(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 8. schůze Senátu v 11. funkčním období


 1. Návrh zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 145/Stenozáznam  (schválen)
 2. Návrh zákona o elektronické identifikaci
  /senátní tisk č. 152/Stenozáznam  (schválen)
 3. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci
  /senátní tisk č. 153/Stenozáznam  (schválen)
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 156/Stenozáznam  (schválen)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 157/Stenozáznam  (schválen)
 6. Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 130/Stenozáznam  (přikázán)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 158/Stenozáznam  (schválen)
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 143/Stenozáznam  (schválen)
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
  /senátní tisk č. 154/Stenozáznam  (schválen)
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 155/Stenozáznam  (schválen)
 11. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru
  /senátní tisk č. 95/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 12. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví podmínky a postup, jímž může Komise požadovat, aby jí podniky a sdružení podniků poskytly informace týkající se vnitřního trhu a souvisejících oblastí
  /evropský senátní tisk č. N 040/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 13. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 12. prosince 2016
  /senátní tisk č. 68/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 14. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé
  /senátní tisk č. 97/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 15. Společná zpráva Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zpráva o provádění přezkumu evropské politiky sousedství
  /evropský senátní tisk č. K 041/11/ (přijato doporučení VEU)
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 141/Stenozáznam  (schválen)
 17. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o leteckých službách
  /senátní tisk č. 61/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 18. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou o leteckých službách
  /senátní tisk č. 64/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 19. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a vládou Indonéské republiky o letecké dopravě
  /senátní tisk č. 65/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 20. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o leteckých dopravních službách
  /senátní tisk č. 66/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 148/Stenozáznam  (pozměnovací návrhy)
 22. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy, sjednaná ve Vídni dne 22. března 1985, Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, sjednaný v Montrealu dne 16. září 1987, v platném znění, a změna Montrealského protokolu, přijatá v Kigali dne 15. října 2016
  /senátní tisk č. 70/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 23. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Turks a Caicos, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října v Praze a dne 16. prosince 2004 v Grand Turk
  /senátní tisk č. 99/Stenozáznam  (souhlas s výpovědí)
 24. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a závislým zámořským územím Spojeného království Montserrat, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 7. dubna 2005 v Montserratu
  /senátní tisk č. 100/Stenozáznam  (souhlas s výpovědí)
 25. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Ostrovem Man, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 8. června 2004 v Praze a dne 19. listopadu 2004 v Douglasu
  /senátní tisk č. 101/Stenozáznam  (souhlas s výpovědí)
 26. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu o automatické výměně informací týkající se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 8. června 2004 v Praze a dne 9. listopadu 2004 v Haagu
  /senátní tisk č. 102/Stenozáznam  (souhlas s výpovědí)
 27. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily o automatické výměně informací týkající se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 8. června 2004 v Praze a dne 27. srpna 2004 v Haagu
  /senátní tisk č. 103/Stenozáznam  (souhlas s výpovědí)
 28. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 17. dubna 2005 v Grand Caymanu
  /senátní tisk č. 104/Stenozáznam  (souhlas s výpovědí)
 29. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Anguilly týkající se automatické výměny informací o příjmech z úspor ve formě úrokových plateb, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 9. prosince 2004 v Anguille
  /senátní tisk č. 105/Stenozáznam  (souhlas s výpovědí)
 30. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 11. dubna 2005 v Tortole
  /senátní tisk č. 106/Stenozáznam  (souhlas s výpovědí)
 31. Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
  /senátní tisk č. 134/Stenozáznam  (schválil)
 32. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
  /senátní tisk č. 94/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 33. Balíček sdělení ke zlepšení příležitostí mladých lidí
  /evropský senátní tisk č. K 018/11K 019/11K 020/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 34. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví právní rámec Evropského sboru solidarity a kterým se mění nařízení (EU) č. 1288/2013, (EU) č. 1293/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a rozhodnutí č. 1313/2013/EU
  /evropský senátní tisk č. N 051/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 35. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 142/Stenozáznam  (schválen)
 36. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 149/Stenozáznam  (schválen)
 37. Návrh zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže)
  /senátní tisk č. 150/Stenozáznam  (schválen)
 38. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 151/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 39. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 22. - 23. června 2017
  /senátní tisk č. 160/Stenozáznam  (schválen)
 40. Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2016
  /senátní tisk č. 107/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 41. Bílá kniha o budoucnosti Evropy - Úvahy a scénáře pro EU27 v roce 2025
  /evropský senátní tisk č. K 031/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 42. Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2017 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2017
  /evropský senátní tisk č. J 039/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 43. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení postavení orgánům pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu
  /evropský senátní tisk č. N 034/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 44. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 138/Stenozáznam  (schválen)
 45. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 140/Stenozáznam  (schválen)
 46. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 146/Stenozáznam  (schválen)
 47. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 139/Stenozáznam  (schválen)
 48. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Litvě, Estonsku, Lotyšsku a Polsku v rámci Posílené předsunuté přítomnosti NATO
  /senátní tisk č. 129/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 49. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru
  /senátní tisk č. 71/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 50. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2016
  /senátní tisk č. 89/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 51. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2016
  /senátní tisk č. 90/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 52. Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2016
  /senátní tisk č. 91/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 53. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2016
  /senátní tisk č. 132/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 54. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.
  /senátní tisk č. 161/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 55. Návrh usnesení Senátu k postupu Poslanecké sněmovny při projednávání návrhu novely zákona o registru smluv, vráceného Senátem (senátní tisk č. 79, sněmovní tisk č. 699)
  Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 56. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 147/Stenozáznam  (schválen)
 57. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 144/Stenozáznam  (schválen)

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.