Původní dokument
Následující text (HTML náhled) nemusí být věrnou podobou původního dokumentu (odlišnosti mohou být ve formátování textu, poznámkách pod čarou, přeškrtnutí textu, tabulkách, apod.) a slouží pouze pro náhled.

Senát PČR: Stenozáznam 16.11.2016

(1. den schůze – 16.11.2016)

(Jednání zahájeno v 10.01 hodin.)

Předseda Senátu Milan Štěch:  Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, prosím, abyste zaujali místa ve vašich lavicích, abychom mohli zahájit tuto schůzi.

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, milí hosté, dovolte, abych vás přivítal na 1. schůzi Senátu Parlamentu České republiky v 11. funkčním období. Na úvod našeho jednání zazní hymna České republiky. (Senátoři povstávají.)

Tuto schůzi svolal předseda Senátu na návrh Organizačního výboru podle § 26 odst. 2 zákona o jednacím řádu Senátu. Pozvánka na dnešní schůzi vám byla zaslána ve středu 2. listopadu tohoto roku. Z dnešní schůze se omluvil pan senátor František Čuba. Vás, nově zvolené senátory, žádám, abyste do složení slibu, jímž se ujměte výkonu svého mandátu, nehlasovali.

A nyní stanovíme pořad 1. schůze Senátu.

Návrh pořadu vám byl rozdán na vaše lavice. Má někdo z vás nějaký další návrh na změnu či doplnění pořadu schůze? Nikdo se nehlásí, takže návrhy nejsou. A můžeme přistoupit k hlasování o návrhu pořadu schůze jako celku tak, jak jsme obdrželi v písemné podobě na naše pracovní lavice. Spustím hlasovací znělku.

Jenom připomenu, abyste byli všichni zaregistrováni stejnými registračními kartami. Náhradní karty jsou v předsálí Jednacího sálu. Samozřejmě, to číslo je nižší, protože nově zvolené senátorky a senátoři ještě nejsou k hlasování v tuto chvíli napojeni.

Zahajuji hlasování o pořadu této schůze. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji vám.

Hlasování č. 1 registrováno bylo 53 senátorek a senátorů, kvorum pro přijetí návrhu 27. Pro návrh se vyjádřilo kladně 53 senátorek a senátorů. Návrh pořadu schůze byl schválen a budeme se jím řídit. Děkuji vám. Prosím, pane senátore.

Senátor Jan Horník:  Pane předsedající, kolegyně, kolegové, omlouvám se, ale moje hlasovací zařízení nefungovalo. Bylo tam napsáno – čekající hovor. Hlasoval jsem pro, ale neobjevilo se mi to tam. (Smích, potlesk, pobavení...)

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji, vše se vysvětlilo...

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, prosím opět o pozornost.

Dříve, než přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je

 

Zpráva Mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda byli jednotliví senátoři platně zvoleni

Chci připomenout znění § 41 odst. 1, písm. a) jednacího řádu, podle něhož MIV zkoumá, zda jednotliví senátoři byli platně zvoleni a svá zjištění předkládá Senátu. A nyní již uděluji slovo zpravodaji MIV a žádám ho, aby nás informoval o závěrech jednání výborů. Prosím pana senátora Jaroslava Malého, aby se ujal slova.

Senátor Jaroslav Malý:  Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy senátorky, vážení páni senátoři, mandátový a imunitní výbor se sešel v posledních 24 hodinách dvakrát a přijal na své 8. schůzi konané 15. listopadu usnesení č. 14 a na 9. schůzi z dnešního dne usnesení č. 15. A s obsahem obou usnesení vás nyní seznámím.

Čili 14. usnesení z 15. listopadu – k ověření platnosti mandátů - výbor ověřil platnost volby 25 senátorů zvolených ve druhém kole voleb ze dne 14. a 15. října 2016, a to ve volebních obvodech č. 1, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76 a 79. Toto ověření proběhlo v souladu s § 41 odst. 1, písm. a) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů.

Mandátový a imunitní výbor ve 14. usnesení konstatuje, že neověřil mandát za volební obvod č. 4 – Most s ohledem na skutečnost, že Nejvyšší správní soud České republiky rozhodl pod čj. 4/2016, že volby v tomto volebním obvodu jsou neplatné.

3. Doporučuje Senátu Parlamentu ČR přijmout zjištění mandátového a imunitního výboru, kterým se potvrzuje, že nejsou překážky, aby nově zvolení senátoři složili Ústavou předepsaný slib a pověřuje mě jako místopředsedu výboru seznámit s tímto usnesením Senát Parlamentu ČR. Podepsáni místopředseda výboru a ověřovatel výboru senátor Jiří Carbol.

Druhé usnesení č. 15 z dnešního dne má č. 9 a opět se jedná o ověření platnosti mandátu:

Výbor na svém zasedání ověřil platnost volby senátorky ve volebním obvodu č. 43 se sídlem v Pardubicích zvolené ve druhém kole do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 14. – 15. října 2016. Toto ověření proběhlo v souladu s příslušnými zákony, tj. zákonem č. 41 odst. 1 písm. a) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů.

Za druhé. Doporučuje Senátu Parlamentu ČR přijmout zjištění mandátového a imunitního výboru, kterým se potvrzuje, že nejsou překážky, aby nově zvolená senátorka Miluše Horská složila Ústavou předepsaný slib.

Za třetí. Pověřuje místopředsedu výboru senátora Jaroslava Malého seznámit s tímto usnesením Senát Parlamentu ČR.

Podepsáni místopředseda výboru a ověřovatel výboru senátor Jiří Carbol.

Chtěl bych pro úplnost dodat, že mandátový a imunitní výbor měl pro svá zkoumání volby nových senátorů k dispozici všechny doklady, tj. doklad o ověření totožnosti nově zvolených senátorů, potvrzení o převzetí osvědčení o zvolení senátorem, usnesení státní volební komise ze dne 10. října 2016 č. 184 k souhrnným výsledkům voleb prvního kola do třetiny Senátu Parlamentu ČR konaných 7. – 8. října 2016 a usnesení státní volební komise ze dne 17. října 2016 č. 185 k vyhlášení a zveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu ČR konaných 7. – 8. října 2016 první kolo a 14. – 15. října 2016 druhé kolo. Dále jsme měli k dispozici čestné prohlášení senátorů o neslučitelnosti funkcí, usnesení Nejvyššího správního soudu 4/2016, kterým soud rozhodl, že volby do třetiny Senátu Parlamentu ČR ve dnech 7. – 8. října 2016 první kolo a ve dnech 14. – 15. října 2016 druhé kolo ve volebním obvodu č. 4 jsou neplatné, dále usnesení Nejvyššího správního soudu č. 7/2016, kterým soud zamítl návrh na vyslovení neplatnosti voleb do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 22 Praha 10, dále usnesení Nejvyššího správního soudu č. 8/2016, kterým soud zamítl návrh na vyslovení neplatnosti volby kandidáta a neplatnosti hlasování a neplatnosti voleb ve volbách do třetiny Senátu ve volebním obvodu č. 70 Ostrava-město, dále usnesení Nejvyššího správního soudu č. 10/2016, kterým soud zamítl návrh na vyslovení neplatnosti voleb do Senátu Parlamentu ČR volebního obvodu č. 7 Plzeň-město, usnesení Nejvyššího správního soudu č. 14/2016, kterým soud zamítl návrh na vyslovení neplatnosti voleb do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 64 se sídlem v Bruntálu a poslední usnesení Nejvyššího správního soudu č. 16/2016, kterým soud zamítl návrh na vyslovení neplatnosti voleb do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 70 Ostrava-město.

To je celá zpráva našeho mandátového a imunitního výboru a předávám slovo předsedajícímu.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji, pane senátore, a prosím, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů a sledoval rozpravu. Otevírám nyní rozpravu. Kdo se hlásí do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu uzavírám. A pro pořádek prosím pana senátora Jaroslava Malého, aby ještě jednou přednesl návrh, o kterém budeme následně hlasovat.

Senátor Jaroslav Malý:  Děkuji, pane předsedo. Návrh na usnesení Senátu zní:

Senát bere na vědomí usnesení mandátového a imunitního výboru č. 14 a č. 15 ze dne 15. listopadu 2016 a ze dne 16. listopadu 2016 k ověření platnosti volby senátorů zvolených ve volbách do Senátu Parlamentu ČR v říjnu 2016.

O tomto usnesení bychom měli hlasovat.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Ano, děkuji, spustím znělku. V sále je aktuálně přítomno 53 senátorek a senátorů oprávněných hlasovat, kvorum pro přijetí je 27.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.

Hlasování č. 2 registrováno 53, kvorum 27, pro návrh 53, proti nikdo. Návrh byl schválen.

Děkuji mandátového a imunitnímu výboru za jeho práci.

A nyní přistoupíme k bodu, kterým je

 

Slib senátorů

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, podle čl. 23 Ústavy České republiky skládá senátor slib na první schůzi Senátu, které se zúčastní. V souladu s jednacím řádem tak učiní pronesením slova „slibuji“ a podáním ruky tomu, do jehož rukou slib skládá. Složení slibu poté senátor stvrdí svým podpisem.

V této souvislosti připomínám ještě čl. 25 Ústavy ČR, který řeší zánik mandátu. V něm je uvedeno, že mandát zaniká mj. odepřením slibu nebo složením slibu s výhradou.

Vlastní akt slibu proběhne takto: Nejmladší senátor kolega Václav Láska přednese Ústavou předepsaný slib. Poté bude číst jména nově zvolených senátorů podle čísel jejich volebních obvodů a ti budou postupně přistupovat k předsedajícímu. Slib vykonají pronesením slova „slibuji“ a podáním ruky. Svůj slib poté stvrdí podpisem.

A nyní prosím vás, abyste všichni povstali, a zároveň prosím pana senátora Václava Lásku, aby předstoupil před řečnický pult a přečetl slib daný Ústavou ČR. (Shromáždění povstává.)

Senátor Václav Láska:  Slibuji věrnost České republice, slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Všichni jmenovaní senátoři postupně přicházejí před předsednický stůl a skládají do rukou předsedy Senátu Milana Štěcha slib.

Volební obvod č. 1 – pan senátor Jan Horník.

