(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 8. schůze Senátu v 7. funkčním období


 1. Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009 a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 90/Stenozáznam  (schválen)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 92/Stenozáznam  (schválen)
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 99/Stenozáznam  (schválen)
 4. Návrh směrnice Rady o správní spolupráci v oblasti daní
  /evropský senátní tisk č. N 036/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 5. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 17. prosince 2008 v Pchjongjangu
  /senátní tisk č. 54/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 6. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Dánským královstvím o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Dánským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 6. března 1991 v Praze, která byla sjednána formou výměny nót
  /senátní tisk č. 57/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 7. Návrh zákona o volném pohybu služeb
  /senátní tisk č. 84/Stenozáznam  (schválen)
 8. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb
  /senátní tisk č. 85/Stenozáznam  (schválen)
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 89/Stenozáznam  (schválen)
 10. Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2008
  /senátní tisk č. 55/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 11. Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady ve dnech 18. - 19. června 2009
  Stenozáznam  (bere na vědomí)
 12. Vládní návrh působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2010
  /senátní tisk č. 107/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 82/Stenozáznam  (schválen)
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 83/Stenozáznam  (schválen)
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 87/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 16. Souhrnná zpráva o činnosti Veřejného ochránce práv za rok 2008
  /senátní tisk č. 66/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 88/Stenozáznam  (schválen)
 18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 93/Stenozáznam  (schválen)
 19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 94/Stenozáznam  (schválen)
 20. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
  /senátní tisk č. 100/Stenozáznam  (schválen)
 21. Návrh zákona o významné tržní síle a jejím zneužití
  /senátní tisk č. 86/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 22. Návrh zákona o podpoře hospodářského růstu a sociální stability
  /senátní tisk č. 91/Stenozáznam  (schválen)
 23. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 95/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 24. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 96/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 25. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 106/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 26. Výstavba dopravní infrastruktury
  Stenozáznam  (usnesení přijato)
 27. Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
  /senátní tisk č. 108/Stenozáznam  (schváleno)
 28. Změna ve složení orgánů Senátu
  Stenozáznam
 29. Volba předsedy Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu
  Stenozáznam

Stenozáznamy: 1.den   2.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.