(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 1. schůze Senátu v 12. funkčním období


 1. Zpráva Mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda byli jednotliví senátoři platně zvoleni
  Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 2. Slib senátorů
   (všichni senátoři složili slib v souoladu s Ústavou ČR a bez výhrad)
 3. Informace předsedy volební komise o ustavení volební komise a o volbě jejích funkcionářů
  Stenozáznam  (bere na vědomí)
 4. Zřízení Mandátového a imunitního výboru a stanovení počtu jeho členů
  Stenozáznam  (zřízen)
 5. Ustavení Mandátového a imunitního výboru
  Stenozáznam  (ustaven)
 6. Volba předsedy Senátu
  Stenozáznam  (předsedou Senátu byl zvolen Jaroslav Kubera)
 7. Stanovení počtu místopředsedů Senátu
  Stenozáznam
 8. Volba místopředsedů Senátu
  Stenozáznam  (Senát zvolil místopředsedy Senátu Jan Horníka, Miluši Horskou, Jiřího Oberfalzera, Jiřího Růžičku a Milana Štěch)
 9. Schválení zasedacího pořádku
  Stenozáznam  (schválen)
 10. Potvrzení volby předsedy MIV
  Stenozáznam
 11. Stanovení počtu ověřovatelů a schválení návrhu na jejich nominaci
  Stenozáznam  (schválena)
 12. Zřízení výborů Senátu a komisí Senátu
  Stenozáznam  (zřízeno)
 13. Stanovení počtu členů výborů Senátu a komisí Senátu
  Stenozáznam  (stanoven počet členů)
 14. Ustavení výborů Senátu
  Stenozáznam  (výbory ustaveny)
 15. Potvrzení volby předsedů výborů Senátu
  Stenozáznam  (předsedové výborů potvrzeni)
 16. Ustavení komisí Senátu
  Stenozáznam  (komise ustaveny)
 17. Volba předsedů komisí Senátu
  Stenozáznam  (předsedové komisí byli zvoleni)
 18. Stanovení počtu senátorů ve stálých delegacích Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací
  Stenozáznam  (počet členů stanoven)
 19. Volba členů stálých delegací Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací za Senát
  Stenozáznam  (členové delegací zvoleni)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.