(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 12. schůze Senátu v 6. funkčním období


 1. Informace vlády o výsledcích jednání Evropské rady konaného ve dnech 13. a 14. března 2008 v Bruselu a o pozicích České republiky
   (vzata na vědomí)
 2. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé, podepsaná dne 12. června 2006 v Lucemburku
  /senátní tisk č. 174/Stenozáznam  (dán souhlas s ratifikací)
 3. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
  /senátní tisk č. 144/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 4. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na výpověď Dohody mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení a Protokolu k této dohodě, podepsané v Praze dne 2. prosince 1959, ve vztahu k Ruské federaci
  /senátní tisk č. 153/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 5. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou republikou, podepsaná v Praze dne 14. prosince 2007
  /senátní tisk č. 175/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 6. Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů - 1. kolo
   (2. kolo proběhne ve čtvrtek 20. března 2008 před polední pauzou)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 191/Stenozáznam  (schválen)
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 206/Stenozáznam  (schválit)
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 212/Stenozáznam  (schváleno)
 10. Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ? Příprava na kontrolu stavu reformy společné zemědělské politiky
  /evropský senátní tisk č. K 072/06/Stenozáznam  (schváleno stanovisko VEU)
 11. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Lišky, Přemysla Sobotky, Jiřího Stříteského, Václava Jehličky, Karla Bartáka a dalších senátorů o účastnících protikomunistického odboje a o účastnících odporu proti komunismu
  /senátní tisk č. 173/Stenozáznam  (II. čtení)
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 193/Stenozáznam  (schválen)
 13. Návrh zákona o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí)
  /senátní tisk č. 198/Stenozáznam  (schválen)
 14. Návrh zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
  /senátní tisk č. 199/Stenozáznam  (schválen)
 15. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
  /senátní tisk č. 200/Stenozáznam  (schválen)
 16. Návrh zákona o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů
  /senátní tisk č. 202/Stenozáznam  (schválen)
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 203/Stenozáznam  (schválen)
 18. Návrh zákona o zahájení činnosti Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě
  /senátní tisk č. 204/Stenozáznam  (schválen)
 19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 205/Stenozáznam  (schválen)
 20. Návrh zákona o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů
  /senátní tisk č. 207/Stenozáznam  (schválen)
 21. Návrh Rozhodnutí Rady o posílení Eurojustu, kterým se mění rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002, ve znění rozhodnutí Rady 2003/659/SVV o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti
  /evropský senátní tisk č. M 080/06/Stenozáznam  (schváleno doporučení VEU)
 22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 208/Stenozáznam  (schválen)
 23. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
  /senátní tisk č. 211/Stenozáznam  (schválen)
 24. Senátní tisk č. N 068/06- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací, Senátní tisk č. N 069/06 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele, Senátní tisk č. N 070/06 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského úřadu pro trh elektronických komunikací
  /evropský senátní tisk č. N 068/06/Stenozáznam  (schváleno doporučení pověřeného výboru)
 25. Návrh senátního návrhu zákona senátora Tomáše Julínka, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 145/Stenozáznam  (schválen)
 26. Návrh zákona o přijetí úvěrů Českou republikou od Evropské investiční banky na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z Operačního programu doprava v programovém období 2007 až 2013
  /senátní tisk č. 213/Stenozáznam  (nezabývat se)
 27. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na učinění výhrady ČR k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
  /senátní tisk č. 152/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 28. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 209/Stenozáznam  (schválen)
 29. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb., zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 210/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 30. Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů - 2. kolo
  /senátní tisk č. 218/Stenozáznam  (za člena Rady zvolen Jan Zahradníček)
 31. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
  /senátní tisk č. 201/Stenozáznam  (zamítnut)
 32. Návrh zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 197/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 33. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 194/Stenozáznam  (schválen)
 34. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 195/Stenozáznam  (schválen)
 35. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 15. října 2007 v Praze
  /senátní tisk č. 143/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 36. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Novým Zélandem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Praze dne 26. října 2007
  /senátní tisk č. 151/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 37. Konvergenční program České republiky (listopad 2007)
  /senátní tisk č. 156/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 38. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Lišky, Přemysla Sobotky, Jana Hálka, Václava Jehličky a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 203/2005 Sb., o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky
  /senátní tisk č. 217/Stenozáznam  (přikázán VVVK a VHZD)
 39. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů
  /senátní tisk č. 220/Stenozáznam  (schváe)
 40. Návrh směrnice Rady o jednotné proceduře při podávání žádosti o jednotné povolení k pobytu a pracovní povolení na území členského státu příslušníky třetích států a o společném souboru práv pro pracovníky ze třetích zemí legálně pobývajících v členském státě
  /evropský senátní tisk č. N 061/06/Stenozáznam  (schváleno doporučení pověřeného výboru)
 41. Návrh směrnice Rady o podmínkách vstupu a pobytu příslušníků třetích států za účelem výkonu vysoce kvalifikovaného zaměstnání
  /evropský senátní tisk č. N 062/06/Stenozáznam  (schváleno doporučení pověřeného výboru)
 42. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)
  /senátní tisk č. 190/Stenozáznam  (schválen)
 43. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 192/Stenozáznam  (schválen)
 44. Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2007
  /senátní tisk č. 179/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 45. Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2007 a výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2007
  /senátní tisk č. 178/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 46. Změna v orgánech Senátu
   (senátor J. Čunek zvolen členem ÚPV)
 47. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Martina Mejstříka, Richarda Sequense, Josefa Novotného, Jana Horníka a Jaromíra Štětiny, kterým se mění zákon č. 140/1960 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších právních předpisů
  /senátní tisk č. 100/Stenozáznam  (zamítnut)
 48. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 196/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 49. Petice proti diskriminaci obyvatel venkova
  /senátní tisk č. 91/Stenozáznam  (schváleno doporučení VUZP)
 50. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví
  /senátní tisk č. 147/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 51. Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 214/Stenozáznam  (přikázán VVVK Tento návrh zákona je předložen poté, co Senát vrátil senátní tisk č. 122 svým usnesením č. 231 ze dne 31. října 2007 Stálé komisi Senátu pro sdělovací prostředky jako navrhovateli k dopracování.)
 52. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele
  /evropský senátní tisk č. N 069/06/Stenozáznam  (Byl projednán v rámci bodu 24. schváleného bodu pořadu 12. schůze)
 53. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského úřadu pro trh elektronických komunikací
  /evropský senátní tisk č. N 070/06/Stenozáznam  (Byl projednán v rámci bodu 24. schváleného bodu pořadu 12. schůze)

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.