Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 380
(29 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Tento Návrh zákona byl původně projednán jako senátní tisk č. 271.

Navrhovateli jsou senátor Jiří Nedoma, senátor Igor Petrov, senátor Karel Korytář.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 7. 2010. Vláda zaslala stanovisko 12. 8. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 8. 2010 jako tisk 25/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 25
Novela z. o pozemních komunikacích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 25/0 dne 22. 7. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0025P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 8. 2010 (usnesení č. 5). Určil zpravodaje: Mgr. Aleš Rádl a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 24. 9. 2010 na 5. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 24. 9. 2010 na 5. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 97).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 15 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 25/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 10. 2010 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 10. 2010 na 7. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 25/3, který byl rozeslán 29. 10. 2010 v 15:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 11. 2010 na 7. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 102, usnesení č. 155).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 11.11.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.12.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.11.2010.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Pakosta, který přijal k tomuto tisku dne 7.12.2010 usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 380/1.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 9.12.2010.

Svým usnesením č. 57, v hlasování č. 56 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 12. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 12. 2010.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 12. 2010.

Témata EUROVOC: dálnicemýtosilniční dopravasilniční poplatektarifikace infrastruktury