(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 2. schůze Senátu v 11. funkčním období


 1. Zahraniční politika ČR ve vztahu k Čínské lidové republice
  Stenozáznam  (přijato usnesení Senátu)
 2. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 20. - 21. října 2016
  /senátní tisk č. 356/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 3. Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2015
  /senátní tisk č. 346/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 4. Výroční zprávy Komise za rok 2015 o vztazích Komise s vnitrostátními parlamenty a o subsidiaritě a proporcionalitě
  /evropský senátní tisk č. K 109/10K 110/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 347/Stenozáznam  (schválen)
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
  /senátní tisk č. 354/Stenozáznam  (schválen)
 7. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu
  /evropský senátní tisk č. N 092/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 348/Stenozáznam  (schválen)
 9. Informaci vlády ČR o změně rámcové pozice k návrhu nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce
  Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 10. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Seychelské republiky o letecké dopravě
  /senátní tisk č. 320/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 11. Návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
  /senátní tisk č. 349/Stenozáznam  (zamítnut)
 12. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti
  /senátní tisk č. 350/Stenozáznam  (zamítnut)
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 351/Stenozáznam  (schválen)
 14. Návrh zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
  /senátní tisk č. 352/Stenozáznam  (zamítnut)
 15. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o provedených změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanovách, sjednaný dne 8. května 2014 v Havaně a podepsaný Českou republikou dne 3. prosince 2015 v Hanoji
  /senátní tisk č. 326/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 16. Balíček předpisů proti praní špinavých peněz
  /evropský senátní tisk č. N 100/10N 101/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 17. Balíček ke snižování emisí skleníkových plynů
  /evropský senátní tisk č. N 102/10N 103/10K 104/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 18. Změna v orgánech Senátu
  Stenozáznam  (projednáno)
 19. Petice "Za dobrý zákon o Národním parku Šumava"
  /senátní tisk č. 298/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 355/Stenozáznam  (schválen)
 21. Návrh usnesení Senátu Parlamentu České republiky k závěrům z konference "Diaspora jako partner mateřského státu"
  Stenozáznam  (schváleno)
 22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 353/Stenozáznam  (schválen)
 23. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 10/Stenozáznam  (přkázán)
 24. Vyslovení souhlasu Senátu se zřízením podvýborů
  Stenozáznam  (Senát vyslovil souhlas se zřízením podvýborů)

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.