Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
2. schůze Senátu v 7. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 7 - Daň z příjmu
 • 8 - Daň z nemovitosti
 • 9 - Daň dědická
 • 10 - Rozpočtové pravidla
 • 347 - Zákon o technických požadavcích na výrobky
 • 348 - Zákon o hnojivech - EU
 • 349 - Zákon o střelných zbraních
 • 350 - Zákon o ochraně ovzduší
 • 351 - Trestní řád
 • 352 - Insolvenční zákon
 • 353 - Trestní řád
 • 354 - Katastrální zákon
 • 355 - Občanský soudní řád
 • 357 - Zákon o provozu na pozemních komunikacích
 • 358 - Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 356 - Zákon o daních z příjmů
 • 360 - Zákon o přechodu Úrazové nemocnice v Brně

senátní návrh zákona

 • 363 - Zákon o jednacím řádu Senátu

mezinárodní smlouva

 • 181 - Lisabonská smlouva
 • 262 - Dohoda o Mez. tel. družicové organizaci
 • 263 - Lichtenštejnsko - Schengenské acquis
 • 295 - Protokol o registrech znečišťujících látek
 • 304 - Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 188 o práci v odvětví rybolovu
 • 307 - Smlouva ČR Francie - pojistné
 • 308 - Dohoda o účasti Bulharska a Rumunska v EHP
 • 310 - Smlouva mezi ČR a Arménskou republikou dvojí zdanění
 • 317 - Smlouva s Evrop. kosmic. agenturou o ochraně utajovaných skutečností
 • 318 - Dohoda mezi ČR a Slovenskou republikou o ochraně utajovaných skutečností
 • 319 - Smlouva ČR a Švédsko o ochraně utaj. informací
 • 320 - Smlouva ČR a Finsko o ochraně utaj. informací
 • 321 - Smlouva ČR Norsko o ochraně utaj. informací
 • 322 - Dohoda o používání ustanovení Úmluvy o vzáj. pomoci v trest. věcech
 • 323 - Smlouva mezi ČR a Polskou republikou o provádění geologických prací v oblasti společných státních hranic
 • 329 - Přístup Albánie a Chorvatska k NATO
 • 331 - Ukončení dohody ČR-Itálie

jiný

 • 1 - Petice provozních a správních zaměstnanců ve školství
 • 5 - Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2009
 • 330 - Výroční zpráva ÚSTR
 • 340 - Aktivity AČR v roce 2009
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
1

Petice za odstranění nerovnosti v úrovni platů provozních a správních zaměstnanců ve školství

1/1 VVVK
 • doporučuje
František Dobšík
  Zdeněk Janalík (VVVK) 2. schůze č.53  - bere na vědomí
  Podán:
  5

  Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2009

  Jan Hajda (zástupce výboru Senátu)
   2. schůze č.59  - schvaluje
   Podán:
   7

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

   7/1 VHZD
   • schvaluje
   Miroslav Kalousek(ministr financí)Jiří Stříteský (VHZD) 2. schůze č.70  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 2/2009 Sb. daň, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmu fyzických osob, pojistné, daňový základ
   8

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

   8/1 VHZD
   • schvaluje
   Miroslav Kalousek(ministr financí)Jiří Stříteský (VHZD) 2. schůze č.71  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 1/2009 Sb. daň z příjmů, daň z majetku, harmonizace daní, samosprávná obec, obecní rozpočet
   9

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

   9/1 VHZD
   • schvaluje
   Miroslav Kalousek(ministr financí)Jan Hajda (VHZD) 2. schůze č.72  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 476/2008 Sb. vlastnictví, převod vlastnictví, daň z převodu vlastnictví, daň z převodu nemovitosti, příbuzenský vztah, dědictví
   10

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   10/1 VHZD
   • schvaluje
   Miroslav Kalousek(ministr financí)Igor Petrov (VHZD) 2. schůze č.73  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 477/2008 Sb. veřejné finance, rozpočtová pravidla, regionální pomoc, regionální hospodářství, územní samospráva, obecní rozpočet
   181

