(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 3. schůze Senátu v 7. funkčním období


 1. Návrh trestního zákoníku
  /senátní tisk č. 11/Stenozáznam  (schvaluje)
 2. Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
  /senátní tisk č. 12/Stenozáznam  (schvaluje)
 3. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 2. září 2008 v Praze
  /senátní tisk č. 326/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 4. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 8. září 2008 v Záhřebu
  /senátní tisk č. 337/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 5. Informace vlády o výsledcích jednání Evropské rady konaného ve dnech 11. a 12. prosince 2008 v Bruselu a o pozicích České republiky
  Stenozáznam  (bere na vědomí)
 6. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
  /senátní tisk č. 325/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 7. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
  /senátní tisk č. 336/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 8. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní dohoda o tropickém dřevě z roku 2006
  /senátní tisk č. 343/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 9. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly
  /evropský senátní tisk č. N 122/06/Stenozáznam  (usnesení VEU přijato)
 10. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol o výsadách a imunitách Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli, podepsaný v Paříži dne 12. července 1974
  /senátní tisk č. 339/Stenozáznam  (dává souhlas k přístupu)
 11. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci
  /evropský senátní tisk č. N 026/07/Stenozáznam  (usnesení VEU přijato)
 12. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o ochraně a udržitelném využívání biologické a krajinné rozmanitosti k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
  /senátní tisk č. 335/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 13. Návrh senátního návrhu zákona, senátora Josefa Novotného, senátora Petra Víchy a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 239/Stenozáznam  (schválen)
 14. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Martina Mejstříka a Jaromíra Štětiny, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
  /senátní tisk č. 324/Stenozáznam  (schválen)
 15. Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 332/Stenozáznam  (schválen)

Stenozáznamy: 1.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.