(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 15. schůze Senátu v 11. funkčním období


 1. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Ghanskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a ze zisků ze zcizení majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Akkře dne 11. dubna 2017
  /senátní tisk č. 238/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 268/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 3. Situace ve strukturálně postižených regionech
  Stenozáznam  (schválen návrh usnesení z VUZP)
 4. Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Hodnocení programu Erasmus+ na období 2014-2020 v polovině období
  /evropský senátní tisk č. K 112/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 5. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Průběžné hodnocení Horizontu 2020: maximalizace dopadů výzkumu a inovací EU
  /evropský senátní tisk č. K 097/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 267/Stenozáznam  (zamítnut)
 7. Návrh zákona o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu
  /senátní tisk č. 269/Stenozáznam  (schválen návrh zákona)
 8. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijaté v Ženevě dne 5. května 2017
  /senátní tisk č. 237/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 9. Návrh rozhodnutí Evropské rady, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
  /evropský senátní tisk č. J 114/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 10. Informace vlády o přípravě Národního programu reforem
  Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 11. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o komplexním a posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé, podepsaná v Bruselu dne 24. listopadu 2017
  /senátní tisk č. 241/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 270/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 13. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o leteckých službách
  /senátní tisk č. 240/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 14. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2018 až 2020 s výhledem na rok 2021
  /senátní tisk č. 263/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 15. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně související s genetickým testováním pro zdravotní účely, který byl podepsán dne 24. října 2017 ve Štrasburku
  /senátní tisk č. 235/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 16. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti
  /evropský senátní tisk č. N 115/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.