Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
24. schůze Senátu v 8. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 371 - Zákon o volbě prezidenta republiky
 • 372 - Zákon o správních poplatcích
 • 373 - Zákon o důchodovém pojištění
 • 374 - Zákon o o sociálně-právní ochraně dětí
 • 375 - Občanský soudní řád
 • 376 - Zákon o výkonu ústavní výchovy
 • 377 - Stavební zákon
 • 383 - Zákon o elektronických komunikacích
 • 384 - Zákon o hospodaření energií

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 378 - Trestní zákoník
 • 381 - Zákon o státní sociální podpoře
 • 382 - Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení

senátní návrh zákona

 • 337 - Zákon o silničním provozu
 • 347 - Zákon o pojišťovnictví - senátní návrh
 • 348 - Novela Ústavy - imunita - senátní návrh
 • 361 - Novela Ústavy - imunita II - senátní návrh
 • 385 - Senátní návrh - změna zákonů - karta soc. systémů

mezinárodní smlouva

 • 334 - Změna Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
 • 335 - Dohoda a Protokol ČR Vietnam letecké služby

jiný

 • 317 - Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2011
 • 332 - Výroční zpráva ÚZSVM 2011
 • 346 - Petice "Za záchranu českého regionálního školství"
 • 365 - Předchozí souhlas - Evropa pro občany
 • 379 - Předchozí souhlas - Agentura EU pro základní práva
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
317

Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2011

317/1 UPV 317/2 SKOS 317/3 VVVK 317/4 VHZD Igor Němec(předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů)
  Miroslav Antl (UPV) Jana Juřenčáková (SKOS) Karel Korytář (VHZD) Hana Doupovcová (VVVK) 24. schůze č.697  - bere na vědomí
  Podán:
  332

  Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2011

  332/1 VHZD Miloslav Vaňek
   Petr Šilar (VHZD) 24. schůze č.699  - bere na vědomí
   Podán:
   334

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu

   334/1 VVVK 334/2 UPV 334/3 VZOB Petr Fiala(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Václav Homolka (VVVK) Jozef Regec (VZOB) Miroslav Antl (UPV) 24. schůze č.689  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, sport, dopování, tělesná výchova, povzbuzující prostředek
   335

   Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikacemi Protokol mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách, podepsané v Praze dne 23. května 1997, a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách, podepsaná v Praze dne 23. května 1997

   335/1 VHZD 335/2 VZOB Pavel Dobeš(ministr dopravy)Veronika Vrecionová (VHZD) Vladimír Dryml (VZOB) 24. schůze č.677  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, letecká doprava, Česká republika, Vietnam
   337

   Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Oberfalzera a Tomáše Grulicha, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

   337/1 VHZD 337/2 VZSP Jiří Oberfalzer (senátor)Tomáš Grulich (senátor)Veronika Vrecionová (VHZD) Daniela Filipiová (VZSP) 24. schůze č.685  - schvaluje senátní návrh zákona
   Podán: Lhůta pro výbory: osobní doprava, silniční doprava, dopravní licence, řidičský průkaz, rozdělení podle věku
   346

   Petice "Za záchranu českého regionálního školství"

   346/1 VVVK Karel Filip, Petr Halada, Pavel Mládek
    Marcel Chládek (VVVK) 24. schůze č.687  - schvaluje
    Podán:
    347

    Návrh senátního návrhu zákona, senátora Vítězslava Jonáše a dalších, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb.

    347/1 VHZD 347/2 VUZP Vítězslav Jonáš (senátor)Jan Hajda (senátor)Petr Pakosta (senátor)Karel Šebek (senátor)Miloš Vystrčil (senátor)Petr Šilar (VHZD) Ivo Bárek (VUZP) 24. schůze č.708  - schvaluje senátní návrh zákona
    Podán: Lhůta pro výbory: veřejná bezpečnost, politika financování, pojištění proti škodě, pomoc obětem neštěstí, ochrana proti požáru, civilní ochrana
    348

    Návrh senátního návrhu ústavního zákona, senátorky Soni Paukrtové, senátora Miroslava Antla a dalších, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

    348/1 UPV 348/2 SKUCR Soňa Paukrtová (senátorka)Miroslav Antl (senátor)Alena Gajdůšková (senátorka)Jiří Dienstbier (senátor)Petr Pithart (senátor)Jiřina Rippelová (senátorka)Miroslav Nenutil (UPV) Jiřina Rippelová (SKUCR) 24. schůze č.693  - schvaluje senátní návrh zákona
    Podán: Lhůta pro výbory: poslanec parlamentu, parlamentní imunita, ústava
    361

    Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátora Jaroslava Kubery a dalších, kterým se mění zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

    361/1 UPV Jaroslav Kubera (senátor)Luděk Sefzig (senátor)Tomáš Jirsa (senátor)Veronika Vrecionová (senátorka)Vítězslav Jonáš (senátor)Miloš Vystrčil (senátor)Karel Šebek (senátor)Alena Palečková (senátorka)Přemysl Sobotka (senátor)Tomáš Kladívko (senátor)Richard Svoboda (senátor)Petr Bratský (senátor)
     Miroslav Nenutil (UPV) Jiřina Rippelová (SKUCR) 24. schůze č.695  - zamítá senátní návrh zákona
     Podán: Lhůta pro výbory:
     365

     Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle § 109i písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a § 119k písm. d) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, návrh nařízení Rady, kterým se na období 2014-2020 zavádí program "Evropa pro občany"

     365/1 VEU  Luděk Sefzig (VEU) 24. schůze č.691  - vyslovuje souhlas
     Podán: politická práva, Rada Evropy, Česká republika, občanská práva, občanství EU, demokratizace
     371

     Návrh zákona o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

     371/1 UPV 371/2 SKUCR Jan KubiceJiří Dienstbier (UPV) Jiřina Rippelová (SKUCR) 24. schůze č.675  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 275/2012 Sb. ústava, všeobecné volební právo, hlava státu, prezidentské volby
     372

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

     372/1 VUZP Jan Kubice(ministr vnitra)Martin Tesařík (VUZP) 24. schůze č.676  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 274/2012 Sb. informace, dodání dokumentu, reprodukování, zprostředkování dat, ceník
     373

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

     373/1 VZSP 373/2 VHZD 373/3 UPV Jaromír Drábek(ministr práce a sociálních věcí)Božena Sekaninová (VZSP) Jan Hajda (VHZD) Miroslav Nenutil (UPV) 24. schůze č.704  - zamítá
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 314/2012 Sb. politika úsporných opatření, inflace, důchodový plán
     374

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

     374/1 VZSP 374/2 UPV Jaromír Drábek(ministr práce a sociálních věcí)Dagmar Terelmešová (VZSP) Miroslav Antl (UPV) 24. schůze č.705  - zamítá
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. adopce dítěte, ochrana dítěte, hlídání dětí, sociální právo, práva dítěte, právo na spravedlnost, příspěvek na péči
     375

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

     375/1 UPV Pavel Blažek(ministr spravedlnosti)Jiřina Rippelová (UPV) 24. schůze č.678  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 396/2012 Sb. soudní řízení, vztah mezi zákonodárnou a výkonnou mocí, výkon rozhodnutí, pohledávka
     376

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

     376/1 VVVK 376/2 UPV Petr Fiala(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Petr Bratský (VVVK) Miroslav Nenutil (UPV) 24. schůze č.688  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 333/2012 Sb. výchovně vzdělávací zařízení, vyživovaná osoba, zvláštní výchovná péče, dítě, zvláštní dávky, rodinné přídavky, nápravně výchovný ústav pro mladistvé
     377

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

     377/1 VUZP 377/2 VHZD 377/3 UPV Kamil Jankovský(ministr pro místní rozvoj)Pavel Eybert (VUZP) Jaromír Strnad (VHZD) Soňa Paukrtová (UPV) 24. schůze č.673  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 350/2012 Sb. stavební politika, vlastnictví, stavební právo, územní plánování, služba ve veřejném zájmu
     378

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

     378/1 UPV Pavel Staněk(poslanec)Stanislav Polčák(poslanec)Jana Suchá(poslankyně)Miroslav Antl (UPV) 24. schůze č.682  - zamítá
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 390/2012 Sb. trestný čin, trestná činnost, podmínečné propuštění
     379

     Vládním návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle § 109i písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a § 119k písm. d) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanovuje víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2013-2017

     379/1 VEU 379-3 VVVK 379/2 UPV Petr Nečas(předseda vlády)
      Luděk Sefzig (VEU) Miloš Janeček (VVVK) Miroslav Antl (UPV) 24. schůze č.692  - vyslovuje souhlas
      Podán:
      381

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 141/2012 Sb., zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

