(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 14. schůze Senátu v 7. funkčním období


 1. Informace vlády o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala dne 19. listopadu 2009 v Bruselu
  Stenozáznam  (bere na vědomí)
 2. Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady ve dnech 10. - 11. prosince 2009
  Stenozáznam  (bere na vědomí)
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 195/Stenozáznam  (schválen)
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 676/2007 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 197/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 5. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 4. května 1993 v Praze, která byla sjednána výměnou nót
  /senátní tisk č. 151/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 6. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o změně Dohody mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o podpoře a ochraně investic podepsané dne 17. dubna 2002 v Sarajevu
  /senátní tisk č. 152/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 7. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Gruzií o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 29. srpna 2009 v Tbilisi
  /senátní tisk č. 168/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 8. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 15. ledna 1997 v Praze
  /senátní tisk č. 169/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 9. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 20. srpna 2009 v Praze
  /senátní tisk č. 171/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 10. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Posílení mezinárodního financování pro změnu klimatu: evropský návrh pro kodaňskou dohodu
  /evropský senátní tisk č. K 070/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 11. Návrh rezoluce k 20. výročí návratu svobody do České republiky
  Stenozáznam  (schváleno)
 12. Návrh zákona o krajském referendu a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 199/Stenozáznam  (zamítá)
 13. Návrh senátního návrhu zákona senátora Richarda Svobody o zrušení rozhlasových a televizních poplatků a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 52/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 14. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Vítězslava Jonáše, Jiřího Bise, Tomáše Julínka, Petra Víchy, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 188/Stenozáznam  (schválen ve znění pozměňovacích návrhů)
 15. Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2008
  /senátní tisk č. 176/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 203/2005 Sb., o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky
  /senátní tisk č. 196/Stenozáznam  (nezabývat se)
 17. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh
  /senátní tisk č. 198/Stenozáznam  (schválen)
 18. Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - o pokroku dosaženém v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum
  /evropský senátní tisk č. K 047/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 19. Zelená kniha - Podpora vzdělávací mobility mladých lidí
  /evropský senátní tisk č. K 057/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 20. Petice "Vzděláváním proti krizi"
  /senátní tisk č. 182/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 194/Stenozáznam  (schválen)
 22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 193/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 23. Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátorky Soni Paukrtové, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
  /senátní tisk č. 30/Stenozáznam  (schválen ve znění pozměňovacích návrhů)
 24. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Soni Paukrtové, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 31/Stenozáznam  (schválen ve znění pozměňovacích návrhů)
 25. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Soni Paukrtové, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 32/Stenozáznam  (schválen ve znění pozměňovacích návrhů)
 26. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2008
  /senátní tisk č. 101/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 27. Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2009
  /senátní tisk č. 206/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 28. Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2010
  /senátní tisk č. 205/Stenozáznam  (schváleno)

Stenozáznamy: 1.den   2.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.