Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 107
(30 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra František Bublan.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 783
Novela z. o zvláštní ochraně svědka

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 783/0 dne 1. 10. 2004.
  Zákon předložen Výboru pro evropskou integraci k předběžné konzultaci.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 9. 2004 (usnesení č. 336). Určil zpravodaje: JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1490).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 783/2, který byl rozeslán 17. 6. 2005 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 6. 2005 na 45. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 330, usnesení č. 1755).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 11.7.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 10.8.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 12.7.2005.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Pavel Janata, který přijal k tomuto tisku dne 20.7.2005 usnesení č. 38, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 107/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 5.8.2005.

Svým usnesením č. 220, v hlasování č. 170 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 8.8.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 349/2005.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 8. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 8. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 9. 2005.

Témata EUROVOC: soudní dokazovánítrestní řízeníveřejná bezpečnostvýslech svědka