Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
13. schůze Senátu v 8. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 200 - Zákon - o podmínkách získávání specializované způsobilosti
 • 201 - Zákon o platu
 • 202 - Zákon o službě státních zaměstnanců
 • 205 - Zákon o Rejstříku trestů
 • 206 - Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob - související
 • 207 - Obchodní zákoník
 • 208 - Zákon o znalcích a tlumočnících
 • 209 - Trestní řád
 • 210 - Zákon o přeměnách obchodních společností
 • 211 - Chemický zákon
 • 212 - Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů
 • 213 - Zákon - biocidní přípravky
 • 214 - Zákon o elektronických komunikacích
 • 215 - Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
 • 216 - Zákon o ekologickém zemědělství
 • 217 - Zákon o Pozemkovém fondu České republiky
 • 218 - Zákon o rozpočtových pravidlech
 • 219 - Zákon o zvláštní ochraně svědka
 • 221 - Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 203 - Zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních
 • 204 - Zákon o pomoci v hmotné nouzi
 • 220 - Zákon o výkonu ústavní výchovy

senátní návrh zákona

 • 73 - Zákon o obcích - sen. návrh
 • 197 - Novela JŘ PS PČR
 • 198 - Novela JŘ Senátu PČR

mezinárodní smlouva

 • 151 - Protokol o trvale udržitelném obhospodařování lesů
 • 155 - Protokol o udržitelném CR - Karpaty
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
73

Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Pakosty a dalších, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

73/1 VUZP
 • pozměňovací návrhy
73/2 UPV
 • pozměňovací návrhy
Petr Pakosta (senátor)Pavel Čáslava (senátor)Adolf Jílek (senátor)Jiří Lajtoch (senátor)Miroslav Nenutil (senátor)Richard Svoboda (senátor)Miloš Vystrčil (senátor)Stanislav Juránek (VUZP) Jaroslav Kubera (UPV) 13. schůze č.413  - schvaluje senátní návrh zákona
Podán: Lhůta pro výbory: správní celek, obec
151

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o trvale udržitelném obhospodařování lesů k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat, který byl podepsán dne 27. května 2011

151/1 VUZP
 • dává souhlas k ratifikaci
151/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Petr Bendl(ministr zemědělství)Stanislav Juránek (VUZP) Tomáš Kladívko (VZOB) 13. schůze č.398  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory:
155

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o udržitelném cestovním ruchu k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat

155/1 VUZP
 • dává souhlas k ratifikaci
155/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Tomáš Chalupa(ministr životního prostředí)Stanislav Juránek (VUZP) Tomáš Kladívko (VZOB) 13. schůze č.412  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: země střední a východní Evropy, trvale udržitelný rozvoj, Česká republika, chráněné území, ochrana krajiny, udržitelné lesní hospodářství
197

Návrh senátního návrhu zákona senátorky Soni Paukrtové, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů

197/1 UPV
 • pozměňovací návrhy
197/2 SKUCR
Soňa Paukrtová (senátor)Jiřina Rippelová (UPV) Jiřina Rippelová (SKUCR) 13. schůze č.414  - přikazuje
Podán: Lhůta pro výbory: legislativní proces, parlamentní proces, jednací řád parlamentu, dolní komora
198

Návrh senátního návrhu zákona senátorky Soni Paukrtové, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů

198/1 UPV
 • schvaluje
198/2 SKUCR
Soňa Paukrtová (senátor)Jiřina Rippelová (UPV) Jiřina Rippelová (SKUCR) 13. schůze č.415  - přikazuje
Podán: Lhůta pro výbory: legislativní proces, parlamentní proces, jednací řád parlamentu, horní komora
200

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů

200/1 VZSP
 • schvaluje
200/2 UPV
 • schvaluje
Leoš Heger(ministr zdravotnictví)Jan Žaloudík (VZSP) Václav Vlček (UPV) 13. schůze č.385  - schvaluje návrh zákona
č.386  - doprovodné usnesení
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 346/2011 Sb. zdravotnické povolání, odborná kvalifikace, farmakologie, průběžná profesní příprava, zubní lékař, lékař
201

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

201/1 VHZD
 • schvaluje
201/2 UPV
 • schvaluje
Jaromír Drábek(ministr práce a sociálních věcí)Adolf Jílek (VHZD) Miroslav Antl (UPV) 13. schůze č.390  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 347/2011 Sb. odměňování, mzda, státní zástupce, soudce a státní zástupce
202

