Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
5. schůze Senátu v 8. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 32 - Zákon o léčivech
 • 35 - Zákon o pohonných hmotách
 • 37 - Zákon o ČNB
 • 40 - Insolvenční zákon

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 33 - Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
 • 34 - Zákon - přechodné snížení cen léčiv
 • 36 - Zákon o integrovaném registru znečišťování

senátní návrh zákona

 • 38 - Zákon o zaměstnanosti

jiný

 • 42 - Žádost vlády o vyslovení předchozího souhlasu s rozhodnutím ER

tisk EU

Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
32

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

32/1 VZSP
 • schvaluje
Leoš Heger(ministr zdravotnictví)Alena Dernerová (VZSP) 5. schůze č.124  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 75/2011 Sb. farmaceutická legislativa, farmaceutický výrobek, kontrola léčiv
33

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

33/1 VZSP
 • záznam z jednání
Marek Šnajdr(zástupce skupiny poslanců)Jan Žaloudík (VZSP) 5. schůze č.125  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 105/2011 Sb. zdravotnické povolání, odborná kvalifikace, pomocná lékařská profese, zdravotní osvědčení
34

Návrh zákona o přechodném snížení cen a úhrad léčiv

34/1 VZSP
 • schvaluje
Marek Šnajdr(zástupce skupiny poslanců)Alena Dernerová (VZSP) 5. schůze č.126  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 76/2011 Sb. všeobecné zdravotní pojištění, farmaceutický výrobek, cenová regulace
35

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

35/1 VHZD
 • schvaluje
Martin Kocourek(ministr průmyslu a obchodu)Jiří Bis (VHZD) 5. schůze č.120  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 91/2011 Sb. čerpadlo, znečišťování motorovými vozidly, náhradní palivo, palivo, jakost výrobku, motorové palivo, benzin, dieselová nafta, minerální olej
36

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

36/1 VUZP
 • schvaluje
Václav Mencl(zástupce skupiny poslanců)Petr Vícha (VUZP) 5. schůze č.127  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 77/2011 Sb. opatření na kontrolu znečištění, sledování životního prostředí, nebezpečný odpad, kontrola znečištění, orgány veřejné správy, služba ve veřejném zájmu, prevence environmentálních rizik, veřejné prohlášení
37

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

37/1 VHZD
 • schvaluje
Miroslav Kalousek(ministr financí)Jiří Lajtoch (VHZD) 5. schůze č.119  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 92/2011 Sb. bankovnictví, finanční trh, bankovní dohled, centrální banka
38

Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

38/1 VZSP
 • schvaluje
38/2 UPV
 • schvaluje
Milan Štěch (senátor)Zdeněk Škromach (senátor)Božena Sekaninová (senátorka)Miluše Horská (VZSP) Miroslav Nenutil (UPV) 5. schůze č.128  - přikazuje
Podán: Lhůta pro výbory: propuštění, poptávka po zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti, odstupné
40

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

40/1 UPV
 • schvaluje
40/2 VHZD
 • schvaluje
Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Soňa Paukrtová (UPV) Karel Korytář (VHZD) 5. schůze č.123  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 69/2011 Sb. konkurz, solventnost, vyrovnání s věřiteli, dluh
42

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle § 109i písm. b) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny ve znění pozdějších předpisů, a § 119k písm. b) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu ve znění pozdějších předpisů návrh Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro

42/1 VEU
 • doporučuje
42/2 UPV
 • vyslovuje souhlas
Karel Schwarzenberg(ministr zahraničních věcí)Luděk Sefzig (VEU) Jiřina Rippelová (UPV) 5. schůze č.122  - odročuje jednání
Podán:
Tisky EU
Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
K 011/08
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Energie 2020: Strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energii

(16096/10)
KOM (2010) 639

Česká verze
doručena dne 11.11.2010
Historie tisku EU
VEU
Miroslav Škaloud

2.2.2011
K 011/08/02
 •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

 
Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
 • Usnesení přijato
 • 25.1.2011

 
5. schůze
č. 121 - závěrečné usnesení přijato
3.3.2011
Všechna hlasování
Stenografický zápis

reakce Komise (10.08.2011)
IPEX

zásobování energiíenergetická lokalitaenergetická politika
Registr Rady EU

Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

The Legislative Observatory (Evropský parlament)

Projednávání v PSP

Jiří Kautský