Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 94
(421 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 780
Novela z. o podpoře regionálního rozvoje

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 780/0 dne 12. 3. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 4. 2020 (usnesení č. 279). Určil zpravodaje: PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. a navrhl Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen Ondřej Profant.
  Čtení proběhlo 27. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1476).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 4. 2021 na 95. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 4. 2021 na 95. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 10 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 780/3, který byl rozeslán 1. 4. 2021 v 10:10.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 4. 2021 na 98. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 59, usnesení č. 1612).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 17.5.2021.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 16.6.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.5.2021.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Lukáš Wagenknecht, který přijal k tomuto tisku dne 2.6.2021 usnesení č. 29, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 94/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 9.6.2021.

Senát nepřijal k tisku usnesení.

Dne 11.6.2021 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 251/2021.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 6. 2021.
  Prezident zákon podepsal 18. 6. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 6. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 6. 2021.

Témata EUROVOC: Evropský fond pro regionální rozvojregionální financeregionální politikaregionální pomocrozpočet kraje