(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 20. schůze Senátu v 7. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 283/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 2. Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala dne 17. června 2010
  Stenozáznam  (schváleno usnesení výboru)
 3. Návrh rozhodnutí Rady o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost
  /evropský senátní tisk č. M 106/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 4. Návrh nařízení Rady, kterým se zavádí posílená spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky
  /evropský senátní tisk č. N 101/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 5. Volba osob navrhovaných Senátem ke jmenování do funkcí předsedy a inspektorů Úřadu pro ochranu osobních údajů
  /senátní tisk č. 293/Stenozáznam  (volí)
 6. Volba kandidátů na funkci Veřejného ochránce práv
  /senátní tisk č. 292/Stenozáznam  (volí)
 7. Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zajištění prostoru svobody, bezpečnosti a práva pro občany Evropy: Akční plán implementující Stockholmský program
  /evropský senátní tisk č. K 108/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, (zákon o protikorupčních opatřeních)
  /senátní tisk č. 284/Stenozáznam  (zamítá)
 9. Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
  /senátní tisk č. 289/Stenozáznam  (schválen)
 10. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Tomáše Töpfera, Jiří Oberfalzera a Richarda Svobody, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 275/Stenozáznam  (schválen ve znění pozměňovacích návrhů)
 11. Návrh zákona o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu)
  /senátní tisk č. 285/Stenozáznam  (zamítá)
 12. Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2009
  /senátní tisk č. 266/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 13. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2009
  /senátní tisk č. 273/Stenozáznam  (schválena)
 14. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Nedomy a dalších, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury
  /senátní tisk č. 272/Stenozáznam  (schválen ve znění pozměňovacích návrhů)
 15. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Žáka, Jiřího Nedomy a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
  /senátní tisk č. 150/Stenozáznam  (schválen ve znění pozměňovacích návrhů)
 16. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Nedomy a dalších, kterým se mění zákon č. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb.,o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 271/Stenozáznam  (schválen ve znění pozměňovacích návrhů)
 17. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Žáka a dalších, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdější předpisů
  /senátní tisk č. 274/Stenozáznam  (schválen)
 18. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Lišky a dalších senátorů o účastnících protikomunistického odboje a účastnících odporu proti komunismu a o změně zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o protikomunistickém odboji)
  /senátní tisk č. 288/Stenozáznam  (přikázán)
 19. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Lišky a dalších senátorů o vypořádání majetkových podílů v souvislosti s transformací zemědělských družstev a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 290/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 20. Prodloužení lhůty návrhu senátního návrhu zákona senátora Petra Pakosty a dalších, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů pro projednání ve výborech
  /senátní tisk č. 270/Stenozáznam  (prodloužení lhůty)
 21. Informace o projektu Česká škola bez hranic
  Stenozáznam  (schválen)

Stenozáznamy: 1.den   2.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.