(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 1. schůze Senátu v 13. funkčním období


 1. Zpráva Mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda byli jednotliví senátoři platně zvoleni
  Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 2. Slib senátorů
   (všichni senátoři složili slib bez výhrad)
 3. Informace předsedy volební komise o ustavení volební komise a o volbě jejích funkcionářů
  Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 4. Zřízení Mandátového a imunitního výboru a stanovení počtu jeho členů
  Stenozáznam  (zřízen)
 5. Ustavení Mandátového a imunitního výboru
  Stenozáznam  (zvoleni členové MIV)
 6. Volba předsedy Senátu
  Stenozáznam  (předsedou Senátu zvolen Miloš Vystrčil)
 7. Stanovení počtu místopředsedů Senátu
  Stenozáznam  (Senát stanovil počet místopředsedů)
 8. Volba místopředsedů Senátu
  Stenozáznam  (zveni místopředsedové J. Seitlová, J. Růžička J. Horník a J. Oberfalzer)
 9. Schválení zasedacího pořádku
  Stenozáznam  (schválen)
 10. Potvrzení volby předsedy Mandátového a imunitního výboru
  Stenozáznam  (projednáno)
 11. Stanovení počtu ověřovatelů a schválení návrhu na jejich nominaci
  Stenozáznam  (schválena)
 12. Zřízení výborů Senátu a komisí Senátu
  Stenozáznam  (zřizuje)
 13. Stanovení počtu členů výborů Senátu a komisí Senátu
  Stenozáznam  (stanoví)
 14. Ustavení výborů Senátu
  Stenozáznam  (zvoleni členové výboru)
 15. Potvrzení volby předsedů výborů Senátu
  Stenozáznam  (potvrzeno)
 16. Ustavení komisí Senátu
  Stenozáznam  (zvoleni členové komisí)
 17. Volba předsedů komisí Senátu
  Stenozáznam  (zvoleni předsedové komisí)
 18. Stanovení počtu senátorů ve stálých delegacích Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací
  Stenozáznam  (stanoven počet)
 19. Volba členů stálých delegací Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací za Senát
  Stenozáznam

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.