(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 5. schůze Senátu v 13. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 30/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 31/Stenozáznam  (schválen)
 3. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výbor regionů Renovační vlna pro Evropu - ekologické budovy, nová pracovní místa a lepší životní úroveň
  /evropský senátní tisk č. K 086/12/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 4. Volba místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
  /senátní tisk č. 37/ (nikdo nebyl zvolen)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb.
  /senátní tisk č. 38/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 6. Návrh usnesení Senátu k aktuální situaci v důsledku platných omezení v nouzovém stavu a celostátní očkovací strategii
  Stenozáznam  (přijato)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 34/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 8. Návrh zákona o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 32/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 33/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii
  /senátní tisk č. 39/Stenozáznam  (schválen)
 11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
  /senátní tisk č. 35/Stenozáznam  (schválen)
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 36/Stenozáznam  (schválen)
 13. Návrh na prodloužení lhůty pro projednání návrhu senátního návrhu zákona senátorky Renaty Chmelové a dalších senátorů, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 312) ve výborech Senátu
  /senátní tisk č. 312/Stenozáznam  (schváleno)
 14. Návrh usnesení Senátu k potlačování lidských práv a svobod v Ruské federaci a postupu států Evropské Unie
  Stenozáznam  (schváleno)

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.