Volební obvod č. 7 – Václav Chaloupek

Volební obvod č. 10 – Tomáš Jirsa

Volební obvod č. 13 – Jaroslav Větrovský

Volební obvod č. 16 – Jiří Oberfalzer

Volební obvod č. 19 – Ladislav Kos

Volební obvod č. 22 – Renata Chmelová

Volební obvod č. 25 – Jiří Růžička

Volební obvod č. 28 – Petr Holeček

Volební obvod č. 31 – Jaroslav Doubrava

Volební obvod č. 34 – Michael Canov

Volební obvod č. 37 – Tomáš Czernin

Volební obvod č. 40 – Jaromír Strnad

Volební obvod č. 43 – Miluše Horská

Volební obvod č. 46 – Petr Šilar

Volební obvod č. 49 – Jaromíra Vítková

Volební obvod č. 52 – Miloš Vystrčil

Volební obvod č. 55 – Jan Žaloudík

Volební obvod č. 58 – Jiří Dušek

Volební obvod č. 61 – Lumír Kantor

Volební obvod č. 64 – Ladislav Václavec

Volební obvod č. 67 – Petr Orel

Volební obvod č. 70 – Zdeněk Nytra

Volební obvod č. 73 – Jiří Cieńciała

Volební obvod č. 76 – Šárka Jelínková

Volební obvod č. 79 – Anna Hubáčková

Předseda Senátu Milan Štěch:  Prosím, posaďte se. Nově zvoleným senátorkám a senátorům blahopřeji. A konstatuji, že od tohoto okamžiku jsou právoplatnými členy Senátu Parlamentu ČR.

Dalším bodem je

 

Informace předsedy volební komise o ustavení volební komise a o volbě jejích funkcionářů

Skupina senátorů delegovaná senátorskými kluby na základě charity ustavila podle § 48, odstavec 2 jednacího řádu dle návrhu senátorských klubů volební komisi. Členové volební komise se již sešli a provedli kroky předepsané k článku 1, bodu 4 volebního řádu, a to znamená, že zvolili ze svého středu předsedu, místopředsedu a dva ověřovatele. Toto jsme již mohli pro urychlení našeho jednání učinit, neboť volební komise Senátu nevolí pouze její ustavení, skupinu senátorů bere na vědomí.

Předsedou volební komise byl zvolen Luděk Jeništa. Vážený pane senátore, seznamte nás s jednotlivými členy komise, které žádám, aby pro seznámení po přečtení svého jména povstali. Prosím.

Senátor Luděk Jeništa:  Dobrý den všem. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Dovoluji si vás informovat, že volební komise Senátu, kterou ustavila iniciativní skupina senátorů zvolila na své první schůzi konané dne 15. listopadu 2016 předsedou senátora Luďka Jeništu, tedy mě. Zároveň bych vám rád představil místopředsedu komise senátora Jaromíra Strnada, dva ověřovatele komise senátora Tomáše Grulicha a senátora Pavla Štohla.

A dále mi dovolte představit další členy volební komise. Jsou to: Daniela Filipiová, Zdeňka Hamousová, Lumír Kantor, Peter Koliba a Jaromíra Vítková. Na závěr vás seznámím s usnesením č. 1 a č. 2, které volební komise přijala na své první schůzi. Usnesení č. 1 z první schůze konané dne 15. listopadu k volbě ověřovatelů volební komise. Komise zvolila ověřovateli komise senátora Tomáš Grulicha a senátora Pavla Štohla. Druhé usnesení z první schůze konané rovněž 15. listopadu 2016 k volbě předsedy a místopředsedy volební komise. Komise za prvé zvolila předsedou komise senátora Luďka Jeništu, za druhé zvolila místopředsedou komise senátora Jaromíra Strnada a za třetí pověřuje předsedu komise, tedy mě, aby s tímto usnesením seznámil Senát.

Děkuji za pozornost.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji předsedovi volební komise panu senátorovi Luďkovi Jeništovi. Ptám se, zda si někdo přeje vystoupit. Otevírám rozpravu. Není tomu tak, takže rozpravu uzavírám. A dříve, než přistoupíme k hlasování, zase pro dodržení našich pravidel žádám předsedu volební komise, aby ještě jednou přečetl návrh usnesení.

Senátor Luděk Jeništa:  Návrh usnesení zní: Senát bere na vědomí ustavení volební komise v tomto složení: Předseda senátor Luděk Jeništa, místopředseda senátor Jaromír Strnad, ověřovatelé senátoři Tomáš Grulich a Pavel Štohl, členové senátorky a senátoři: Daniela Filipiová, Zdeňka Hamousová, Lumír Kantor, Peter Koliba a Jaromíra Vítková.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji a přistoupíme k hlasování. Připomínám, že všichni senátoři a senátorky mohou nyní již hlasovat. Aktuálně přítomno 79, kvorum pro přijetí je 40. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji. Hlasování č. 3 registrováno 79, kvorum 40. Pro návrh 77, proti nikdo. Návrh byl schválen. Děkuji vám.

Dalším bodem je

 

Zřízení Mandátového a imunitního výboru a stanovení počtu jeho členů

Mandátový a imunitní výbor Senátu zřizuje se ze zákona. Navrhuji, aby měl 11 členů. Návrh usnesení vám byl rozdán na lavice. K tomuto bodu otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu uzavírám. A my můžeme přistoupit k hlasování o předloženém usnesení, které předpokládám, že všichni máte v písemné podobě. (Znělka.)

V sále je přítomno 79, kvorum pro přijetí 40. Jenom připomenu, budeme hlasovat o usnesení Senátu ke zřízení Mandátového a imunitního výboru a stanovení počtu jeho členů. Senát zaprvé: zřizuje MIV, zadruhé: stanoví, že MIV bude mít 11 členů.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.

Děkuji vám. Hlasování č. 4, registrováno 79, kvorum 40, pro návrh 77, proti nikdo. Návrh byl schválen. Děkuji.

Nyní budeme projednávat bod, kterým je

 

Ustavení Mandátového a imunitního výboru

Dávám slovo předsedovi volební komise, aby nás seznámil s návrhem na ustavení MIV. Návrh usnesení Senátu vám byl rozdán na vaše lavice. Prosím, pane předsedo.

Senátor Luděk Jeništa:  Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovoluji si vás informovat, že volební komise obdržela v souladu s článkem 4 volebního řádu od jednotlivých senátorských klubů následující návrhy na členy MIV Senátu. Prosím znovu, aby ten, koho budu číst, povstal a aby se všem senátorům představil.

Jsou to senátorky a senátoři: Miroslav Antl, Jiří Carbol, Lubomír Franc, Renata Chmelová, Jan Látka, Jaroslav Malý, Jiří Oberfalzer, Leopold Sulovský, Jaroslav Větrovský, Jiří Vosecký a Jaroslav Zeman.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji vám, pane předsedo, a otevírám k předloženému návrhu rozpravu. Kdo se hlásí do rozpravy? Nikdo se nehlásí, takže rozpravu uzavírám. A můžeme přikročit k hlasování.

V sále je přítomno 79, aktuální kvorum 40. Budeme hlasovat o usnesení: Senát ustavuje výbor ve složení, které přednesl předseda volební komise.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.

Děkuji vám, hlasování č. 5, registrováno 79, kvorum 40. Pro návrh 78, proti nikdo. Návrh byl schválen.

Konstatuji, že Senát ustavil MIV. Řízením MIV pověřuji pana senátora Jaroslava Malého. Schůze výboru se bude konat ve Valdštejnově pracovně. Schůze výboru se bude konat po volbě místopředsedů Senátu, kdy bude zároveň přestávka na oběd a ještě další činnosti, s kterými budeme seznámeni.

Děkuji.

Dalším bodem našeho pořadu je

 

Volba předsedy Senátu

Uděluji slovo předsedovi volební komise, aby přednesl návrh na kandidáty.

Senátor Luděk Jeništa:  Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové.

Dovoluji si vás informovat, že volební komise Senátu ve stanovené lhůtě obdržela jediný návrh na předsedu Senátu Parlamentu ČR. Jedná se o návrh senátorského klubu ČSSD, který navrhuje do funkce předsedy Senátu Parlamentu ČR pana senátora Milana Štěcha. Po ukončení rozpravy, která bude následovat, vás seznámím s průběhem volby.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu. Hlásí se pan senátor Petr Vícha, předseda klubu. Prosím.

Senátor Petr Vícha:  Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi nejprve využít tohoto prvního kontaktu s mikrofonem v tomto volebním období a poblahopřát všem zvoleným senátorům a přivítat je tady mezi námi. Ať už se jedná o znovu zvolené senátory, nebo o ty, kteří nastupují teď poprvé.

Já věřím, že zejména ti, kteří jste zvoleni nově, budete příjemně překvapeni atmosférou v Senátu, neobvyklou na politické scéně, zejména tím, že když tady někdo hovoří, tak se vzájemně respektujeme, nepobíháme tady, nehovoříme, nerušíme, vzájemně se neurážíme. A já jsem tomu, myslím si, že i moji kolegové, rád.

Nyní ke kandidatuře Milana Štěcha. Kdyby to byl člověk, za kterým není nějaká historie, asi bych tady hovořil o jeho životopise a popisoval jeho přednosti. Ale zejména pro ty kolegy z vás, kteří jej tady zažili několik volebních období, tak si myslím, že to není potřeba dělat. A to je jeho výhodou. Je v tuto chvíli jediným senátorem, který je tady v Senátu od samotného jeho znovuzřízení roku 1996, to znamená 20 let. A byl senátorem, byl postupně místopředsedou Senátu a poslední období byl předsedou Senátu. A já věřím, že zejména vy, kolegové, kteří jste jej zažili v této funkci, ať už při řízení Senátu, při řízení organizačního výboru i při případných přijetí zahraničních návštěv i při zahraničních delegacích, že jste jej měli možnost dostatečně poznat. A věřím, že potvrdíte má slova, že říkám, že se snažil vždy chovat velice nadstranicky.

Samozřejmě nemohl jsem nezaznamenat, a také vy tady, že zazněly v posledních obdobích od voleb určité výhrady v souvislosti s návštěvou dalajlámy. A zejména v souvislosti s oním prohlášením čtyř nejvyšších ústavních činitelů. Já věřím, že zejména naše společná návštěva s panem Štěchem na zasedání klubu KDU a STANu mnohé věci mohla objasnit a vysvětlit. A já věřím, že dvacetiletá práce v Senátu a poslední období ve funkci předsedy Senátu je více než jedny pochybnosti v souvislosti s jedním prohlášením čtyř ústavních činitelů. Podrobnosti jsme si řekli na tom klubu a nechci teď na tomto plénu o nich hovořit.

