(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 2. schůze Senátu v 13. funkčním období


 1. Informace vlády o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech 15. - 16. října 2020
  /senátní tisk č. 329/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 2. Informace vlády, jakým způsobem zohlednila usnesení Senátu č. 496 k vyhodnocení průběhu první vlny pandemie koronaviru na území České republiky a opatřením k prevenci druhé vlny přijaté na 26. schůzi Senátu dne 20. srpna 2020
  /senátní tisk č. 316/Stenozáznam  (schválen návrh usnesení sen, Nytry)
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 319/Stenozáznam  (schválen)
 4. Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů
  /senátní tisk č. 325/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 323/Stenozáznam  (zamítnut)
 6. Návrh zákona o odpadech
  /senátní tisk č. 320/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 7. Návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností
  /senátní tisk č. 321/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 8. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
  /senátní tisk č. 322/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 328/Stenozáznam  (schválen)
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 327/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 318/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 12. Návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 340/Stenozáznam  (nezabývat se)
 13. Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému výboru a Výboru regionů o dopadu demografických změn
  /evropský senátní tisk č. K 064/12/Stenozáznam  (přijato doporučenií VEU)
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 317/Stenozáznam  (schválen)
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 324/Stenozáznam  (schválen)
 16. Návrh zákona o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací k prvnímu výročí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky
  /senátní tisk č. 326/Stenozáznam  (schválen)
 17. Zpráva Mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda byli jednotliví senátoři platně zvoleni
  Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 18. Slib senátorů
   (slib složen bez výhrad)
 19. Změny v orgánech Senátu
  Stenozáznam  (schváleno)
 20. Změna zasedacího pořádku
  Stenozáznam  (schváleno)
 21. Návrh usnesení Senátu k aktuální situaci v Radě České televize
  Stenozáznam  (schváleno)
 22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní
  /senátní tisk č. 337/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 23. Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí
  /senátní tisk č. 280/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 24. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie "od zemědělce ke spotřebiteli" pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy
  /evropský senátní tisk č. K 060/12/Stenozáznam  (přijato doporučenií VEU)
 25. Cesta ke klimaticky neutrálnímu hospodářství: Strategie EU pro integraci energetického systému a Vodíková strategie pro klimaticky neutrální Evropu
  /evropský senátní tisk č. K 067/12K 068/12/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 26. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 2/Stenozáznam  (schválen)
 27. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Roční strategie pro udržitelný růst 2021
  /evropský senátní tisk č. K 073/12/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 28. Návrh doporučení Rady o rovnosti, začlenění a účasti Romů
  /evropský senátní tisk č. J 074/12/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 29. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2019
  /senátní tisk č. 271/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 30. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Miluše Horské, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 299/Stenozáznam  (schválen)
 31. Vyslovení souhlasu Senátu se zřízením podvýborů
  Stenozáznam  (souhlas)
 32. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 1/Stenozáznam  (zamítnut)

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.