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství

   181/1 VEU
   • doporučuje
   181/8 VEU
   • odročuje jednání
   181/10 VZOB
   • odročuje jednání
   181/2 VZOB
   • vyslovuje souhlas
   181/3 SKUCR
   • zaujímá stanovisko
   181/4 UPV
   • záznam z jednání
   181/5
   • nález Ústavního soudu
   181/6 UPV
   • záznam z jednání
   181/7 VZOB
   • odročuje jednání
   181/9 SKUCR
   • bere na vědomí
   Alexandr Vondra(místopředseda vlády)Luděk Sefzig (VEU) Jiřina Rippelová (SKUCR) Jiří Oberfalzer (UPV) Jiří Dienstbier (VZOB) 2. schůze č.33  - vrácen výborům k novému projednání
   Podán: Lhůta pro výbory: evropské smlouvy, Evropská unie, Smlouva o Evropské unii, evropská ústava, ústava
   262

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o Mezinárodní telekomunikační družicové organizaci ze dne 2. dubna 2008

   262/1 VHZD
   • dává souhlas k ratifikaci
   262/2 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Martin Říman(ministr průmyslu a obchodu)Vítězslav Jonáš (VHZD) Rostislav Slavotínek (VZOB) 2. schůze č.64  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: Mezinárodní telekomunikační unie, telekomunikace, satelitní přenos, družice
   263

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis

   263/1 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   263/2 VEU
   • dává souhlas k ratifikaci
   Ivan Langer(ministr vnitra)Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Rostislav Slavotínek (VZOB) Luděk Sefzig (VEU) 2. schůze č.63  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: Evropská unie, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Acquis Společenství, Evropské společenství, Schengenská dohoda
   295

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na ratifikaci Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (Kyjev, 21. května 2003)

   295/1 VUZP
   • dává souhlas k ratifikaci
   295/2 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Martin Bursík(ministr životního prostředí)Václav Vlček (VUZP) Tomáš Töpfer (VZOB) 2. schůze č.35  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: environmentální politika, Česká republika, ratifikace dohody, spolupráce v oblasti životního prostředí, kontrola znečištění, znečišťující příměsi v atmosféře, seznam
   304

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 188 o práci v odvětví rybolovu a Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 199 o práci v odvětví rybolovu spolu se stanoviskem vlády k nim k informaci

   304/1 VZSP
   • bere na vědomí
   304/2 VZOB
   • bere na vědomí
   Petr Nečas(ministr práce a sociálních věcí)Božena Sekaninová (VZSP) Tomáš Jirsa (VZOB) 2. schůze č.41  - bere na vědomí
   Podán: Lhůta pro výbory: rybářský průmysl, Mezinárodní organizace práce, Česká republika, zákonné pracovní podmínky, rybářská loď
   307

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o výměně údajů a spolupráci v oblasti pojistného a při potírání zneužívání dávek sociálního zabezpečení, podepsaná v Chantilly dne 11. července 2008

   307/1 VZSP
   • dává souhlas k ratifikaci
   307/2 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Petr Nečas(ministr práce a sociálních věcí)Božena Sekaninová (VZSP) Jiří Pospíšil (VZOB) 2. schůze č.42  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: sociální zabezpečení, Francie, Česká republika, zdravotní pojištění
   308

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o účasti Bulharské republiky a Rumunska v Evropském hospodářském prostoru podepsaná v Bruselu dne 25. července 2007

   308/1 VHZD
   • dává souhlas k ratifikaci
   308/2 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Karel Schwarzenberg(ministr zahraničních věcí)Petr Pakosta (VHZD) Rostislav Slavotínek (VZOB) 2. schůze č.26  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: Rumunsko, Bulharsko, ratifikace dohody, dohoda o přidružení (EU), Evropský hospodářský prostor
   310

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Arménskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Jerevanu dne 6. července 2008

   310/1 VHZD
   • dává souhlas k ratifikaci
   310/2 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Miroslav Kalousek(ministr financí)Petr Pakosta (VHZD) Jaromír Štětina (VZOB) 2. schůze č.74  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Arménie, dvojí zdanění, daňová úmluva
   317