Proto vás, milé kolegyně, vážení kolegové, žádám o podporu našeho kandidáta Milana Štěcha na funkci předsedy Senátu. My jsme včera s ostatními předsedy zřízených klubů – a je jich tady 5 v tuto chvíli a 10, tuším, nezařazených senátorů – podepsali dohodu, ale ta dohoda samozřejmě nehovoří o jménech. Ta dohoda je obecná. A přílohou je potom také tabulka s obsazením jednotlivých výborů. Věřím, že podle požadavků všech jednotlivých senátorů a klubů – a jsem rád, že se nám podařilo sestavit to tak, aby všichni byli spokojeni, aby mohli uplatňovat svou práci v Senátu v těch výborech, v kterých jsou jim odbornosti nejbližší.

A rád bych tedy při této příležitosti všem předsedům klubů za spolupráci poděkoval. Děkuji za pozornost.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji vám, pane senátore. Kdo další se hlásí do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím a uděluji slovo předsedovi volební komise, aby přednesl další pokyny ke konání volby.

Senátor Luděk Jeništa:  Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové. Nyní bych vás rád seznámil s průběhem samotné volby předsedy Senátu. Pro naše nové kolegy uvádím, že volba se uskuteční v Prezidentském salonku, který se nachází po mé levé ruce za místností, kde jste podepisovali prezenční listiny. Nicméně tento salonek nemůžete minout, protože se před ním jistě bude tvořit fronta našich starších senátorů, samozřejmě myslím funkčně starších. Před salonkem jsou na stole, u kterých sedí pracovnice Kanceláře Senátu, umístěny prezenční listiny, do kterých se, prosím, vždy před každou volbou podepište. Teprve poté obdržíte hlasovací lístek, ten v salonku za paravánem označíte a vhodíte do zapečetěné urny. Na hlasovacím lístku pro první kolo první volby předsedy Senátu je uvedeno pouze jedno jméno, před kterým je pořadové číslo tak, jak to vyžaduje náš volební řád. Pod číslem jedna je uveden jediný kandidát na předsedu Senátu, a to senátor Milan Štěch.

Nyní vás seznámím se způsobem označování hlasovacího lístku podle čl. 2 bodu 9 volebního řádu, kde je uvedeno: Senátor volí předsedu Senátu tak, že na hlasovacím lístku vyjádří a) souhlas s jedním z kandidátů zakroužkováním pořadového čísla před jeho jménem, pořadová čísla před jmény ostatních kandidátů přeškrtne písmenem „x“ či křížkem, nesouhlas se všemi kandidáty přeškrtnutím pořadového čísla před jmény všech kandidátů písmenem „x“ či křížkem.

Konstatuji, že v tomto případě žádní jiní kandidáti nejsou. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pořadové číslo jedna musí být vždy označeno. To zdůrazňuji, prosím vás. Buď bude zakroužkováno nebo bude přeškrtnuto. Platnými hlasovacími lístky budou tedy takové, na kterých bude pořadové číslo označeno. Neoznačený nebo jiným způsobem upravený lístek, než jak jsem nyní uvedl, způsobují jeho neplatnost.

Dále si vás dovoluji informovat, že v prvním kole je předsedou Senátu zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů. Přítomný je ten, kdo si proti podpisu vyzvedne hlasovací lístek. Nezíská-li tento kandidát nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů, koná se druhé kolo první volby, do kterého tento kandidát opět postupuje. Ve druhém kole je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu přítomných senátorů.

Nebyl-li předseda Senátu zvolen ani ve druhém kole, koná se do deseti dnů nová volba podle volebního řádu.

Prosím tedy nyní kolegyně a kolegy z volební komise, aby se ihned odebrali do Prezidentského salonku tak, aby za malý okamžik po mém vystoupení mohla být tato volba zahájena, vydávání hlasovacích lístků a samotná volba bude trvat 15 minut. Na sčítání hlasů jsme si určili lhůtu 10 minut, dohromady se tedy jedná o 25 minut, které bych doporučil jako dobu přerušení schůze Senátu. Děkuji.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Také vám děkuji, pane předsedo, a sděluji tedy, že nyní bude přestávka na volbu a v jednání budeme pokračovat zde v Jednacím sále od 11.20 hodin.

Přerušuji jednání pro konání volby předsedy Senátu.

(Jednání přerušeno v 10.55 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 11.20 hodin.)

Předseda Senátu Milan Štěch:  Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, zahajuji přerušené jednání a dávám slovo předsedovi volební komise, aby nás seznámil s výsledkem tajné volby předsedy Senátu. Pane předsedo, máte slovo.

Senátor Luděk Jeništa:  Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, ze zápisu o volbě předsedy Senátu vám dám tyto informace.

Počet vydaných hlasovacích lístků 78, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 78, z toho neplatné lístky byly 4. Pro senátora Milana Štěcha bylo odevzdáno 54 hlasů, znamená to, že mohu konstatovat, že v 1. kole 1. volby byl zvolen předsedou Senátu pan senátor Milan Štěch, k čemuž mu srdečně blahopřeji. (Potlesk.)

Předseda Senátu Milan Štěch:  Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, vzhledem k tomu, že jsem řídící této schůze, tak nemám opouštět místo, jinak by schůze byla přerušena, tak si vám dovolit poděkovat z tohoto místa. Děkuji vám všem, kteří jste se voleb zúčastnili. Samozřejmě děkuji velmi srdečně těm, kteří jste mě podpořili a doufám, že vás, kteří jste mi v tuto chvíli hlas nedali, z jakýchkoli důvodů, přesvědčím, že moje práce bude ve prospěch tohoto Senátu a práce Senátu doufám, že nadále bude ve prospěch občanů naší země. Budu dělat vše pro to, aby Senát i nadále byl tou komorou, kde se k věcem přistupuje zodpovědně, pokud to jde i s určitým nadhledem, a kde se nezneužívá schůze k jakýmkoli osobním vyřizováním, rozporů a věcí, které třeba mezilidské vztahy, tak jak to mezi lidmi je, zatěžují.

Věřím, že Senát bude pokračovat v získávání důvěry občanů, jak se to dařilo v posledních šesti letech. A také věřím, že společně prosadíme některé změny, které umožní, aby si lidé Senátu více všímali a aby Senát posílil svoji pozici v ústavním systému České republiky. Těším se na spolupráci s vámi a ještě jednou děkuji za podporu.

Tak, nyní budeme projednávat další bod, kterým je

 

Stanovení počtu místopředsedů Senátu

Navrhuji v souladu s § 30 jednacího řádu, aby Senát měl 4 místopředsedy. Otevírám k tomuto návrhu rozpravu.

Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu uzavírám. A můžeme přistoupit k hlasování o tomto návrhu.

Budeme hlasovat o usnesení – Senát stanoví, že bude mít 4 místopředsedy. Přítomno 76 senátorek a senátorů, kvorum 39. Připomínám ještě, jestli všichni máte provedenou registraci svou kartou. Pokud tomu tak je, tak zahajuji hlasování.

Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.

Děkuji vám, vhlasování č. 6 registrováno 79, kvorum 40, pro návrh 73, proti nikdo. Návrh byl přijat. A proto konstatuji, že na základě proběhlého hlasování bude mít Senát Parlamentu ČR v 11. funkčním období 4 místopředsedy.

A nyní projednáme bod, kterým je

 

Volba místopředsedů Senátu

Dávám slovo předsedovi volební komise, aby nás seznámil s návrhy na kandidáty. Současně prosím, aby kandidáti, kteří budou představeni, povstali. Pane předsedo, máte slovo.

Senátor Luděk Jeništa:  Děkuji. Vážený pane předsedo, milé kolegyně, kolegové. Dovoluji si vás informovat, že volební komise obdržela následující návrhy na místopředsedy Senátu. Senátorský klub ČSSD navrhuje senátora Ivo Bárka. Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí navrhuje senátorku Miluši Horskou. Senátorský klub ODS navrhuje senátora Jaroslava Kuberu. A senátorský klub Starostové a nezávislí navrhuje senátora Jiřího Šestáka.

Pro tuto chvíli vám děkuji a po ukončení rozpravy vás seznámím opět s průběhem voleb.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji a otevírám rozpravu. Kdo se hlásí do rozpravy? Tak pan senátor Petr Šilar.

Senátor Petr Šilar:  Dobrý den, vážené kolegyně a kolegové, pane předsedo, já bych chtěl představit kandidátku za náš klub Mílu Horskou jako kandidátku na 1. místopředsedkyni Senátu. Říká se, že trenér nemění vítěznou sestavu, takže já, jako stávající staronový ne trenér, ale předseda našeho klubu, bych vám chtěl doporučit, abychom podpořili kolegyni Horskou, protože pracovala dvě volební období po dobu čtyř let jako místopředsedkyně Senátu. A pro ty z vás, kteří jste tady noví, tak bych chtěl ještě k tomu říci, že velmi dobře pracovala v neziskovém sektoru a za tu dobu, co je naší kolegyní senátorkou, se velmi zasazuje o věci, které se týkají sociálních věcí, zdravotnictví a právě neziskového sektoru.

Myslím, že jsme se mohli seznámit s její prací a s tím, jak neúnavně bojuje za všechny tyhle věci, které se projednávají nejen v Senátu, ale i na jiných místech. Takže bych ji chtěl doporučit a vám popřát šťastnou ruku při volbě.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji a nyní s přednostním právem pan senátor Miloš Vystrčil.

Senátor Miloš Vystrčil:  Vážený pane předsedo, vážené paní senátorky, senátoři, já prvně chci poblahopřát všem nově zvoleným senátorům. Blahopřeji panu předsedovi ke zvolení. Zároveň si dovolím krátce představit našeho kandidáta, senátora Jaroslava Kuberu, na pozici místopředsedy.

Já si myslím, že nejlepším představením je jeho vlastní práce. Jaroslav Kubera je již třetím obdobím senátorem, a myslím si, že pokud tady pan předseda Štěch říkal, že je potřeba zvýšit povědomí o fungování Senátu, tak jeho volba místopředsedou Senátu bude určitě tou správnou volbou. Děkuji předem za jeho podporu.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji a nyní prosím o vystoupení pana kolegu Jiřího Šestáka.