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů

202/1 VZSP
 • záznam z jednání
202/2 UPV
 • zamítá
Jaromír Drábek(ministr práce a sociálních věcí)Pavel Čáslava (VZSP) Jiří Dienstbier (UPV) 13. schůze č.391  - zamítá
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 445/2011 Sb. pracovní podmínky, pracovní vztahy, veřejná správa, správní reforma, zaměstnanci, průhlednost administrativy
203

Návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony

203/1 VZSP
 • zamítá
203/2 UPV
 • záznam z jednání
Marek Šnajdr(zástupce skupiny poslanců)Radek Sušil (VZSP) Soňa Paukrtová (UPV) 13. schůze č.387  - zamítá
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 466/2011 Sb. nezisková organizace, organizace zdravotnictví, zdravotní pomoc, zdraví veřejnosti, zdravotnické zařízení
204

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

204/1 UPV
 • záznam z jednání
204/2 VZSP
 • pozměňovací návrhy
Ivana Řápková(poslankyně)Lenka Kohoutová(poslankyně)Miroslav Nenutil (UPV) Pavel Čáslava (VZSP) 13. schůze č.393  - zamítá
Podán: Lhůta pro Senát: sociální pomoc, základní životní potřeby, sociální dávky, trestná činnost, veřejný pořádek, pokuta, správní delikt, chudoba, správní sankce
205

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

205/1 UPV
 • schvaluje
Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 13. schůze č.401  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 357/2011 Sb. informační systém, pořizování dat, zpřístupňování informací, trestní rejstřík, fyzická osoba, evidence obyvatelstva
206

Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

206/1 UPV
 • schvaluje
Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 13. schůze č.403  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 420/2011 Sb. trestní odpovědnost, právnická osoba, podnikatel, trestní řízení, seznam
207

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

207/1 UPV
 • schvaluje
Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Jiří Dienstbier (UPV) 13. schůze č.404  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 351/2011 Sb. obchodní právo, právnická osoba, sídlo právnické osoby, obchodní rejstřík
208

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů

208/1 UPV
 • schvaluje
Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Jiří Čunek (UPV) 13. schůze č.405  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 444/2011 Sb. tlumočení, správní dohled, správní delikt, znalecký posudek
209

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

209/1 UPV
 • pozměňovací návrhy
Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 13. schůze č.406  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 459/2011 Sb. soudní řízení, soudní spolupráce, trestní řízení, evropský soudní prostor, trestní stíhání, soud pro mladistvé
210

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

210/1 UPV
 • schvaluje
Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Miloš Malý (UPV) 13. schůze č.407  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 355/2011 Sb. fúze podniků, komerční firma, družstvo, evropský podnik, kapitálová společnost
211

Návrh zákona o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

211/1 VUZP
 • schvaluje
Tomáš Chalupa(ministr životního prostředí)Martin Tesařík (VUZP) 13. schůze č.410  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 350/2011 Sb. chemický průmysl, chemická sloučenina, chemický výrobek, nebezpečná látka, bezpečnost výrobku, technická norma
212

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů

212/1 VUZP
 • pozměňovací návrhy
Tomáš Chalupa(ministr životního prostředí)Marta Bayerová (VUZP) 13. schůze č.411  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 467/2011 Sb. ochrana živočišné říše, ochrana zvířat, živočišná říše, chráněný druh, ochranné zařízení, obchodní licence
213

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

213/1 VZSP
 • záznam z jednání
Leoš Heger(ministr zdravotnictví)Radek Sušil (VZSP) 13. schůze č.384  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 342/2011 Sb. Evropská unie, boj proti hmyzu, ochrana zdraví rostlin, zničení úrody, ochrana zvířat, průmysl pesticidů, insekticidy, správní kontrola
214

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

214/1 VHZD
 • schvaluje
214/2 SKSP
 • pozměňovací návrhy
Martin Kocourek(ministr průmyslu a obchodu)Karel Korytář (VHZD) Jiří Oberfalzer (SKSP) 13. schůze č.388  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 468/2011 Sb. komunikační systém, veřejná správa, informace, zpřístupňování informací, elektronická správa, telekomunikace, služba ve veřejném zájmu
215