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Smlouva mezi státy, které jsou stranami Úmluvy o založení Evropské kosmické agentury a Evropskou kosmickou agenturou o ochraně a výměně utajovaných informací

   317/1 VHZD
   • dává souhlas k ratifikaci
   317/2 VZOB
   • vyslovuje souhlas
   Mirek Topolánek(předseda vlády)Jiří Nedoma (VHZD) Tomáš Töpfer (VZOB) 2. schůze č.28  - vyslovuje souhlas
   Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, kosmický výzkum, důvěrná informace, kosmický prostor, ochrana údajů, Evropská kosmická agentura
   318

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností

   318/1 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Mirek Topolánek(předseda vlády)Rostislav Slavotínek (VZOB) 2. schůze č.29  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: Slovensko, Česká republika, důvěrná informace, ochrana komunikací, státní tajemství, ochrana údajů
   319

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Bezpečnostní smlouva mezi Českou republikou a Švédským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

   319/1 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Mirek Topolánek(předseda vlády)Rostislav Slavotínek (VZOB) 2. schůze č.30  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Švédsko, důvěrná informace, ochrana komunikací, ochrana údajů
   320

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Finskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

   320/1 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Mirek Topolánek(předseda vlády)Rostislav Slavotínek (VZOB) 2. schůze č.31  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Finsko, důvěrná informace, ochrana komunikací, ochrana údajů
   321

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Norského království o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

   321/1 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Mirek Topolánek(předseda vlády)Rostislav Slavotínek (VZOB) 2. schůze č.32  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: Norsko, Česká republika, důvěrná informace, ochrana komunikací, ochrana údajů
   322

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a Islandskou republikou a Norským královstvím o používání některých ustanovení Úmluvy ze dne 29. května 2000 o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie a protokolu 2001 k této úmluvě (Brusel, 19. prosince 2003)

   322/1 UPV
   • dává souhlas k ratifikaci
   322/2 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Jiřina Rippelová (UPV) Tomáš Jirsa (VZOB) 2. schůze č.62  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: Evropská unie, Norsko, Island, soudní spolupráce, trestní řízení, soudní spolupráce EU v trestních věcech, pomoc obětem trestné činnosti
   323

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o provádění geologických prací v oblasti společných státních hranic

   323/1 VHZD
   • dává souhlas k ratifikaci
   323/2 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Martin Říman(ministr průmyslu a obchodu)Igor Petrov (VHZD) Vlastimil Sehnal (VZOB) 2. schůze č.65  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Polsko, geologie, těžba uhlí, hranice, důlní dobývání
   329

   Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokoly o přístupu Albánské republiky a Chorvatské republiky k Severoatlantické smlouvě, podepsané v Bruselu dne 9. července 2008

   329/1 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Karel Schwarzenberg(ministr zahraničních věcí)Tomáš Jirsa (VZOB) 2. schůze č.27  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: NATO, Albánie, Chorvatsko, přistoupení k dohodě
   330

   Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2007

   330/1 UPV
   • bere na vědomí
   330/2 VVVK
   • bere na vědomí
   Naděžda Kavalírová
    Jaroslav Kubera (UPV) Jan Hálek (VVVK) 2. schůze č.37  - bere na vědomí
    Podán:
    331

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Italskou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 22. ledna 1996 v Římě, která bude sjednána formou výměny nót

    331/1 VHZD
    • dává souhlas k ratifikaci
    331/2 VZOB
    • dává souhlas k ratifikaci
    Miroslav Kalousek(ministr financí)Adolf Jílek (VHZD) Jiří Pospíšil (VZOB) 2. schůze č.75  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: Itálie, Česká republika, vypovědění smlouvy, ochrana investic, podpora investic
    340

    Vládní návrh působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2009

    340/1 VZOB
    • vyslovuje souhlas
    V. Parkanová(ministr obrany)K. Schwarzenberg(ministr zahraničních věcí)Jiří Pospíšil (VZOB) 2. schůze č.48  - vyslovuje souhlas
    Podán: mezinárodní bezpečnost, armáda, NATO, vojska v zahraničí, vojenská spolupráce
    347