Senátor Jiří Šesták:  Vážený pane předsedo, velevážený Senáte. Předstupuji dnes osobně před vás, jako kandidát senátního klubu Starostové a nezávislí na pozici místopředsedy Senátu Parlamentu ČR. Této nominace si velmi vážím, ale každá práce však musí mít svůj smysl a každá funkce své opodstatnění. Členem horní komory jsem se stal v roce 2012, jako společný nominant Starostů a nezávislých a mého domovského hnutí Občané pro Budějovice. Mottem mé volební kampaně se stalo sousloví - být užitečný. Jak svým spoluobčanům žijících ve městech a obcích mého senátního obvodu, tak občanům České republiky. Stejnou službu ve vedení Senátu dnes nabízím i vám. Dovolte mi, abych stručně představil svoji představu o své činnosti.

Za dvacet let existence se Senátu příliš nepodařilo změnit jeho vnímání, jako jakési zbytečné a údajně drahé instituce, kterou za první republiky nazýval Ferdinand Peroutka penzijním ústavem pro politické veterány. Troufám si ale tvrdit, že od roku 1996 žádná z dosavadních sestav nebyla tomuto téměř sto let starému výroku vzdálenější, než současné složení Senátu vzešlé z letošních senátních voleb. Vidím před sebou ve všech senátních klubech řadu skutečně nezávislých osobností, které svůj mandát získali nikoliv pouze na základě příslušnosti či náklonnosti k politické straně, ale především zásluhou své odborné, občanské a lidské autority. Jinak řečeno, že svou prací a svým životem prokázali, že mohou být užiteční, že mohou být tolik potřebnými strážci hodnot.

V tomto sále jistě nikdo nepochybuje, že Senát je potřebný pro řádné fungování našeho ústavního pořádku. Mějme na paměti, ať už jsme senátory poprvé nebo potřetí, že každodenní úlohou nás všech je právě zprostředkovávání role Senátu. Jednak jako korektivní komory, která je v průběhu legislativního procesu schopna zachytit určité nedostatky a umožnit jejich odstranění, ale především jako zásadní ústavní instituce, která má být v dlouhodobém horizontu kýlem udržující směr naší společnosti jako liberální demokracie. Kýlem, který odolává krátkodobým vychýlením, měnícím se politickým náladám a změnám preferencí jednotlivých politických stran a hnutí. Toto je náš hlavní úkol, který musíme umět sami chápat jako prioritu a jako prioritu ji umět i vysvětlovat občanům.

Proto bych se jako místopředseda Senátu zaměřil mimo jiné na prezentaci práce Senátu a senátorů. Pokusil bych se vytvořit řadu materiálů a připravit vám různé analýzy, které by každému z vás pomohly tento cíl uskutečňovat. Protože tolik potřebný úspěch nepřinese v tomto případě jeden místopředseda, ale práce všech 81 senátorů. My pokrýváme území celé republiky, známe své regiony, určité odlišnosti a možnosti komunikace s občany. Toto je výzva pro nás všechny. Pokud se nám podaří proměnit vnímání Senátu v očích české společnosti, dáme tím nejlepší odpověď na nebezpečné návrhy znějící z úst některých politiků, kteří by v zájmu svého snadnějšího vládnutí chtěli Senát zrušit, čímž by zcela vychýlili ústavní systém naší země!

Mohli bychom tímto napomoci i řešení dalšího problému, který Senát má. Náš nepočetný Senát usazený v tomto úchvatném paláci, zdá se být občanům, soudě podle jejich účasti ve volbách, maximálně vzdálen. To prosím není moje interpretace letošních senátních voleb. Tato slova vyslovil první předseda Senátu Petr Pithart po svém zvolení v roce 1996, kdy volební účast v prvním kole senátních voleb činila 35 %. Byla téměř stejná, jako v letošním roce. Za 20 let existence Senátu však dramaticky, v podstatě o polovinu, klesla volební účast v kole druhém. Z 31 % v roce 1996 na letošních 15 %. Je to dlouhodobý trend, který bych se rád s vaší pomocí, s pomocí kolegů z Poslanecké sněmovny a dalších odborníků pokusil zlomit a obrátit vzhůru. Například i prověřením možnosti odpovídajícímu 21. století, která by volební účast v naší zemi mohla nejen usnadnit, ale i zvýšit. Konkrétně tím mám na mysli odpovědnou přípravu elektronického hlasování s cílem otestovat tento model už v senátních volbách v roce 2018.

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, zvažte, zda tato má nabídka užitečnosti ve funkci místopředsedy je pro Senát důležitá natolik, abych dostal vaši důvěru. Výsledek hlasování příjmu s pokorou, ať bude jakýkoliv. Děkuji vám.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji, pane senátore. Kdo další se hlásí do rozpravy? Zájem vystoupit v rozpravě už není, takže rozpravu uzavírám. A opět uděluji slovo předsedovi volební komise, aby přednesl další pokyny ke konání volby.

Senátor Luděk Jeništa:  Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Volba místopředsedů proběhne opět na stejném místě, jako v případě volby předsedy Senátu. U prezence před prezidentským salonkem obdržíte po podpisu hlasovací lístek připravený pro tuto volbu. Na hlasovacím lístku budou v abecedním pořadí uvedena jména navržených kandidátů s tím, že před jménem každého z nich je i pořadové číslo kandidáta. Konkrétně pořadové číslo 1 má senátor Ivo Bárek, pořadové číslo 2 senátorka Miluše Horská, pořadové číslo 3 senátor Jaroslav Kubera a pořadové číslo 4 senátor Jiří Šesták.

Nyní vás seznámím s úpravou hlasovacích lístků. Jistě jste si všimli informace, že při volbě předsedy byly čtyři hlasovací lístky neplatné. Samozřejmě nevím, zdali to byl úmysl senátora či senátorky anebo, zdali to byla neznalost, ale byly tam lístky, kdy bylo celé jméno zakroužkováno nebo celé jméno přeškrtnuto. Označuje se pouze číslovka před jménem. Seznámím vás podle volebního řádu článek 2 bod 10 – senátor volí místopředsedu Senátu tak, že na hlasovacím lístku vyjádří souhlas s nejvýše takovým počtem kandidátů, který byl stanoven pro obsazení míst místopředsedů zakroužkováním pořadových čísel před jejich jmény. Pořadová čísla před jmény ostatních kandidátů přeškrtne písmenem X nebo křížkem. Anebo nesouhlas s kandidáty přeškrtnutím pořadového čísla před jmény. Neplatný je ten hlasovací lístek, který je upraven jiným způsobem či neoznačený. Stejně jako při předchozí volbě předsedy Senátu platí, že platný lístek je ten, na němž jsou označena všechna pořadová čísla. To je dáno tím, že máme čtyři místopředsedy a čtyři kandidáty na tyto funkce. Zjednodušeně, pokud chcete, aby ten který kandidát byl zvolen místopředsedou Senátu, označíte pořadové číslo před jeho jménem kroužkem. Pokud nesouhlasíte, označíte pořadové číslo před jeho jménem písmenem X či křížkem.

Znovu připomínám, což je velmi důležité, že pokud chcete, aby váš hlasovací lístek byl platný, musíte označit všechna čtyři pořadová čísla, ať už kroužkem nebo křížkem. Nezíská-li nadpoloviční většinu hlasů přítomných tolik kandidátů, aby byl obsazen stanovený počet místopředsedů Senátu, koná se na neobsazená místa druhé kolo volby. Do toho postupují nezvolení kandidáti z prvého kola. Ve druhém kole jsou zvoleni kandidáti, kteří získají nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů. Pokud by nebyla ani po druhém kole obsazena stanovená místa místopředsedů, koná se na neobsazená místa nová volba podle volebního řádu.

Prosím nyní kolegy z volební komise, aby se ihned odebrali do Prezidentského salonku ...

Předseda Senátu Milan Štěch:  Ještě bych poprosil o chvilku, protože ještě musíme schválit zasedací pořádek. Takže potom.

Senátor Luděk Jeništa:  Jakmile bude dán pokyn, bude zahájeno hlasování. K vydávání lístků jsme stanovili lhůtu 20 minut. Sčítání také 20 minut, ale protože pravděpodobně bude polední pauza, tak bude vlastně stanoven čas zahájení odpoledního programu. Děkuji.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji vám, pane předsedo. Ještě doplním – volba místopředsedů bude probíhat v polední pauze, která bude poměrně dlouhá. Ale předtím, aby se mohly provést organizační změny, přesunout jmenovky a další, bychom měli schválit zasedací pořádek.

Zahajuji bod

 

Schválení zasedacího pořádku

§ 51 stanoví, že každému senátorovi je v Jednacím sále Senátu vyhrazeno stálé senátorské křeslo. Návrh, který se rodil na základě dohody klubů, vám byl rozdán na vaše lavice, máte ho tedy k dispozici. Otevírám k tomuto návrhu rozpravu. Hlásí se paní kolegyně Jitka Seitlová, připraví se paní kolegyně Eliška Wagnerová.

Senátorka Jitka Seitlová:  Vážený pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji, abych změnila místo s paní senátorkou Horskou, s tím, že senátoři podle návrhu ze Strany zelených sedí až vzadu a nemají možnost komunikace. Navrhuji tedy změnu, že se přesunu na místo, kde je ve vašem návrhu paní senátorka Miluše Horská. Děkuji.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Prosím o strpení, protože si to musím znamenat. A nyní vystoupí paní kolegyně Eliška Wagnerová, prosím.

Senátorka Eliška Wagnerová:  Děkuji, pane předsedo. Kolegyně a kolegové, já tento návrh už jenom doplním, protože paní kolegyně Seitlová už uvedla, že by si přesedla na místo, kde sedí paní senátorka Horská, přičemž paní senátorka Horská by fiktivní místo získala místo pana senátora Václava Lásky a skutečné místo senátora Václava Lásky by bylo po mém boku, na místě dosud sedící paní senátorky Seitlové. Děkuji vám.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Ano, děkuji. Táži se vás všech, zdali jste si to zaznamenali. Myslím si, že se to především týká těch jmen, která zde byla nyní uvedena. Pokud se tak dohodli, měli bychom tomu vyhovět. Ale přesto se táži, zda chce ještě někdo vystoupit v rozpravě? Není tomu tak, takže rozpravu uzavírám. A pokud nejsou připomínky, hlasovali bychom o pozměněném hlasovacím pořádku tak, jak nás s těmito změnami seznámily kolegyně Jitka Seitlová a Eliška Wagnerová. Nejsou námitky? Nejsou.

Přizvu senátory a senátorky k hlasování. Budeme hlasovat o zasedacím pořádku tak, jak jsme ho obdrželi, s tím, že na místo, kde byl uveden senátor Václav Láska, bude místo pro paní místopředsedkyni Horskou pro eventuální potřebu, dále na místě, kde byla uvedena paní senátorka Jitka Seitlová v první lavici v bloku šestém odleva bude pan senátor Láska. A poslední změna – místo původního místa paní kolegyně Miluše Horské bude místo pro paní senátorku Jitku Seitlovou.

