Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 180
(23 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Zdeňka Horníková.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 5. 2009. Vláda zaslala stanovisko 10. 6. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 6. 2009 jako tisk 842/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 842
Novela z. o Státním fondu rozvoje bydlení

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 842/0 dne 13. 5. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0842.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 6. 2009 (usnesení č. 401). Určil zpravodaje: Ing. Jan Babor a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 9. 9. 2009 na 60. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 9. 9. 2009 na 60. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1354).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 1 den.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 9. 2009 na 60. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 9. 2009 na 60. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 842/3, který byl rozeslán 11. 9. 2009 v 17:25.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 9. 2009 na 62. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 85, usnesení č. 1408).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 12.10.2009.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 11.11.2009.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 13.10.2009.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Eva Richtrová, který přijal k tomuto tisku dne 4.11.2009 usnesení č. 79, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 180/1.

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 5.11.2009.

Svým usnesením č. 343, v hlasování č. 21 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 10.11.2009 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 71/2010.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 11. 11. 2009 poslancům jako tisk 842/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 11. 11. 2009 poslancům jako tisk 842/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 1. 12. 2009 na 66. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 37, usnesení č. 1495).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 12. 2009.
  Prezident zákon nepodepsal a 15. 12. 2009 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 842/6.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 842/7.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 9. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 30, usnesení č. 1604).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 3. 2010.

Témata EUROVOC: bytová politikafinancování z veřejných prostředkůpomoc sociálně znevýhodněným skupinám