Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 191
(534 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 462
Novela z. o zajištění bezpečnosti a ochr. zdraví při práci

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 462/0 dne 15. 4. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 4. 2015 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Ing. Radka Maxová a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 27. 5. 2015 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 778).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 11. 2015 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 11. 2015 na 36. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 462/2, který byl rozeslán 25. 11. 2015 v 16:59.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 1. 2016 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1038).

Hlasování č. 31 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 9.2.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 10.3.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.2.2016.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Jiří Vosecký, který přijal k tomuto tisku dne 25.2.2016 usnesení č. 69, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 191/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 2.3.2016.

Svým usnesením č. 342, v hlasování č. 22 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 4.3.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 88/2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 3. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 3. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 3. 2016.

Témata EUROVOC: bezpečnost při prácipracovní podmínkypracovní právozdraví na pracovišti