O tomto návrhu budeme hlasovat. Jsou nějaké připomínky? Nejsou. Jenom připomínám, že je přítomno 79 senátorek a senátorů, aktuální kvorum je 40.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji vám.

Hlasování č. 7 registrováno 79, kvorum 40, pro návrh 71, proti nikdo. Návrh byl schválen.

A než se rozejdeme, ještě některé informace.

Nyní vás prosím, abyste si odnesli všechny své věci, jelikož během polední přestávky bude upraven Jednací sál podle nově schváleného zasedacího pořádku.

Zároveň vás prosím, abyste se nyní přes galerii pro veřejnost odebrali do Valdštejnské zahrady, kde bude probíhat společné fotografování.

Nyní vyhlašuji polední přestávku s tím, že po fotografování cca za 15 až 20 minut začne vydávání hlasovacích lístků. Tento čas řeknu přesně. Vydávání hlasovacích lístků bude od 12.05 hodin. Následně bude probíhat volba do 12.25 hodin. Opakuji – volit se může do 12.25 hod., pak bude místnost uzavřena. Poté bude 20 minut na práci volební komise, na sčítání hlasů, to znamená do 12.45 hod. A následně bude hodinová polední přestávka, takže se sejdeme na pokračování této schůze ve 13.45 hodin v Jednacím sále.

Přerušuji jednání do 13.45 hodin.

(Jednání přerušeno v 11.46 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 13.48 hodin.)

Předseda Senátu Milan Štěch:  Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, vážení hosté, zahajuji přerušené jednání a dávám slovo předsedovi volební komise, aby nás informoval o výsledku 1. kola 1. volby místopředsedů Senátu.

Senátor Luděk Jeništa:  Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Informace o volbě místopředsedů Senátu Parlamentu ČR. Počet vydaných hlasovacích lístků byl 78, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků rovněž 78. Z toho neplatný byl pouze 1 hlasovací lístek. Pro senátora Ivo Bárka bylo odevzdáno 75 hlasů. Pro senátorku Miluši Horskou bylo odevzdáno 58 hlasů. Pro senátora Jaroslava Kuberu bylo odevzdáno 59 hlasů a pro senátora Jiřího Šestáka bylo odevzdáno 63 hlasů. Mohu tedy konstatovat, že senátoři Ivo Bárek, Miluše Horská, Jaroslav Kubera a Jiří Šesták byli zvoleni místopředsedy Senátu Parlamentu ČR, k čemuž jim srdečně gratuluji.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Připojuji se a blahopřeji všem čtyřem zvoleným místopředsedům Senátu. V tuto chvíli je žádám, aby zaujali místa zde vedle mne. (Předseda Senátu zvoleným místopředsedům jednotlivě blahopřeje.)

1. místopředsedkyně Senátu Miluše Horská:  Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych jménem všech zvolených místopředsedů a svým poděkovala za vaši důvěru. Budeme budovat Senát, který bude přímo tvořen pro lidi. Proto nás volili, viďte? Těším se na týmovou spolupráci. Ještě jednou díky za všechny.

Místopředseda Senátu Ivo Bárek:  Milé kolegyně, vážení kolegové, také bych chtěl podkovat za vaše hlasy. A chtěl bych přijmout štafetu Přemka Sobotky, podle mě to slouží ke cti Senátu, že on vždycky říkával, že v první řadě je Česká republika, potom je Senát a potom je stranický dres... Takže doufám, že jsem tuto štafetu přejal a samozřejmě ještě jednou děkuji! (Potlesk.) (Předsedající: Ještě pan kolega Kubera...)

Místopředseda Senátu Jaroslav Kubera:  Kolik mám času, pane předsedo? Takže já také děkuji. Hrozil jsem se, aby to nebylo 99,9, to by mě jako neuspokojilo... Do televize NOVA jsem říkal, že 51 % prezidentské volby mně bude stačit, ale nic. To nechci odbočovat. Moc děkuji. Vím ten důvod, proč to tak dopadlo. Dokonce vím, i proč mě nominovali. Mysleli jste si, že když budu sedět tam, tak nebudu mít čas vystupovat, ale to se mýlíte... Víte, že to jde jednoduše, nechám se vystřídat. A budu vystupovat už 30., určitě budu vystupovat k několika úžasnostem, které sem dojdou.

Budu se snažit, jak jsem patřil k těm méně ukázněným, pan předseda mě často napomínal, když jsem mluvil déle, než se mu líbilo. Budu podobně přísný, protože teď budu já. Ale určitě se spolehněte, že mně strašně záleží na tom a strašně mně to vadí, jak je společnost rozložena naprosto zbytečně jenom proto, že má málo sebevědomí a pořád hledá někde nějakého nepřítele. A Senát je takovou vizitkou. Oni na něj všichni nadávají. Ale my jsme tady od doby, co tu jsem, a platilo to od roku 1996. Vždycky jsem dával na příklad paní senátorku Gajdůškovou, která když mluvila, tak i její kolegové ze sociální demokracie odcházeli do hospody, protože ji nechtěli tak dlouho poslouchat. Ale vždycky to bylo na úrovni a kdykoliv jsem se tady s kýmkoliv hádal, dokonce i s Marksovou-Engelsovou, která je vždycky rozčílená, když jí říkám Marksová-Engelsová. Naposledy teď na konferenci o sociálním bydlení. Předvedli jsme pak účastníkům, objali jsme se tam, políbili a říkali jsme – víte, jedna věc je politická bitva a druhá věc je soukromý vztah. Ten by se do toho vůbec neměl žádným způsobem přenášet. To, že máme na různé věci různé názory, to je naprosto přirozené. Ale bohužel v naší společnosti je to obecně tak, že když má někdo jiný názor, tak ho nenávidíme a děláme všechno proto, abychom ho jakýmkoliv způsobem, včetně kriminálního, zničili.

Poslední nápady, opět ve sněmovně. Zaujal mě autor knihy Černá labuť, seznámil mě s výrazem, který jsem neznal. Výraz je zkratka je IPI. Víte, co je to IPI? Intelektuál a přesto idiot. To je moc hezká zkratka. Ve sněmovně nevědí roupama co dělat, tak zase vymýšlí, a bude zase celonárodní diskuse o tom, jestli když někdo řekne proti prezidentovi, tak ho bude čekat rok vězení. Naprostý nesmysl, vůbec to nemá žádný význam...

Předseda Senátu Milan Štěch:  Pane kolego, informace o sněmovně nejsou na pořadu dnešní schůze... (Smích v sále.)

Místopředseda Senátu Jaroslav Kubera:  Vidíte...Těším se na vás a vy se také těšte.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Ještě pan kolega Šesták. (Slabý potlesk.)

Místopředseda Senátu Jiří Šesták:  Děkuji vám všem. Moc si vážím vaší důvěry. Těším se na spolupráci s jednou výhradou, že doufám, že odolám pokušení objímat se a líbat s panem kolegou Kuberou. Děkuji vám.

Předseda Senátu Milan Štěch:  A nyní budeme projednávat další bod, a to je

 

Potvrzení volby předsedy Mandátového a imunitního výboru

Prosím pana senátora Jaroslava Malého, aby nás seznámil s výsledkem volby MIV.

Senátor Jaroslav Malý:  Děkuji. Vážený pane předsedo, mám pouze informaci o tom, že se sešel MIV a na své první schůzi v 11. funkčním období zvolil předsedu výboru pana senátora Jiřího Oberfalzera. To je celá informace. Děkuji vám.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže jej uzavírám. A budeme hlasovat o potvrzení předsedů Mandátového a imunitního výboru. Připomínám, abyste měli registrační kartu zasunutou a mohli řádně hlasovat. Aktuálně je přítomnost 75, kvorum pro přijetí 38 a budeme hlasovat o usnesení. Senát potvrzuje ve funkci předsedy Mandátového a imunitního výboru senátora Jiřího Oberfalzera.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji vám. Hlasování č. 8 registrováno 77, kvorum 39. Pro návrh 75, proti nikdo. Návrh byl schválen. A konstatuji, že Senát potvrdil předsedu MIV, konkrétně pana kolegu senátora Jiřího Oberfalzera.

Pan kolega Zdeněk Berka chce vystoupit? Prosím, odhlaste se. Děkuji. Někdy se to stane, že se omylem stiskne tlačítko a samozřejmě se to dá do pořádku. Dalším bodem je

 

Stanovení počtu ověřovatelů a schválení návrhu na jejich nominaci

V souladu s § 31 jednacího řádu Senátu rozhodne Senát o počtu ověřovatelů Senátu a o návrhu na jejich nominaci. Ověřovatele Senátu nominují senátorské kluby na základě parity podle čl. 3 bodu 1 volebního řádu tak, aby Senát měl nejméně 10 ověřovatelů. Senátorské kluby navrhuji, aby Senát měl 10 ověřovatelů. Otevírám k tomuto návrhu rozpravu. Nikdo se nehlásí, rozpravu uzavírám. My můžeme přistoupit k hlasování.

Budeme hlasovat o následujícím usnesení:

Senát stanoví, že bude mít 10 ověřovatelů. V sále je 79 senátorek a senátorů, kvorum pro přijetí 40.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji vám.

Hlasování č. 9 registrováno 79, kvorum 40, pro návrh 77, proti nikdo. Návrh byl schválen a konstatuji, že Senát bude mít 10 ověřovatelů.

A nyní prosím předsedu volební komise, aby se ujal slova a představil navrhované ověřovatele. Současně prosím, aby navržení kandidáti se představili povstáním. Nominace byla rovněž rozdána na vaše lavice.

Senátor Luděk Jeništa:  Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovoluji si vás informovat, že volební komise obdržela od jednotlivých senátorských klubů následující návrhy na ověřovatele Senátu. Jsou to tito senátoři a senátorky:

Michael Canov

Jiří Dušek

Daniela Filipiová

Tomáš Grulich

Zdeňka Hamousová

Luděk Jeništa

Lumír Kantor

Jaromír Strnad

Pavel Štohl

Jaromíra Vítková.

Děkuji. To je zatím vše. Po ukončení rozpravy přečtu návrh usnesení.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji, pane senátore, a táži se, zda má někdo připomínky nebo jiné návrhy? Není tomu tak, takže přikročíme k hlasování. A dávám tedy znovu slovo předsedovi volební komise, když si o něj řekl. V prezidiálce to nemám, ale budiž.

