Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
7. schůze Senátu v 7. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 72 - Exekuční řád
 • 73 - Zákon - biometrické údaje
 • 74 - Zákona o archivnictví

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 76 - Zákon o provozu RTV

senátní návrh zákona

 • 78 - Zákon - jednací řád Senátu
 • 79 - Zákon - majetkové vztahy - družstva

mezinárodní smlouva

 • 47 - Změna - Rotterdamská úmluva
 • 48 - ČR-Singapur - letecká doprava

jiný

 • 27 - Zpráva o přejímání leg. závazků za rok 2008

ústavní zákon

 • 75 - Zkrácení volebního období PS
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
27

Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2008

27/1 VEU
 • bere na vědomí
27/2 UPV
 • bere na vědomí
Pavel Svoboda(ministr vlády ČR)Daniela Kovářová(ministr spravedlnosti)
  Luděk Sefzig (VEU) Václav Homolka (UPV) 7. schůze č.189  - bere na vědomí
  Podán:
  47

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na ratifikaci změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu (Řím, 31. říjen 2008)

  47/1 VUZP
  • dává souhlas k ratifikaci
  47/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Martin Bursík(ministr životního prostředí)Ladislav Miko(ministr životního prostředí)Bedřich Moldan (VUZP) Pavel Lebeda (VZOB) 7. schůze č.188  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní obchod, Česká republika, chemický výrobek, nebezpečná látka, přistoupení k dohodě, ratifikace dohody, pesticidy
  48

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o letecké dopravě

  48/1 VHZD
  • dává souhlas k ratifikaci
  48/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Petr Bendl(ministr dopravy)Gustáv Slamečka(ministr dopravy)Liana Janáčková (VHZD) Jaroslav Sykáček (VZOB) 7. schůze č.187  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: letecká doprava, Česká republika, Singapur, mezinárodní spolupráce
  72

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 7/2009 Sb.

  72/1 UPV
  • pozměňovací návrhy
  Daniela Kovářová(ministr spravedlnosti)Jiří Oberfalzer (UPV) 7. schůze č.186  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 183/2009 Sb. jmenování pracovníků, výkon rozhodnutí
  73

  Návrh zákona o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji a o změně některých zákonů

  73/1 VUZP
  • schvaluje
  Martin Pecina(ministr vnitra)Václav Vlček (VUZP) 7. schůze č.183  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 197/2009 Sb. identifikační průkaz, osobní údaje, biometrie
  74

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  74/1 VUZP
  • schvaluje
  Martin Pecina(ministr vnitra)Marta Bayerová (VUZP) 7. schůze č.184  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 190/2009 Sb. veřejná správa, ochrana kulturního dědictví, archiv, úřední dokument, veřejná instituce, elektronická správa, ukládání dokumentů, elektronická správa dokumentů
  75

  Návrh ústavního zákona o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny

  75/1 UPV
  • záznam z jednání
  75/2 SKUCR
  • zaujímá stanovisko
  Petr Tluchoř(zástupce skupiny poslanců)Jiří Žák (UPV) (SKUCR) 7. schůze č.181  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 195/2009 Sb. poslanecký mandát, politická krize, ústava, rozpuštění parlamentu, parlamentní volby
  76

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů

  76/1 VVVK
  • schvaluje
  76/2 SKSP
  • schvaluje
  Petr Pleva(zástupce skupiny poslanců)Richard Svoboda (VVVK) Eva Richtrová (SKSP) 7. schůze č.182  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 196/2009 Sb. digitální technologie, rozhlasové vysílání, televize s vysokou rozlišovací schopností, obchodní licence
  78

  Návrh senátního návrhu zákona senátorů Vlastimila Balína, Marty Bayerové a Václava Homolky, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů

  Vlastimil Balín (senátor)Marta Bayerová (senátorka)Václav Homolka (senátor)
   7. schůze č.191  - zamítá senátní návrh zákona
   Podán:
   79

   Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Lišky, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů

   79/1 VHZD
   • odročuje jednání
   Jiří Liška (senátor)Jan Hajda (VHZD) 7. schůze č.192  - přikazuje
   Podán: Lhůta pro výbory: vlastnictví, nemovitý majetek, nabytí vlastnictví, zemědělské družstvo, promlčení
   Tisky EU
   Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
   N 135/06
   Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a zrušení směrnice 86/613/EHS

   (13981/08)
   KOM (2008) 363

   Česká verze
   doručena dne 10.10.2008
   Historie tisku EU
   VEU
   Jana Juřenčáková

   13.5.2009
   N 135/06/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Úřad vlády 7. schůze
   č. 190 - závěrečné usnesení přijato
   28.5.2009
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis   chemická sůlpůvodní výrobekprotidumpingové cloUkrajinadovozhnojivaprotidumpingová legislativa
   Projednávání v PSP

   K 035/07
   Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ? Třetí strategický přezkum lepší regulace v Evropě

   (5791/09)
   KOM (2009) 15

   Česká verze
   doručena dne 30.1.2009
   Historie tisku EU
   VEU
   Luděk Sefzig

   13.5.2009
   K 035/07/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo vnitraSKUCR
   • Usnesení přijato
   • 9.4.2009

    
   7. schůze
   č. 185 - závěrečné usnesení přijato
   28.5.2009
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis   činnost orgánůsprávní formalityzjednodušení celních postupůuplatňování právních předpisů EUanalýza dopaduzpráva o činnosti
   Projednávání v PSP