(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 3. schůze Senátu v 13. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 15/Stenozáznam  (schválen)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 16/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění zákona č. 119/2020 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 13/Stenozáznam  (schválen)
 4. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Renaty Chmelové a dalších senátorů, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 312/Stenozáznam  (přikázán)
 5. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
  /senátní tisk č. 11/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 6. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie, podepsaná dne 5. května 2020 v Bruselu
  /senátní tisk č. 306/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 18/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 8. Návrh zákona o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic)
  /senátní tisk č. 6/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 9. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie podepsaná na mimořádném Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 3. až 7. září 2018 v Addis Abebě, a na mimořádném Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 24. až 26. září 2019 v Ženevě
  /senátní tisk č. 301/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 10. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních
  /senátní tisk č. 302/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 11. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech 10. - 11. prosince 2020
  /senátní tisk č. 26/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 12. Návrh zákona o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)
  /senátní tisk č. 7/Stenozáznam  (schválen)
 13. Volba místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
  /senátní tisk č. 19/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 14. Volba místopředsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů
  /senátní tisk č. 17/Stenozáznam  (2. místopředsedou byl zvolen Petr Jäger)
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 22/Stenozáznam  (schválen)
 16. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii
  /evropský senátní tisk č. N 001/13/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 17. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nový EVP pro výzkum a inovace
  /evropský senátní tisk č. K 080/12/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 18. Návrh zákona o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 20/Stenozáznam  (schválen)
 19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 21/Stenozáznam  (schválen)
 20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 5/Stenozáznam  (schválen)
 21. Návrh zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
  /senátní tisk č. 9/Stenozáznam  (zamítnut)
 22. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
  /senátní tisk č. 10/Stenozáznam  (zamítnut)
 23. Návrh na přijetí Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil "Takuba", podepsaného v Niamey dne 28. dubna 2020, k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky o právním režimu zásahu francouzského vojenského personálu v Nigeru za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsané v Niamey dne 25. března 2013, a k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky o statusu francouzského vojenského personálu přítomného v Nigeru v rámci francouzského zásahu za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsané v Niamey dne 19. července 2013
  /senátní tisk č. 309/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 24. Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů
  /senátní tisk č. 14/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 25. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 23/Stenozáznam  (schválen)
 26. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 460/2020 Sb.
  /senátní tisk č. 25/Stenozáznam  (schválen)
 27. Návrh zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky
  /senátní tisk č. 4/Stenozáznam  (schválen)
 28. Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2021
  /senátní tisk č. 27/Stenozáznam  (schválen)
 29. Návrh usnesení Senátu k národní bezpečnosti a postupu vlády ve věci stavby nového jaderného bloku
  Stenozáznam  (schváleno)
 30. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 12/Stenozáznam  (nezabývat se)
 31. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 8/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 32. Volba vedoucí stálé delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Rady Evropy
  Stenozáznam  (Vedoucím delagace byla zvolena Miroslava Němcová)
 33. Volba místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
  /senátní tisk č. 19/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 34. Návrh usnesení Senátu k aktuální situaci v důsledku platných omezení v nouzovém stavu
  Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   4.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.