Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 341
(188 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh V a VII Protokolu o perzistentních organických polutantech k Úmluvě o dálkovém znečištění ovzduší přesahujícím hranice států

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Pavel Drobil.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 30.9.2010.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 6.12.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 5.10.2010.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Lajtoch, který přijal k tomuto tisku dne 26.10.2010 usnesení č. 137, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 341/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 9.12.2010.

Svým usnesením č. 47, v hlasování č. 45 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.