Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 79
(351 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Marie Benešová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 984
Novela z. - občanský zákoník

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 984/0 dne 28. 8. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2020 (usnesení č. 309). Určil zpravodaje: Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1424).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 1. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 984/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 2. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 2. 2021 na 79. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 984/2, který byl rozeslán 11. 2. 2021 v 11:44.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 18. 2. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 984/3 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 3. 2021 na 87. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 94, usnesení č. 1555).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.4.2021.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.5.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 6.4.2021.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Jan Holásek, který přijal k tomuto tisku dne 21.4.2021 usnesení č. 46, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 79/1.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 28.4.2021.

Svým usnesením č. 182, v hlasování č. 17 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 30.4.2021 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 192/2021.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 5. 2021.
  Prezident zákon podepsal 4. 5. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 5. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 5. 2021.

Témata EUROVOC: mladý člověkobčanské právoobčanský zákoníksolicitorsoud pro mladistvésoudní řízenízpůsobilost k právním úkonůmzpůsobilost k právům