      381/1 VZSP 381/2 UPV Milada Emmerová(zástupce skupiny poslanců)Radek Sušil (VZSP) Miroslav Nenutil (UPV) 24. schůze č.706  - pozměňovací návrhy
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 331/2012 Sb. sociální zabezpečení, adopce dítěte, péče o postižené osoby, dítě, rodičovský příspěvek, rodinné přídavky
      382

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

      382/1 VUZP 382/2 UPV Zdeňka Horníková(zástupce skupiny poslanců)Eva Richtrová (VUZP) Miloš Malý (UPV) 24. schůze č.680  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 276/2012 Sb. městská infrastruktura, výstavba měst, finanční nástroj EU, veřejná investice
      383

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

      383/1 VHZD 383/2 VZOB 383/3 UPV Jan Kubice(ministr vnitra)Veronika Vrecionová (VHZD) Tomáš Kladívko (VZOB) Miroslav Antl (UPV) 24. schůze č.674  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 273/2012 Sb. soukromé právo, ochrana soukromí, telekomunikační technika, důvěrná informace, ochrana komunikací, tajná služba, policie, elektronická správa dokumentů
      384

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

      384/1 VHZD 384/2 VUZP 384/3 UPV Martin Kuba(ministr průmyslu a obchodu)Jiří Bis (VHZD) Jan Horník (VUZP) Soňa Paukrtová (UPV) 24. schůze č.702  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 318/2012 Sb. energetická politika, hospodaření se zdroji, úspora energie, tepelná energie, izolace stavby, využívání zdrojů, tepelná izolace, výkonnost energetiky
      385

      Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha, Boženy Sekaninové a dalších, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů

      385/1 VZSP 385/2 VHZD Zdeněk Škromach (senátor)Božena Sekaninová (senátorka)Zdeněk Besta (senátor)Petr Gawlas (senátor)Jaromír Strnad (senátor)Jan Hajda (senátor)Karel Korytář (senátor)Jan Žaloudík (senátor)Jiří Lajtoch (senátor)Miloš Malý (senátor)Miloš Janeček (senátor)Eva Richtrová (senátorka)Miluše Horská (VZSP) Josef Řihák (VHZD) 24. schůze č.707  - přikazuje
      Podán: Lhůta pro výbory: sociální zabezpečení, poštovní finanční služby, zdravotně postižený člověk, sociální dávky, elektronické bankovnictví, pomoc sociálně znevýhodněným skupinám, mateřský příspěvek, elektronické peníze
      Tisky EU
      Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
      N 146/08
      Návrh nařízení Rady o statutu evropské nadace (FE)

      (6580/12)
      KOM (2012) 35

      Česká verze
      doručena dne 16.2.2012
      Historie tisku EU
      VEU
      Luděk Sefzig

      23.5.2012
      č. 276 N 146/08/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo spravedlnosti 24. schůze
      č. 681 - závěrečné usnesení přijato
      18.7.2012
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX

      činnost orgánůjednotný trhsociální hospodářstvísubjektivita podle evropského právanadace
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Martin Hrabálek
      N 159/08
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie s veřejnými zakázkami a o postupech na podporu jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy třetích zemí s veřejnými zakázkami

      (8257/12)
      KOM (2012) 124

      Česká verze
      doručena dne 28.3.2012
      Historie tisku EU
      VEU
      Josef Táborský

      27.6.2012
      č. 299 N 159/08/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo průmyslu a obchodu 24. schůze
      č. 703 - závěrečné usnesení přijato
      19.7.2012
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis

      reakce Komise (08.05.2013)
      IPEX

      třetí zemědohoda o dodávkáchjednotný trhpřístup na trhveřejná službadohoda o službáchzahraniční podnikpřidělení zakázkypůvodní výrobeksvoboda poskytovat službyposkytování služebomezování soutěžeoprávnění k výkonu služby
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Štěpán Černý
      K 163/08
      Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o uzavření mezivládní dohody pro provozní činnosti Evropského programu monitorování Země (GMES) od roku 2014 do roku 2020 (Text s významem pro EHP)

      (10035/12)
      KOM (2012) 218

      Anglická verze
      doručena dne 16.5.2012
      Česká verze
      doručena dne 5.6.2012
      Historie tisku EU
      VEU
      Miroslav Krejča

      11.7.2012
      č. 304 K 163/08/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo životního prostředí 24. schůze
      č. 690 - závěrečné usnesení přijato
      19.7.2012
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis

      reakce Komise (16.08.2013)
      IPEX

      kosmický výzkumdružiceprogram EUčlenský stát EUmezinárodní dohoda
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Štěpán Černý