(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 23. schůze Senátu v 7. funkčním období


 1. Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské Rady, která se konala dne 16. září 2010
  Stenozáznam  (bere na vědomí)
 2. Výroční zpráva za rok 2009 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty
  /evropský senátní tisk č. K 125/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 3. Vládní návrh,kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
  /senátní tisk č. 282/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 4. Zelená kniha Ochrana lesů a související informace v EU - příprava lesů na změnu klimatu
  /evropský senátní tisk č. K 098/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 5. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2009
  /senátní tisk č. 297/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 6. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2009
  /senátní tisk č. 287/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 7. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Lišky a dalších senátorů o účastnících protikomunistického odboje a účastnících odporu proti komunismu a o změně zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o protikomunistickém odboji)
  /senátní tisk č. 288/Stenozáznam  (schválen ve znění pozměňovacích návrhů)
 8. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Strategie pro Evropu v oblasti čistých a energeticky efektivních automobilů
  /evropský senátní tisk č. K 109/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 9. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem sezónního zaměstnání
  /evropský senátní tisk č. N 126/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 10. Návrh senátního návrhu zákona senátora Marcela Chládka, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 331/Stenozáznam  (přikázán)
 11. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jana Hajdy a dalších senátorů, kterým se mění zákon č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 328/Stenozáznam  (přikázán)
 12. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Vítězslava Jonáše, Jiřího Bise, Tomáše Julínka, Petra Víchy, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 335/Stenozáznam  (přikázán)
 13. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Oberfalzera, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 336/Stenozáznam  (přikázán)

Stenozáznamy: 1.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.