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

215/1 VHZD
 • schvaluje
215/2 UPV
 • schvaluje
215/3 VUZP
 • schvaluje
Petr Bendl(ministr zemědělství)Petr Šilar (VHZD) Eva Richtrová (VUZP) Jiřina Rippelová (UPV) 13. schůze č.395  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 349/2011 Sb. vlastnictví, nemovitý majetek, nabytí vlastnictví, katastr nemovitostí, ceník
216

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

216/1 VHZD
 • schvaluje
216/2 VUZP
 • schvaluje
Petr Bendl(ministr zemědělství)Jan Hajda (VHZD) Stanislav Juránek (VUZP) 13. schůze č.396  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 344/2011 Sb. environmentální politika, biopotravina, uplatňování právních předpisů EU, ekologické zemědělství, označení výrobku, agrární sektor
217

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

217/1 VHZD
 • schvaluje
217/2 VUZP
 • schvaluje
Petr Bendl(ministr zemědělství)Jan Hajda (VHZD) Pavel Eybert (VUZP) 13. schůze č.397  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 345/2011 Sb. převod vlastnictví, regionální pomoc, zemědělská půda, financování pomoci
218

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

218/1 VHZD
 • schvaluje
Miroslav Kalousek(ministr financí)Veronika Vrecionová (VHZD) 13. schůze č.400  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 465/2011 Sb. rozpočtová pravidla, státní rozpočet, ústřední plánování
219

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

219/1 UPV
 • schvaluje
219/2 VZOB
 • schvaluje
Jan Kubice(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Jozef Regec (VZOB) 13. schůze č.383  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 348/2011 Sb. veřejná bezpečnost, trestní řízení, výslech svědka, soudní dokazování
220

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

220/1 VVVK
 • schvaluje
220/2 UPV
 • záznam z jednání
Hana Orgoníková(zástupce skupiny poslanců)Václav Homolka (VVVK) Miroslav Nenutil (UPV) 13. schůze č.417  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 352/2011 Sb. sociální pracovník, zvláštní výchovná péče, psychometrický test, soud pro mladistvé, nápravně výchovný ústav pro mladistvé
221

Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

221/1 UPV
 • schvaluje
Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 13. schůze č.402  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 418/2011 Sb. trestní odpovědnost, právnická osoba, podnikatel, trestní řízení, seznam
Tisky EU
Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
N 055/08
Návrh změn statutu Soudního dvora Evropské unie a přílohy I k tomuto statutu

(8787/11)
KOM (2011) 0

Česká verze
doručena dne 25.4.2011
Historie tisku EU
VEU
Luděk Sefzig

19.10.2011
N 055/08/02
 •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

 
Ministerstvo zahraničních věcíUPV
 • Usnesení přijato
 • 29.6.2011

 
13. schůze
č. 408 - závěrečné usnesení přijato
27.10.2011
Všechna hlasování
Stenografický zápis


IPEX

Soudní dvůr Evropské unie
Registr Rady EU

The Legislative Observatory (Evropský parlament)

Projednávání v PSP

Adéla Šuchmanová
N 071/08
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

(12122/11)
KOM (2011) 336

Česká verze
doručena dne 30.6.2011
Historie tisku EU
VEU
Václav Koukal

19.10.2011
N 071/08/03
 •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 13. schůze
č. 392 - závěrečné usnesení přijato
26.10.2011
Všechna hlasování
Stenografický zápis


IPEX

globalizacepodpora zaměstnanostivstup do zaměstnánípropuštění
Registr Rady EU

Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

The Legislative Observatory (Evropský parlament)

Projednávání v PSP

Štěpán Černý
N 072/08
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (Přepracované znění) (Text s významem pro EHP)

(12639/11)
KOM (2011) 402

Česká verze
doručena dne 7.7.2011
Historie tisku EU
VEU
Jana Juřenčáková

19.10.2011
N 072/08/02
 •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

 
Ministerstvo průmyslu a obchoduSKSP
 • Usnesení přijato
 • 5.10.2011

 
13. schůze
č. 389 - závěrečné usnesení přijato
26.10.2011
Všechna hlasování
Stenografický zápis

reakce Komise (20.07.2012)
IPEX

ochrana spotřebitelemobilní telefoncenová regulaceinteraktivní síť
Registr Rady EU

Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

The Legislative Observatory (Evropský parlament)

Projednávání v PSP

Štěpán Černý