228kB neníorigináloriginál
714
Senát
K 070/07-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Posílení mezinárodního financování pro změnu klimatu: evropský návrh pro kodaňskou dohodu
15.09.2009tisk EU182kB náhled originál
7-
Senát
K 067/07-
Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o uplatňování a účinnosti směrnice EIA směrnice 85/337/EHS ve znění směrnic 97/11/ES a 2003/35/ES)
30.07.2009tisk EU169kB náhled originál
7-
Senát
K 066/07-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Začleňování udržitelného rozvoje do politik EU: Přezkum strategie Evropské unie pro udržitelný rozvoj za rok 2009
30.07.2009tisk EU195kB náhled originál
7-
Senát
K 063/07-
Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu Souhrnná zpráva o stavu typů přírodních stanovišť a druhů z hlediska ochrany podle článku 17 směrnice o stanovištích
19.07.2009tisk EU347kB náhled originál
Dokument   1. - 20. [49]
Strana   1 [3]