(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 12. schůze Senátu v 11. funkčním období


 1. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 14. - 15. prosince 2017
  /senátní tisk č. 223/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 2. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Roční analýza růstu na rok 2018
  /evropský senátní tisk č. K 085/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 3. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Budoucnost potravinářství a zemědělství
  /evropský senátní tisk č. K 087/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 4. Návrh zákona o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny
  /senátní tisk č. 233/Stenozáznam  (schválen návrh zákona)
 5. Problematika GDPR - ochrana osobních údajů
  Stenozáznam  (přijato doporučující usnesení)
 6. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vyrovnaná a progresivní obchodní politika k využití potenciálu globalizace
  /evropský senátní tisk č. K 067/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 232/Stenozáznam  (schválen návrh zákona)
 8. Zpráva Mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda byl senátor Jan Sobotka platně zvolen
  Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 9. Slib senátora
   (senátor Jan Sobotka složil slib bez výhrad)
 10. Změny v orgánech Senátu
  Stenozáznam  (senátor Sobotka se stal členem VZOB)
 11. Změna zasedacího pořádku
  Stenozáznam  (schváleno)
 12. Zpráva o životním prostředí České republiky 2016
  /senátní tisk č. 217/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 13. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijaté v Ženevě dne 5. května 2017
  /senátní tisk č. 215/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 14. Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Hodnocení programu Copernicus v polovině období (2014-2020)
  /evropský senátní tisk č. K 078/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 15. Balíček k DPH
  /evropský senátní tisk č. N 075/11N 076/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 16. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnici 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel
  /evropský senátní tisk č. N 083/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 17. Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění programů Galileo a EGNOS a o činnosti Agentury pro evropský GNSS
  /evropský senátní tisk č. K 077/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 18. Společná pravidla mezinárodní přepravy
  /evropský senátní tisk č. N 080/11N 081/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 19. Petice "Za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha - Karlovy Vary - Cheb"
  /senátní tisk č. 192/Stenozáznam  (schváleno doporučení VVVK)
 20. Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
  /senátní tisk č. 208/Stenozáznam  (přikázán)
 21. Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a senátorky Aleny Dernerové, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 225/Stenozáznam  (přikázán)
 22. Návrh senátního návrhu zákona senátora Milana Štěcha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 209/Stenozáznam  (schvaluje senátní návrh zákona)
 23. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Aleny Dernerové a senátora Vladimíra Plačka, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 206/Stenozáznam  (schvaluje senátní návrh zákona)
 24. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Vladimíra Plačka a Jiřího Voseckého, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 207/Stenozáznam  (schvaluje senátní návrh zákona)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.