(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 1. schůze Senátu v 7. funkčním období


 1. Zpráva Mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda byli jednotliví senátoři platně zvoleni
  Stenozáznam  (bere na vědomí)
 2. Slib senátorů
   (všichni senátoři složili slib bez výhrad)
 3. Schválení zasedacího pořádku
  Stenozáznam  (schvaluje)
 4. Informace předsedy volební komise o ustavení volební komise a o volbě jejích funkcionářů
  Stenozáznam  (bere na vědomí)
 5. Volba předsedy Senátu
  Stenozáznam  (zvolen Přemysl Sobotka)
 6. Stanovení počtu místopředsedů Senátu
  Stenozáznam  (stanoveno - 5 místopředsedů)
 7. Volba místopředsedů Senátu
  Stenozáznam  (zvoleni místopředsedové Alena Gajdůšková, Jiří Liška, Petr Pithart, Jiří Šneberger, Milan Štěch)
 8. Stanovení počtu ověřovatelů
  Stenozáznam  (stanoví)
 9. Návrh na schválení nominace ověřovatelů Senátu
  Stenozáznam  (schválena nominace)
 10. Zřízení výborů Senátu a komisí Senátu
  Stenozáznam  (zřizuje)
 11. Stanovení počtu členů výborů Senátu a komisí Senátu
  Stenozáznam  (stanoví)
 12. Ustavení výborů Senátu
  Stenozáznam  (zvoleni členové výborů)
 13. Potvrzení volby předsedů výborů Senátu
  Stenozáznam  (volba potvrzena)
 14. Ustavení komisí Senátu
  Stenozáznam  (komise ustavena)
 15. Volba předsedů komisí Senátu
  Stenozáznam  (zvoleni)
 16. Návrh na stanovení počtu senátorů ve stálých delegacích Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací
  Stenozáznam  (stanoveno)
 17. Volba členů stálých delegací Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací za Senát
  Stenozáznam  (členové zvoleni)
 18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 359/Stenozáznam  (schváleno)
 19. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zřízení radarové stanice protiraketové obrany Spojených států v České republice, podepsaná dne 8. července 2008 v Praze
  /senátní tisk č. 333/Stenozáznam  (schváleno)
 20. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o právním postavení ozbrojených sil Spojených států přítomných na území České republiky, podepsaná v Londýně dne 19. září 2008
  /senátní tisk č. 334/Stenozáznam  (schváleno)

Stenozáznamy: 1.den   2.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.