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

    347/1 VHZD
    • schvaluje
    Martin Říman(ministr průmyslu a obchodu)Karel Korytář (VHZD) 2. schůze č.47  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 481/2008 Sb. technické předpisy a normy, metrologie, sladění norem, bezpečnostní norma
    348

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    348/1 VHZD
    • schvaluje
    Petr Gandalovič(ministr zemědělství)Jan Hajda (VHZD) 2. schůze č.56  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 9/2009 Sb. hnojiva, zemědělská půda, organická hnojiva, označení výrobku, půdní analýza
    349

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

    349/1 VZOB
    • schvaluje
    Ivan Langer(ministr vnitra)Tomáš Töpfer (VZOB) 2. schůze č.55  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 484/2008 Sb. vojenské vybavení, veřejná bezpečnost, veřejný pořádek, osobní zbraň, trestné činy proti bezpečnosti státu, střelná zbraň a střelivo, terorismus
    350

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

    350/1 VUZP
    • schvaluje
    Martin Bursík(ministr životního prostředí)Karel Šebek (VUZP) 2. schůze č.34  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 483/2008 Sb. politika životního prostředí EU, snižování plynných emisí, znečišťující příměsi v atmosféře, skleníkový plyn
    351

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

    351/1 UPV
    • schvaluje
    Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Jiřina Rippelová (UPV) 2. schůze č.38  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 457/2008 Sb. právní spolupráce, trestní řízení, princip subsidiarity, princip vzájemného uznávání, soudní spolupráce EU v trestních věcech
    352

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

    352/1 UPV
    • schvaluje
    352/2 VHZD
    • schvaluje
    Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Jan Nádvorník (UPV) Igor Petrov (VHZD) 2. schůze č.39  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 458/2008 Sb. soudní řízení, konkurz, solventnost, nucená správa, dluh
    353

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

    353/1 UPV
    • pozměňovací návrhy
    353/2 SKSP
    • pozměňovací návrhy
    353/3 SKOS
    • zaujímá stanovisko
    Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Jiří Oberfalzer (UPV) Jana Juřenčáková (SKOS) Jiří Oberfalzer (SKSP) 2. schůze č.44  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 52/2009 Sb. trestní právo, oběť, trestní řízení, žaloba v trestním řízení, trestní stíhání
    354

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů

    354/1 VHZD
    • schvaluje
    354/2 VUZP
    • schvaluje
    Petr Gandalovič(ministr zemědělství)Adolf Jílek (VHZD) Ivo Bárek (VUZP) 2. schůze č.57  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 8/2009 Sb. informační systém, stavební pozemek, nemovitost, katastr nemovitostí
    355

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    355/1 UPV
    • schvaluje
    Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Jiří Oberfalzer (UPV) 2. schůze č.45  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 7/2009 Sb. soudní řízení, právní systém, korespondence, notář, soudní stíhání
    356

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

    356/1 VHZD
    • schvaluje
    Tomáš Kvapil(zástupce skupiny poslanců)Petr Pakosta (VHZD) 2. schůze č.54  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 482/2008 Sb. daň z příjmů, daňová úleva, manželé
    357

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

    357/1 VHZD
    • schvaluje
    357/2 UPV
    • schvaluje
    357/3 VZOB
    • schvaluje
    Ivan Langer(ministr vnitra)Jiří Nedoma (VHZD) Tomáš Jirsa (VZOB) Jiří Žák (UPV) 2. schůze č.50  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 480/2008 Sb. pozemní doprava, dopravní předpisy, silniční doprava, dopravní přestupek, policie
    358

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

    358/1 VZSP
    • schvaluje
    Petr Nečas(ministr práce a sociálních věcí)Pavel Čáslava (VZSP) 2. schůze č.40  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 479/2008 Sb. sociální zabezpečení, lékařský posudek, důchodový plán, invalidní pojištění
    360

    Návrh zákona o přechodu Úrazové nemocnice v Brně a o změně zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

