(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 14. schůze Senátu v 13. funkčním období


 1. Návrh ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
  /senátní tisk č. 123/Stenozáznam  (schválen)
 2. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů
  /senátní tisk č. 115/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 3. Sdělení Komise EP, Radě, EHSV a Výboru regionů Unie rovnosti: Strategie práv osob se zdravotním postižením na období 2021-2030
  /evropský senátní tisk č. K 032/13/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 4. Návrh doporučení Rady, kterým se zavádí evropská záruka pro děti
  /evropský senátní tisk č. J 036/13/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 5. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 168/2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva
  /senátní tisk č. 129/Stenozáznam  (Vysloven předběžný souhlas)
 6. Návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 112/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 126/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 8. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci (akt o umělé inteligenci) a mění určité legislativní akty Unie
  /evropský senátní tisk č. N 041/13/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 9. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zlepšování právní úpravy: společně v zájmu lepší tvorby právních předpisů
  /evropský senátní tisk č. K 046/13/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 10. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh
  /evropský senátní tisk č. N 047/13/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 11. Informace místopředsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu o účasti kandidátů ČSSD na kontrole Státního úřadu inspekce práce v Krupce na Teplicku
  Stenozáznam  (schváleno)
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 116/Stenozáznam  (schválen)
 13. Sdělení Komise EP, Radě, EHSV a Výboru regionů Akční plán pro synergie mezi civilním, obranným a kosmickým průmyslem
  /evropský senátní tisk č. K 025/13/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 14. Návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 130/Stenozáznam  (schválen)
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 118/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 121/Stenozáznam  (schválen)
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 122/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 18. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Finské republiky o změně a ukončení platnosti Dohody mezi vládou České a Slovenské federální republiky a vládou Finské republiky o podpoře a ochraně investic, podepsané 6. listopadu 1990 v Praze, která byla sjednána formou výměny nót
  /senátní tisk č. 93/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 19. Konvergenční program České republiky (duben 2021)
  /senátní tisk č. 91/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 20. Návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem a o změně některých souvisejících zákonů
  /senátní tisk č. 119/Stenozáznam  (schválen)
 21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 120/Stenozáznam  (schválen)
 22. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2020
  /senátní tisk č. 102/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 23. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2020
  /senátní tisk č. 101/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 24. Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
  /senátní tisk č. 127/Stenozáznam  (schváleno)
 25. Návrh senátního návrhu zákona senátora Marka Hilšera a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 111/Stenozáznam  (přikázán)
 26. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 114/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 27. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 117/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 28. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech 24. - 25. června 2021
  /senátní tisk č. 131/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 29. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
  /senátní tisk č. 66/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.