Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 40
(61 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 233
Novela insolvenčního zákona

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 233/0 dne 19. 1. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 1. 2011 (usnesení č. 73). Určil zpravodaje: JUDr. Jan Chvojka a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 2. 2011 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 268).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 2. 2011 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 2. 2011 na 13. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 233/2, který byl rozeslán 8. 2. 2011 v 15:35.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 2. 2011 na 13. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 344).

Hlasování č. 202 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 17.2.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.3.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.2.2011.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Soňa Paukrtová, který přijal k tomuto tisku dne 2.3.2011 usnesení č. 27, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 40/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 3.3.2011.

Svým usnesením č. 123, v hlasování č. 8 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 69/2011.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 3. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 3. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 3. 2011.

Témata EUROVOC: dluhkonkurzsolventnostvyrovnání s věřiteli