Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 34
(213 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Jiří Pospíšil.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 1. 2004. Vláda zaslala stanovisko 20. 2. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 2. 2004 jako tisk 566/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 566
Novela z. obchodní zákoník

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 566/0 dne 21. 1. 2004. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0566P.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 4. 3. 2004. Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1., 2. 4. 2004 na 30. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1030).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 100 dní.

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 10. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 566/2 (komplexní pozměňující návrh).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 11. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 566/3 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 566/4, který byl rozeslán 9. 12. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 2. 2005 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 39, usnesení č. 1457).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.3.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.4.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.3.2005.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Jaroslav Kubín, který přijal k tomuto tisku dne 30.3.2005 usnesení č. 19, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 34/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 31.3.2005.

Svým usnesením č. 104, v hlasování č. 97 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 7.4.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 216/2005.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 8. 4. 2005 poslancům jako tisk 566/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 8. 4. 2005 poslancům jako tisk 566/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 25, usnesení č. 1626).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 5. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 5. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 5. 2005.

Témata EUROVOC: obchodní právoobchodní rejstříkobchodní soudpřibližování legislativysoudní úředník