Senátor Luděk Jeništa:  Je to minutka. Usnesení zní:

Senát schvaluje nominované ověřovatele Senátu v tomto složení:

Michael Canov

Jiří Dušek

Daniela Filipiová

Tomáš Grulich

Zdeňka Hamousová

Luděk Jeništa

Lumír Kantor

Jaromír Strnad

Pavel Štohl

Jaromíra Vítková.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Ano, děkuji. Z toho jste vyrozuměli, že se navrhuje, abychom hlasovali o všech kandidátech najednou. I v tomto případě se vás však musím zeptat, máte-li nějaké výhrady či připomínky? Není tomu tak, budeme tedy hlasovat o všech kandidátech, tak jak byli přečteni, najednou.

Po hlasovací znělce přistoupíme k hlasování. V sále je přítomno 78 senátorek a senátorů, kvorum je 40.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji vám.

Hlasování č. 10 registrováno 78, kvorum 40, pro návrh 72, proti nikdo. Návrh byl schválen. Konstatuji, že jsme schválili nominované ověřovatele Senátu v tomto složení:

Michael Canov

Jiří Dušek

Daniela Filipiová

Tomáš Grulich

Zdeňka Hamousová

Luděk Jeništa

Lumír Kantor

Jaromír Strnad

Pavel Štohl

Jaromíra Vítková.

Navrhuji následně, aby ověřovateli 1. schůze Senátu byli senátoři Tomáš Grulich a Jaromír Strnad. Má někdo z vás jiný návrh? Není tomu tak, můžeme tedy přistoupit k hlasování.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji vám.

Hlasování č. 11 registrováno 79, kvorum 40. Pro návrh se kladně vyslovilo 72, proti nikdo. Návrh byl schválen a ověřovateli této schůze Senátu byli určeni senátoři Tomáš Grulich a Jaromír Strnad.

I tento bod jsme řádně projednali.

Dalším bodem je

 

Zřízení výborů Senátu a komisí Senátu

Ze zákona Senát zřizuje Organizační výbor a mandátový a imunitní výbor. Dále navrhuji zřídit tyto výbory, a to na základě předchozí dohody s představiteli jednotlivých klubů:

ústavně-právní výbor

Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

Výbor pro záležitosti Evropské unie

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

Jednací řád dále hovoří o tom, že Senát při zřizování výborů určí, kterému výboru bude příslušet vyřizování peticí a kterému výboru bude příslušet stanovování některých náležitostí spojených s výkonem funkce senátora podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců. Senát rovněž určí, kterému výboru bude příslušet schvalování návrhu rozpočtu Kanceláře Senátu a kontrola jejího hospodaření. Dále Senát určí, kterému výboru nebo výborům bude příslušet projednávání návrhů legislativních aktů a závazných opatření orgánů Evropské unie.

Proto navrhuji určit, že

a) výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice přísluší vyřizování peticí,

b) výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu přísluší stanovení některých náležitostí spojených s výkonem funkce senátora podle zvláštního zákona, schvalování návrhu rozpočtu Kanceláře Senátu a kontrola jejího hospodaření,

c) výboru pro záležitosti Evropské unie přísluší projednávání návrhů legislativních aktů a jiných dokumentů orgánů Evropské unie, vyjma těch, které spadají do oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky, předběžných stanovisek a informací vlády k nim a návrhů rozhodnutí, jejichž přijetí Českou republikou vyžaduje předchozí souhlas Senátu, vyjma rozhodování Evropské rady podle čl. 31 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii,

d) výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost návrhů závazných opatření a jiných dokumentů orgánů Evropské unie v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky, stanovisek a informací vlády k nim a návrhů rozhodnutí Evropské rady podle čl. 31 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii.

Současně navrhuji, abychom zřídili tyto komise Senátu:

Stálou komisi Senátu pro krajany žijící v zahraničí

Stálou komisi Senátu pro práci Kanceláře Senátu

Stálou komisi Senátu pro rozvoj venkova

Stálou komisi Senátu pro sdělovací prostředky

Stálou komisi Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury.

Následně Senát stanoví dle § 43 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, úkoly jednotlivých komisí. Návrh usnesení vám byl rozdán na lavice. K tomuto bodu a předloženým návrhům otevírám rozpravu. Kdo se hlásí do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu uzavírám. A můžeme přistoupit k hlasování o předložených návrzích. Aktuálně přítomno 79, kvorum 40. A budeme hlasovat o písemném usnesení, které, předpokládám, že všichni máte k dispozici. Je někdo, kdo ho nemá? V usnesení je obsaženo prakticky všechno to, co jsem tu četl. A vzhledem k tomu, že usnesení máme písemně, není podle zvyklosti třeba ho znovu číst. Jsou nějaké námitky? Nejsou. Takže zahajuji hlasování o usnesení Senátu z první schůze konané dne 16. 11. 2016, zřízení výborů Senátů a komisí Senátu. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji vám. V hlasování číslo 12 registrováno 79, kvorum 40, pro návrh 75, proti nikdo, návrh byl schválen. A já vám tím také zároveň děkuji.

Dalším bodem je

 

Stanovení počtu členů výborů Senátu a komisí Senátu

Z jednání senátorských klubů vzešel návrh, se kterým vás teď seznámím. Navrhuji tedy, že Organizační výbor bude mít 13 členů. Mandátový a imunitní výbor bude mít 11 členů. Ústavně-právní výbor bude mít 9 členů. Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu bude mít 13 členů. Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí bude mít 12 členů. Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice bude mít 10 členů. Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost bude mít 11 členů. Výbor pro záležitosti EU bude mít 10 členů. A výbor pro zdravotnictví a sociální politiku bude mít 9 členů.

Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí bude mít 8 členů. Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu bude mít 8 členů. Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova bude mít 20 členů. Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky bude mít 7 členů. Stálá komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury bude mít 11 členů.

K těmto návrhům otevírám rozpravu. Kdo se hlásí do rozpravy? Nikdo se nehlásí, rozpravu uzavírám. A můžeme přistoupit k hlasování. Aktuálně přítomno 79 senátorek a senátorů, kvorum 40.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji vám. V hlasování číslo 13 registrováno 79, kvorum 40, pro návrh 74, proti nikdo, návrh byl schválen. A tím projednávání tohoto bodu je ukončeno.

Nyní budeme projednávat bod, kterým je

 

Ustavení výborů Senátu

Dávám opět slovo předsedovi volební komise, aby nás seznámil s návrhem na ustavení výborů. Návrhy, které vzešly z jednání senátorských klubů, vám byly rozdány písemně. Pane předsedo, máte slovo.

Senátor Luděk Jeništa:  Děkuji, vážený pane předsedo. Dámy a pánové, dovoluji si vás informovat, že volební komise obdržela v souladu s článkem 4 volebního řádu od jednotlivých senátorských klubů následující návrhy na členy výborů.

Organizační výbor, Ivo Bárek, František Bradáč, Zdeňka Hamousová, Jan Horník, Miluše Horská, Jaroslav Kubera, Radko Martínek, Jiří Šesták, Petr Šilar, Milan Štěch, Jan Veleba, Petr Vícha, Miloš Vystrčil.

Ústavně-právní výbor, Miroslav Antl, Jiří Burian, Michael Canov, Anna Hubáčková, Miroslav Nenutil, Radek Sušil, Emilie Třísková, Jaroslav Větrovský, Eliška Wagnerová.

Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Lumír Aschenbrenner, František Bradáč, Jiří Cieńciała, Jan Hajda, Jiří Hlavatý, Petr Holeček, Jaroslav Kos, Karel Kratochvíle, Jaromír Strnad, Leopold Sulovský, Petr Šilar, Pavel Štohl, Jan Veleba.

Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Jiří Carbol, Zdeňka Hamousová, Jan Horník, Renata Chmelová, Jan Látka, Zbyněk Linhart, Radko Martínek, Zdeněk Nitra, Jitka Seitlová, Ivo Valenta, Petr Vícha, Miloš Vystrčil.

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, Zuzana Baudyšová, Zdeněk Berka, Jiří Čunek, Václav Homolka, Václav Chaloupek, Jaromír Jermář, Jiří Oberfalzer, Zdeněk Papoušek, Jiří Růžička, Jaromíra Vítková. Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, Zdeněk Brož, František Bublan, Tomáš Czernin, František Čuba, Lubomír Franc, Tomáš Jirsa, Patrik Kunčar, Václav Láska, Hassan Mezian, Ladislav Václavek, Jaroslav Zeman. Výbor pro záležitosti EU, Jaroslav Doubrava, Jiří Dušek, Tomáš Grulich, Václav Hampl, Šárka Jelínková, Luděk Jeništa, Libor Michálek, Petr Orel, Vladimír Plaček, Eva Syková.

A posledním je výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, Milada Emmerová, Daniela Filipiová, Lumír Kantor, Peter Koliba, Jaroslav Malý, Božena Sekaninová, Alena Šromová, Jiří Vosecký a Jan Žaloudík.

Děkuji za pozornost.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Také vám děkuji a otevírám rozpravu k předloženým návrhům. Připomínky, návrhy, zájem vystoupit v rozpravě není, takže rozpravu uzavírám. A přikročíme k hlasování.

Přítomno 79, kvorum pro přijetí návrhu 40. A budeme hlasovat. Senát ustavuje výbory ve složení, které přednese předseda volební komise.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji vám. Hlasování č. 14 registrováno 79, kvorum 40. Pro návrh 75, proti nikdo. A konstatuji, že Senát ustavil své výbory.

Nyní přerušíme schůzi, aby se výbory mohly sejít na svých ustavujících schůzích.

Řízením ústavně-právního výboru pověřuji pana senátora Miroslava Antla. Ustavující schůze výboru se bude konat v Zeleném salonku.

Řízením výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu pověřuji pana kolegu Jana Hajdu. Výbor se sejde ve Valdštejnově pracovně.

Řízením výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí pověřuji paní senátorku Jitku Seitlovou. Schůze výboru se koná ve Frýdlantském salonku.

Řízením výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice pověřuji pana kolegu Jaromíra Jermáře. Schůze výboru se uskuteční v místnosti č. 352 ve své zasedací místnosti.

Řízením výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost pověřuji pana senátora Františka Bublana. Výborová schůze se uskuteční v Růžovém salonku.

