(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 12. schůze Senátu v 12. funkčním období


 1. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech 17. - 18. října 2019
 2. Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2018 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty
  /evropský senátní tisk č. K 031/12/
 3. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zlepšování právní úpravy - hodnocení a potvrzení závazku
  /evropský senátní tisk č. K 024/12/
 4. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Biškeku dne 9. dubna 2019
  /senátní tisk č. 85/
 5. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o převádění a sdílení příspěvků do Jednotného fondu pro řešení krizí, podepsaná v Bruselu dne 21. května 2014
  /senátní tisk č. 91/
 6. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách
  /senátní tisk č. 96/
 7. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky v části uvádějící sídlo této instituce sjednána dne 4. prosince 2018 ve Varaderu
  /senátní tisk č. 97/ (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 8. Návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon)
  /senátní tisk č. 142/
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 143/
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 137/
 11. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu ke Curaçau o letecké dopravě
  /senátní tisk č. 100/
 12. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Sultanátu Omán o letecké dopravě
  /senátní tisk č. 101/
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 138/
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších zákonů
  /senátní tisk č. 139/
 15. Senátní tisky č. J 29/12 a K 30/12 - Hodnocení návrhů plánů členských států EU v oblasti energetiky a klimatu na období 2021-2030
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 140/
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 141/
 18. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem, podepsaná v Praze 20. května 2019
  /senátní tisk č. 99/
 19. Sdělení Komise Efektivnější rozhodování v oblasti sociální politiky: určení oblastí pro přechod k hlasování kvalifikovanou většinou
  /evropský senátní tisk č. K 025/12/
 20. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem, podepsaná dne 20. května 2019 v Praze
  /senátní tisk č. 102/
 21. Balíček k politice rozšíření EU pro rok 2019
  /evropský senátní tisk č. K 026/12K 027/12/
 22. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019-2023
  /senátní tisk č. 129/
 23. Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátora Martina Červíčka a dalších senátorů, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
  /senátní tisk č. 135/ (1. čtení)
 24. Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2018
  /senátní tisk č. 57/
 25. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2018
  /senátní tisk č. 115/
 26. Petice za zákon pro zelené lesy Šumavy
  /senátní tisk č. 73/ (1. bod jednání ve čtvrtek 31. října)
 27. Změna ve složení orgánů Senátu
 28. Volba kandidátů na zástupce Veřejného ochránce práv
   (poslední bod před volební pauzou ve středu 30. října)
 29. Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Stenozáznamy:

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.