(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 7. schůze Senátu v 13. funkčním období


 1. Návrh zákona o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19 a o změně některých dalších zákonů
  /senátní tisk č. 64/Stenozáznam  (schválen)
 2. Balíček na ochranu kritické infrastruktury
  /evropský senátní tisk č. N 013/13N 014/13/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 3. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o Mezinárodní finanční korporaci vyplývající z rezoluce Rady guvernérů Mezinárodní finanční korporace č. 273. ze dne 16. dubna 2020
  /senátní tisk č. 3/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 4. Informace ministerstva financí k rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů EU
  /senátní tisk č. 61/Stenozáznam  (projednáno)
 5. Informace vlády ČR o přípravě Národního plánu obnovy
  Stenozáznam  (projednáno)
 6. Volba místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
  /senátní tisk č. 37/ (nebyl zvolen nikdo, bude vyhlášena nová volba)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 52/Stenozáznam  (schválen)
 8. Návrh zákona o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu
  /senátní tisk č. 54/Stenozáznam  (schválen)
 9. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Korejskou republikou o leteckých službách
  /senátní tisk č. 28/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 10. Návrh nařízení EP a Rady o evropské správě dat (Akt o správě dat)
  /evropský senátní tisk č. N 007/13/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 11. Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 347/2013
  /evropský senátní tisk č. N 015/13/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 12. Balíček k digitálním trhům a službám
  /evropský senátní tisk č. N 016/13N 018/13/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 13. Informace vlády o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 25. - 26. března 2021
  Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 50/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 51/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 16. Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2020
  /senátní tisk č. 43/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 56/Stenozáznam  (schválen)
 18. Petice pro přijetí Zákona o podpoře zahrádkářské činnosti (Zahrádkářský zákon)
  /senátní tisk č. 42/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 19. Návrh zákona o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon)
  /senátní tisk č. 49/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 20. Návrh usnesení Senátu k situaci po vojenském převratu v Myanmaru
  Stenozáznam  (schváleno)
 21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 48/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 22. Pracovní dokument útvarů Komise Doporučení Komise pro český Strategický plán SZP
  /evropský senátní tisk č. J 017/13/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 23. Balíček k Evropské zdravotní unii
  /evropský senátní tisk č. N 002/13N 003/13N 004/13K 005/13/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 24. Sdělení Komise EP, Radě, EHSV a Výboru regionů Farmaceutická strategie pro Evropu
  /evropský senátní tisk č. K 008/13/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 25. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Jednotně proti COVID19
  /evropský senátní tisk č. K 020/13/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 26. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů
  /senátní tisk č. 53/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 27. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 57/Stenozáznam  (schválen)
 28. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 55/Stenozáznam  (zamítnut)
 29. Návrh senátního návrhu zákona senátora Václava Lásky a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství
  /senátní tisk č. 58/Stenozáznam  (přikázán)
 30. Návrh usnesení Senátu k Pravidlům spolufinancování ESF+ pro plánovací období 2021 - 2027
  Stenozáznam  (schváleno)
 31. Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2020, Výroční zpráva o podávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, přehled ostatních podání a dotazů za rok 2020 a Výroční zpráva za rok 2020 pro mediální oblast
  /senátní tisk č. 45/Stenozáznam  (vzata na vědomí)

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.