Řízením výboru pro záležitosti EU pověřuji pana senátora Václava Hampla. Schůze proběhne v Černínském salonku.

Řízením výboru pro zdravotnictví a sociální politiku pověřuji paní kolegyni Miladu Emmerovou. Ustavující schůze výboru se uskuteční v Zaháňském salonku.

V této souvislosti upozorňuji na rozdíl mezi volbou předsedy výboru, výborem a volbou předsedy výboru Senátem. V případě nastávající volby předsedy výboru Senátu organizaci volby zajišťuje výbor sám. To znamená, že návrhy kandidátů předkládají senátoři jménem svých senátorských klubů přímo na schůzích výborů.

A nyní přerušuji jednání na 40 minut. To znamená, že budeme pokračovat v jednání v 15.05 hodin.

(Jednání přerušeno v 14.23 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 15.14 hodin.)

Předseda Senátu Milan Štěch:  Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, společně se musíme omluvit za to, že se čas přestávky natáhl, ale to se stává v takovýchto případech.

Budeme projednávat další bod, ale nejdříve chci požádat ještě ty, co jsou v předsálí, aby se dostavili na své pracoviště, abychom mohli v našem jednání pokračovat.

Nyní budeme projednávat bod, kterým je

 

Potvrzení volby předsedů výborů Senátu

Výbory, které jsme ustavili, se sešly a zvolily si své předsedy. Žádám postupně senátory, kteří řídili schůzi jednotlivých výborů, aby nám představili nové předsedy výborů.

Nyní prosím pana senátora Miroslava Antla, aby nás seznámil s výsledkem volby předsedy ústavně-právního výboru.

Senátor Miroslav Antl:  Děkuji. Dobrý den všem. Vážené dámy senátorky, vážení páni senátoři, jen velmi stručně.

Pokud jde o předsedu výboru, přijali jsme druhé usnesení z dnešního dne s tím, že jsem byl zvolen předsedou ústavně-právního výboru horní komory českého Parlamentu a byl jsem pověřen, abych vás s tímto seznámil, což tímto činím.

Děkuji za pozornost.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Také děkuji, pane senátore, a blahopřeji. Následně prosím o slovo pana senátora Jana Hajdu, aby nás seznámil s výsledkem jednání výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

Senátor Jan Hajda:  Vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych za prvé, když mám tu možnost, popřát všem zvoleným funkcionářům všechno nejlepší pro další funkční období. Gratuluji rovněž nově zvoleným senátorům a těším se na spolupráci. Věřím, že úroveň spolupráce bude dobrá, jako byla doposud.

Pokud se týká volby předsedy výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, byl zvolen třetím usnesením senátor Jan Hajda.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Pane senátore, děkuji a zároveň vám ke zvolení blahopřeji. O výsledku jednání výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí vás bude informovat paní senátorka Jitka Seitlová.

Senátorka Jitka Seitlová:  Vážený pane předsedo, dovolte, abych vás informovala o volbě předsedy výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Pro 11. funkční období zvolil výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí předsedou senátora Zbyňka Linharta. Dovolte, abych také všem zvoleným pogratulovala, i nově zvoleným senátorům. Děkuji.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Paní senátorko, děkuji vám a blahopřeji panu kolegovi Zbyňku Linhartovi ke zvolení do čela tohoto výboru.

Prosím nyní o slovo pana senátora Jaromíra Jermáře, aby nás seznámil s výsledkem volby výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

Senátor Jaromír Jermář:  Vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, výbor na svém prvním jednání zvolil pro 11. funkční období předsedou výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice pana senátora Zdeňka Papouška. I já se připojuji ke gratulaci všem novým funkcionářům i novým senátorům. Ať je vám s námi hezky!

Předseda Senátu Milan Štěch:  Pane senátore, děkuji vám, a blahopřeji nově zvolenému předsedovi tohoto výboru panu senátorovi Zdeňku Papouškovi.

A dále prosím pana senátora Františka Bublana, aby nás seznámil s výsledkem jednání výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

Senátor František Bublan:  Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost na svém prvním zasedání zvolil předsedou mne a také mne pověřil, abych s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu. Děkuji.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Pane senátore, děkuji a blahopřeji ke zvolení do funkce předsedy výboru.

A nyní prosím pana senátora Václava Hampla, aby nás seznámil s výsledkem jednání výboru pro záležitosti Evropské unie.

Senátor Václav Hampl:  Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych i já při první příležitosti, kdy se dostávám dnes k mikrofonu, pogratuloval nově zvoleným kolegům a popřál jim mnoho dobrých okamžiků v tomto Senátu.

Pokud jde o jednání výboru pro záležitosti EU, výbor zvolil předsedou senátora Václava Hampla, který tímto děkuje členům výboru za důvěru.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Pane senátore, děkuji vám a blahopřeji vám ke zvolení do čela výboru. A nyní prosím paní senátorku Miladu Emmerovou, aby nás seznámila s výsledkem volby ve výboru pro zdravotnictví a sociální politiku.

Senátorka Milada Emmerová:  Vážený pane předsedo, vážení přítomní, dovolte mi, abych vás seznámila se závěrem s usnesením, koho zvolil náš výbor pro 11. funkční období předsedou. Jde o pana senátora Petera Kolibu. A všem zvoleným také přeji hodně úspěchů a pevné nervy.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Paní senátorko, také vám děkuji a blahopřeji panu Peterovi Kolibovi ke zvolení do čela výborů pro zdravotnictví a sociální politiku. A nyní otevírám k informacím a zprávám usnesení výboru rozpravu. Kdo se hlásí do rozpravy. Není zájem vystoupit, takže rozpravu uzavírám. Budeme hlasovat o potvrzení všech předsedů výborů a dovolím si navrhnout najednou. Ale přesto se ptám, jestli někdo z vás má jiný návrh. Není tomu tak. Budeme hlasovat o potvrzení najednou a přejdeme k hlasování.

Přítomno 69, a to se mi zdá, že někdo nemá zasunutou kartu, protože opticky je tady větší počet. Přihlaste se raději znovu, nebudu vás odhlašovat, ale zkuste to, jestli vám svítí modré světélko vedle karty. Už je to číslo větší. No, to je ono. Paráda. Aby nám to takto vydrželo, vážení kolegové a kolegyně do budoucna. Přítomno 78, kvorum 40, a návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat zní: Senát potvrzuje ve funkci předsedy ústavně-právního výboru senátora Miroslava Antla, výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu senátora Jana Hajdu, výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí senátora Zbyňka Linharta, výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice senátora Zdeňka Papouška, výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost senátora Františka Bublana, výbor pro záležitosti EU senátora Václava Hampla, výbor pro zdravotnictví a sociální politiku senátora Petera Kolibu. Omlouvám se, předtím jsem nepřečetl správně vaše křestní jméno.

Můžeme přistoupit k hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji vám. Hlasování č. 15 registrováno 79, kvorum 40, pro návrh 76, proti nikdo. Návrh byl schválen. Takže ještě jednou blahopřeji a konstatuji, že Senát potvrdil předsedy výborů.

Dalším bodem je

 

Ustavení komisí Senátu

Dávám opět slovo předsedovi volební komise, aby nás seznámil s návrhem na ustavení komise Senátu. Návrhy, které předložily senátorské kluby vám byly rozdány. Prosím, pane předsedo.

Senátor Luděk Jeništa:  Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovoluji si vás informovat, že volební komise obdržela v souladu s čl. 4 volebního řádu od jednotlivých senátorských klubů následující návrhy na členy komisí Senátu. Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí: Jaroslav Doubrava, Tomáš Grulich, Jaromír Jermář, Peter Koliba, Jaroslav Kubera, Patrik Kunčar, Hassan Mezian, Jitka Seitlová. Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu: Miroslav Antl, Anna Hubáčková, Jan Látka, Zdeněk Nytra, Jitka Seitlová, Božena Sekaninová, Radek Sušil, Jiří Vosecký. Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova: Jiří Burian, Tomáš Czernin, Milada Emmerová, Jan Hajda, Zdeňka Hamousová, Jan Horník, Anna Hubáčková, Šárka Jelínková, Karel Kratochvíle, Jan Látka, Zbyněk Linhart, Radko Martínek, Miroslav Nenutil, Vladimír Plaček, Božena Sekaninová, Petr Šilar, Emilie Třísková, Petr Vícha, Miloš Vystrčil a Jan Žaloudík. Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky: Zuzana Baudyšová, Daniela Filipiová, Jan Horník, Miluše Horská, Václav Chaloupek, Renata Chmelová a Eva Syková.

Stálá komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury: František Bublan, Michael Canov, Miluše Horská, Jiří Oberfalzer, Edvard Outrata, Zdeněk Papoušek, Petr Pithart, Jiří Šesták, Milan Štěch, Miroslav Škaloud, Eliška Wagnerová. Děkuji za pozornost.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji vám, pane senátore. Otevírám rozpravu, kdo se hlásí do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu uzavírám. Můžeme přikročit k hlasování. Přítomno 79, kvorum pro přijetí 40, a budeme hlasovat o usnesení. Senát ustavuje komise Senátu ve složení, se kterým nás seznámil předseda volební komise, a tak, jak máme v písemném návrhu usnesení Senátu z této prvé schůze k ustavení komisí Senátu.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji vám. Hlasování č. 16 registrováno 79, kvorum 40, pro návrh 75, proti nikdo. Návrh byl schválen a konstatuji, že Senát ustavil své komise.

Dalším bodem je

 

Volba předsedů komisí Senátu

Opět dávám slovo předsedovi volební komise, aby nám sdělil návrhy na kandidáty.

Senátor Luděk Jeništa:  Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, dovoluji si vás informovat, že volební komise obdržela tyto návrhy kandidátů na předsedy komisí Senátu. Na předsedu Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí je navržen senátor Tomáš Grulich. Návrh předložil senátorský klub ODS. Na předsedkyni Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu je navržena senátorka Božena Sekaninová. Návrh předložil senátorský klub ČSSD. Na předsedu Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova je navržen senátor Miroslav Nenutil. Návrh rovněž předložil senátorský klub ČSSD na předsedkyni Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky je navržena senátorka Daniela Filipiová. Návrh předložil senátorský klub ODS.

A na předsedkyni stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury je navržena senátorka Eliška Wagnerová. Návrh předložil senátorský klub ČSSD. Po ukončení následující rozpravy vás opět seznámím s průběhem volby.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji vám, pane předsedo, a otevírám rozpravu. Kdo se hlásí do rozpravy? Není zájem, takže rozpravu uzavírám. A uděluji slovo panu předsedovi volební komise, aby přednesl konkrétní návrh, tedy pokyny ke konání volby.

