(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 24. schůze Senátu v 7. funkčním období


 1. Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady ve dnech 28. a 29. října 2010
  Stenozáznam  (bere na vědomí)
 2. Vládní návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2011 a 2012 s výhledem na rok 2013
  /senátní tisk č. 354/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 3. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, kterým se mění Protokol o přechodných ustanoveních, připojený ke Smlouvě o Evropské unii, ke Smlouvě o fungování Evropské unie a ke Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii, podepsaný dne 23. června 2010 v Bruselu
  /senátní tisk č. 312/Stenozáznam  (schválena)
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 340/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, ve znění zákona č. 281/2009 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 343/Stenozáznam  (schválen)
 6. Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Cesta k ucelené evropské mezinárodní investiční politice
  /evropský senátní tisk č. K 124/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 7. Návrh nařízení Rady o ujednáních o překladu pro patent Evropské unie
  /evropský senátní tisk č. N 120/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 8. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti
  /evropský senátní tisk č. N 127/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 9. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Lišky a dalších senátorů o vypořádání majetkových podílů v souvislosti s transformací zemědělských družstev a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 303/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 344/Stenozáznam  (schválen)
 11. Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Pakosty a dalších, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 270/Stenozáznam  (schválen ve znění pozměňovacích návrhů)
 12. Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Pakosty a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 311/Stenozáznam  (schválen ve znění pozměňovacích návrhů)
 13. Rozhodnutí Senátu, podle § 25 zákona o jednacím řádu Senátu, o místopředsedovi Senátu, který bude vykonávat pravomoci předsedy Senátu v době od 14. 11. 2010 do doby zvolení nového předsedy Senátu
  Stenozáznam  (stanoví)
 14. Zpráva předsedy Senátu o činnosti Senátu v 7. funkčním období
  Stenozáznam  (bere na vědomí)
 15. Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2010
  /senátní tisk č. 360/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 16. Informace stálých delegací Parlamentu České republiky o činnosti za 7. funkční období
  /senátní tisk č. 358/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 17. Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské Rady, která se konala ve dnech 28. a 29. října 2010
  Stenozáznam  (bere na vědomí)
 18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 362/Stenozáznam  (schválen)
 19. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Analýza možností snížení emisí skleníkových plynů o více než 20 % a vyhodnocení rizika úniku uhlíku
  /evropský senátní tisk č. K 115/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 20. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 81, o inspekci práce v průmyslu a v obchodě, a Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 129, o inspekci práce v zemědělství
  /senátní tisk č. 310/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
 21. Zelená kniha na cestě k přiměřeným, udržitelným a spolehlivým důchodovým systémům v Evropě
  /evropský senátní tisk č. K 123/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 22. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Posílení koordinace hospodářské politiky
  /evropský senátní tisk č. K 114/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 23. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví přechodná úprava pro dvoustranné dohody o investicích mezi členskými státy a třetími zeměmi
  /evropský senátní tisk č. N 121/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 24. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Evropské centrální bance - Fondy pro řešení problémů bank
  /evropský senátní tisk č. K 116/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 25. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách
  /evropský senátní tisk č. N 117/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 26. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY .../.../ EU o systémech pojištění vkladů [přepracované znění]
  /evropský senátní tisk č. N 128/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 27. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o používání bezpečnostních skenerů na letištích EU
  /evropský senátní tisk č. K 119/07/Stenozáznam  (usnesení přijato)
 28. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2009
  /senátní tisk č. 304/Stenozáznam  (bere na vědomí)

Stenozáznamy: 1.den   2.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.