    360/1 VZSP
    • zamítá
    360/2 VHZD
    • záznam z jednání
    Michal Hašek(zástupce skupiny poslanců)Pavel Sušický (VZSP) Liana Janáčková (VHZD) 2. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 485/2008 Sb. převod vlastnictví, územní samospráva, nemocniční zařízení
    363

    Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů

    363/1 UPV
    • přerušuje projednávání
    363/3 UPV
    • pozměňovací návrhy
    363/2 VEU
    • žádá
    363/4 VEU
    • pozměňovací návrhy
    363/5 SKUCR
    • bere zpět
    Jiřina Rippelová (zástupce komise Senátu)
     Jiří Oberfalzer (UPV) Luděk Sefzig (VEU) Jiřina Rippelová (SKUCR) 2. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení č.60  - přikazuje
     Vzat komisí zpět
     Podán: Lhůta pro výbory:
     Tisky EU
     Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
     K 114/06
     Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Mysli především na malé podnikatele (Think Small First) Akt o malém a středním podnikání (A Small Business Act) pro Evropu

     (11262/08)
     KOM (2008) 394

     Česká verze
     doručena dne 6.7.2008
     Historie tisku EU
     VEU
     Jana Juřenčáková

     29.10.2008
     K 114/06/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo průmyslu a obchodu 2. schůze
     č. 66 - závěrečné usnesení přijato
     12.12.2008
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis     konkurenceschopnostmalé a střední podnikyhospodářský růstkampaň na získání veřejnostipřístup na trhpodnikavostsprávní formalityfinancovánípodpora podnikáníinvestiční podpora
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     K 120/06
     Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: - Obnovený závazek pro sociální Evropu: posílení otevřené metody koordinace v oblasti sociální ochrany a sociálního začlenění

     (11560/08)
     KOM (2008) 418

     Česká verze
     doručena dne 11.7.2008
     Historie tisku EU
     VEU
     Adolf Jílek

     29.10.2008
     K 120/06/03
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo práce a sociálních věcí 2. schůze
     č. 43 - závěrečné usnesení přijato
     11.12.2008
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis     chudobasociální zabezpečenízpůsob vyhodnoceníevropská sociální politikadůchodový plánzačlenění do společnostipolitika spoluprácezdravotní péčehospodářská a sociální soudržnost
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     N 125/06
     Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie

     (12119/08)
     KOM (2008) 399

     Česká verze
     doručena dne 27.7.2008
     Historie tisku EU
     VEU
     Eduard Matykiewicz

     3.12.2008
     N 125/06/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo průmyslu a obchoduVUZP
     N 125/06/03 -
     • Usnesení přijato
     • 29.10.2008

      
     2. schůze
     č. 67 - závěrečné usnesení přijato
     12.12.2008
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis     spotřeba energieekologická nálepkaúspora energienositel energieznačka kvality EStržní zvyklosti
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     N 126/06
     Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady pozměňující směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících

     (12217/08)
     KOM (2008) 464

     Česká verze
     doručena dne 27.7.2008
     Historie tisku EU
     VEU
     Jana Juřenčáková

     3.12.2008
     N 126/06/03
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo kultury 2. schůze
     č. 58 - závěrečné usnesení přijato
     12.12.2008
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis     přibližování legislativyautorské právo
     Projednávání v PSP

     N 132/06
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 717/2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství a směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací

     (13531/08)
     KOM (2008) 580

     Anglická verze
     doručena dne 26.9.2008
     Česká verze
     doručena dne 30.9.2008
     Historie tisku EU
     VEU
     Jana Juřenčáková

     3.12.2008
     N 132/06/03
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo průmyslu a obchoduSKSP
     • Usnesení přijato
     • 11.11.2008

      
     2. schůze
     č. 68 - závěrečné usnesení přijato
     12.12.2008
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis     přenosová síťpřibližování legislativytelekomunikaceregulace telekomunikacíkomunikační systémmobilní telefon
     Další podkladové materiály:
      13.11.2008  ST13531-AD02.CS08

     Projednávání v PSP