(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 9. schůze Senátu v 7. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 127/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 129/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
  /senátní tisk č. 130/Stenozáznam  (schválen)
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 114/Stenozáznam  (schválen)
 5. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, podepsaná v New Yorku dne 30. března 2007
  /senátní tisk č. 67/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 6. Návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
  /senátní tisk č. 111/Stenozáznam  (schválen)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 117/Stenozáznam  (schválen)
 8. Návrh zákona o platebním styku
  /senátní tisk č. 125/Stenozáznam  (schválen)
 9. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
  /senátní tisk č. 126/Stenozáznam  (schválen)
 10. Návrh zákona o zrušení Zajišťovacího fondu družstevních záložen
  /senátní tisk č. 131/Stenozáznam  (schválen)
 11. Návrh zákona o daňovém řádu
  /senátní tisk č. 132/Stenozáznam  (schválen)
 12. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
  /senátní tisk č. 133/Stenozáznam  (schválen)
 13. Návrh zákona o pojišťovnictví
  /senátní tisk č. 135/Stenozáznam  (schválen)
 14. Návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví
  /senátní tisk č. 136/Stenozáznam  (schválen)
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 140/Stenozáznam  (schválen)
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 141/Stenozáznam  (schválen)
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 142/Stenozáznam  (schválen)
 18. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím o změně Dohody mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 6. dubna 2009 v Praze
  /senátní tisk č. 68/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 19. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Nikósii dne 28. dubna 2009
  /senátní tisk č. 71/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 110/Stenozáznam  (schválen)
 21. Sdělení Komise: Evropský finanční dohled
  /evropský senátní tisk č. K 049/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 116/Stenozáznam  (schválen)
 23. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 120/Stenozáznam  (schválen)
 24. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 134/Stenozáznam  (schválen)
 25. Návrh rámcového rozhodnutí Rady o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterým se zrušuje rámcové rozhodnutí 2004/68/SVV
  /evropský senátní tisk č. M 042/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 26. Návrh rámcového rozhodnutí Rady o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a ochraně obětí, kterým se zrušuje rámcové rozhodnutí 2002/629/SVV
  /evropský senátní tisk č. M 043/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 27. Informace vlády o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 18. a 19. června 2009 v Bruselu
  Stenozáznam  (bere na vědomí)
 28. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 137/Stenozáznam  (schválen)
 29. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 139/Stenozáznam  (schválen)
 30. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 144/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 31. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 118/Stenozáznam  (schválen)
 32. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 145/Stenozáznam  (schválen)
 33. Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Zpráva o pokroku v oblasti obnovitelné energie: Zpráva Komise v souladu s článkem 3 směrnice 2001/77/ES, čl. 4 odst. 2 směrnice 2003/30/ES a o provádění akčního plánu EU pro biomasu KOM(2005) 628
  /evropský senátní tisk č. K 046/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 34. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 122/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 35. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 115/Stenozáznam  (schválen)
 36. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 109/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 37. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 128/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 38. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 138/Stenozáznam  (schválen)
 39. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 119/Stenozáznam  (schválen)
 40. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 146/Stenozáznam  (schválen)
 41. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím statutu poslanců Evropského parlamentu
  /senátní tisk č. 113/Stenozáznam  (schválen)
 42. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 123/Stenozáznam  (schválen)
 43. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 121/Stenozáznam  (zamítá)
 44. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 112/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 45. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 143/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 46. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Žáka, Jiřího Nedomy a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
  /senátní tisk č. 150/Stenozáznam  (přikázán)

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.