Senátor Luděk Jeništa:  Děkuji. Způsob volby předsedů komisí upravuje článek 2, bod 11 volebního řádu, který říká: "Senátor volí předsedu výboru nebo komise tak, že na hlasovacím lístku vyjádří opět souhlas s kandidátem zakroužkováním pořadového čísla, nesouhlas přeškrtnutím, písmenem X nebo křížkem." Dostanete tentokrát velký volební lístek na A4, na kterém budou jednotlivé komise a u každé komise jeden kandidát na předsedu. U každého kandidáta je vždy pořadové číslo 1. Platný hlasovací lístek bude, pokud všech pět jedniček bude označeno ať už křížkem nebo kolečkem, ale musí být všech pět jedniček před kandidáty označeno. Zdůrazňuji to znovu a rád bych se někdy dožil toho, že nebude ani jeden neplatný hlasovací lístek. Pro informaci ještě musím uvést, že v 1. kole je předsedou komise zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů. Nezíská-li kandidát nadpoloviční většinu přítomných senátorů, koná se 2. kolo volby, do kterého postupuje tento nezvolený kandidát. Ve 2. kole platí opět, že musí získat nadpoloviční většinu přítomných. Pokud nebyl předseda komise Senátu zvolen ani ve 2. kole, koná se nová volba podle volebního řádu. Nyní tedy prosím členy volební komise, aby se opět dostavili do Prezidentského salonku, kde proběhne volba. Volba může začít během chvilinky. Vydávání lístků a samotná volba bude trvat 20 minut. Sčítání hlasovacích lístků rovněž 20 minut, takže doporučuji 40minutovou přestávku na volbu.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Ano, pane předsedo, může to být v 16.10? (Domlouvání...) Pan předseda se ještě polepšil, v 16.05 se tu sejdeme.

(Jednání přerušeno v 15.33 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 16.06 hodin.)

Předseda Senátu Milan Štěch:  Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, budeme pokračovat v našem jednání. Dávám nyní slovo předsedovi volební komise, aby nás informoval o výsledku tajné volby předsedů komisí Senátu. Prosím, pane předsedo.

Senátor Luděk Jeništa:  Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, s radostí musím konstatovat, že jsem se dožil toho, že ani jeden volební lístek nebyl neplatný.

Počet vydaných hlasovacích lístků 77, počet odevzdaných platných i neplatných 77, z nich neplatné 0.

Pro senátora Tomáše Grulicha bylo odevzdáno 76 hlasů, pro senátorku Boženu Sekaninovou bylo odevzdáno 75 hlasů, pro senátora Miroslava Nenutila bylo odevzdáno 76 hlasů, pro senátorku Danielu Filipiovou bylo odevzdáno 69 hlasů a pro senátorku Elišku Wagnerovou byly odevzdány 74 hlasy.

V prvním kole první volby byli tedy zvoleni předsedou Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí senátor Tomáš Grulich, předsedkyní Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu senátorka Božena Sekaninová, předsedou Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova senátor Miroslav Nenutil, předsedkyní Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky senátorka Daniela Filipiová a předsedkyní Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury senátorka Eliška Wagnerová.

Děkuji.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Děkuji vám, pane předsedo, za podanou zprávu a všem zvoleným předsedům komisí blahopřeji.

Tento bod jsme uzavřeli.

Dalším bodem našeho jednání je

 

Stanovení počtu senátorů ve stálých delegacích Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací

Návrhy, které vzešly ze senátorských klubů, vám byly rozdány na lavice. Pro úplnost vám návrhy zopakuji:

Senát schvaluje obsazení míst ve stálých delegacích senátory takto:

a) do Parlamentního shromáždění Rady Evropy zvolí Senát dva členy, a to jednoho navrženého senátorským klubem ČSSD a jednoho navrženého senátorským klubem STAN a dále dva náhradníky, a to jednoho navrženého senátorským klubem ČSSD a jednoho navrženého senátorským klubem ANO + Severočeši.cz,

b) do Parlamentního shromáždění NATO zvolí Senát dva členy, a to jednoho navrženého senátorským klubem ODS a jednoho navrženého senátorským klubem KDU-ČSL a nezávislí, a dva náhradníky, a to jeden navržený senátorským klubem KDU-ČSL a nezávislí a jeden navržený senátorským klubem STAN,

c) do Meziparlamentní unie zvolí Senát čtyři senátory, a to tři navržené senátorským klubem ČSSD a jednoho navrženého senátorským klubem ODS,

Za d) do parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, ve zkratce OBSE, zvolí Senát dva senátory, a to jednoho navrženého senátorským klubem STAN, jednoho navrženého senátorským klubem ČSSD a jednoho náhradníka navrženého senátorským klubem ANO plus Severočeši.cz. Za e) do středoevropské iniciativy zvolí Senát dva členy. A to jednoho navrženého senátorským klubem ODS, jednoho navrženého senátorským klubem ČSSD a jednoho náhradníka navrženého senátorským klubem ČSSD. A za f) do parlamentního shromáždění Unie pro Středomoří zvolí Senát jednoho člena navrženého senátorským klubem ODS. K tomuto bodu, k těmto návrhům otevírám rozpravu. Kdo se hlásí do rozpravy? Nikdo se nehlásí, rozpravu uzavírám. A přistoupíme tedy k hlasování. Aktuálně přítomno 72 senátorek a senátorů, kvorum pro přijetí 37. A budeme hlasovat o usnesení Senátu ke stanovení počtu senátorů ve stálých delegacích Parlamentu ČR do meziparlamentních organizací tak, jak jsem uvedl a jak je i uvedeno v návrhu usnesení Senátu k tomuto bodu. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a stiskne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji, v hlasování číslo 17 registrováno 75, kvorum 38, pro návrh 71, proti nikdo, návrh byl schválen. A bylo rozhodnuto počtu stálých delegací do meziparlamentních organizací. Tento bod jsme projednali.

Dalším bodem je

 

Volba členů stálých delegací Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací za Senát

Uděluji slovo předsedovi volební komise, aby nás seznámil s návrhem na volbu členů jednotlivých delegací. Připomínám, že návrhy vám byly rozdány písemně. Prosím.

Senátor Luděk Jeništa:  Děkuji, vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, vzhledem k tomu, že do všech delegací byly navrženy právě potřebné počty členů, navrhuji jako předseda volební komise po dohodě s ostatními členy, aby volba členů a náhradníků delegací proběhla aklamací en bloc. Prosím pana předsedu, zda by nechal o tomto mém procedurálním návrhu hlasovat.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Ano, nebudu dávat znělku, pokud nejsou námitky? Nejsou. A o návrhu předneseným panem předsedou volební komise dávám hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a stiskne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji vám. V hlasování číslo 18 registrováno 75, kvorum 38, pro návrh se vyslovilo kladně 71, proti nikdo, návrh byl schválen. Pane předsedo, můžete pokračovat.

Senátor Luděk Jeništa:  Děkuji. Nyní vás seznámím s návrhy, které obdržela volební komise Senátu. Na dva členy stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy byli navrženi senátoři Luděk Jeništa a Miroslav Nenutil. A na dva náhradníky byli navrženi senátoři Miroslav Antl a Zdeňka Hamousová. Na dva členy stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění NATO byli navrženi senátoři Tomáš Jirsa a Patrik Kunčar. A dva náhradníci jsou pak senátoři Zdeněk Brož a Tomáš Czernin. Na čtyři členy stálé delegace Parlamentu ČR do Meziparlamentní unie byli navrženi senátoři Jaroslav Doubrava, Jan Látka, Jaroslav Malý, Jiří Oberfalzer. Jako dva členové stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě byli navrženi senátoři Jan Horník a Jan Žaloudík. Na náhradníka pak senátor Ladislav Václavec. Na dva členy stálé delegace Parlamentu ČR do Středoevropské iniciativy byli navrženi senátoři Tomáš Grulich a Emílie Třísková. Jako náhradník pak byl navržen senátor Pavel Štohl. Jako jeden člen stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Unie pro Středomoří byl navržen senátor Zdeněk Nitra. To jsou tedy návrhy, o kterých bude možné po rozpravě hlasovat. Zároveň připomínám, že jména jsou součástí návrhu usnesení Senátu, které vám bylo rozdáno do lavic. Děkuji za pozornost.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Také děkuji a otevírám rozpravu. Kdo se hlásí do rozpravy? Nikdo se nehlásí, rozpravu uzavírám a můžeme přistoupit k hlasování. Přítomno 75 senátorek a senátorů, kvorum pro přijetí 38. Návrh usnesení byl předložen komplexně panem předsedou volební komise a máme ho také v písemné podobě, takže zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji. V hlasování číslo 19 registrováno 75, kvorum 38, pro návrh se vyslovilo kladně 70, proti nikdo, návrh byl schválen. Takže blahopřeji všem, kteří byli zvoleni.

Pan senátor Miroslav Nenutil prosí o slovo? Pane senátore, máte slovo.

Senátor Miroslav Nenutil:  Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, ale hlavně členové Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova. Chci vás požádat, abyste se dostavili ještě k prvnímu jednání komise, které začne 15 minut po ukončení dnešní schůze v Zeleném salonku; naproti v Kolovratském paláci. Děkuji.

Předseda Senátu Milan Štěch:  Slyšeli jste žádost.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dotáži se organizačního odboru, zdali jsme projednali všechny body. (Ano.) Chci vás ještě na závěr této 1. schůze upozornit, že 22. listopadu v 16.30 se koná jednání Organizačního výboru a 30. listopadu bude v 9.00 hodin zahájena druhá schůze Senátu. Počítejte s tím, že schůze bude trvat vícero dní, neboť program je poměrně bohatý. Předpokládá se, že bude navržen ještě na Organizačním výboru bod, který se bude týkat problematiky zahraniční politiky. Na toto jednání už jsem upozornil, aby se zúčastnil ministr zahraničních věcí. Je to na základě návrhu, který mi byl ústně tlumočen kluby STAN a KDU-ČSL a nezávislí, abych název říkal správně.

To je všechno. Děkuji vám za průběh dnešní schůze.

Ještě jednou vám děkuji za podporu a důvěru a přeji vám hezký zbytek dnešního dne a na viděnou v dalších dnech. Těším se na spolupráci, hezký den.

(Jednání ukončeno v 16.20 hodin.)