(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 27. schůze Senátu v 12. funkčním období


 1. Informace vlády o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech 24. - 25. září 2020
 2. Informace vlády o programu jednání a pozici vlády na jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 15. - 16. října 2020
 3. Senátní tisk č. K 066/12 - Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2019 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty
 4. Informace vlády, jakým způsobem zohlednila usnesení Senátu č. 496 k vyhodnocení průběhu první vlny pandemie koronaviru na území České republiky a opatřením k prevenci druhé vlny přijaté na 26. schůzi Senátu dne 20. srpna 2020
 5. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie "od zemědělce ke spotřebiteli" pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy
  /evropský senátní tisk č. K 060/12/
 6. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 Navrácení přírody do našeho života
  /evropský senátní tisk č. K 061/12/
 7. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh A a B Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijaté v Ženevě dne 10. května 2019
  /senátní tisk č. 264/
 8. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků přijaté v Durbanu dne 8. prosince 2018
  /senátní tisk č. 295/
 9. Senátní tisk č. N 062/12 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program činnosti Unie v oblasti zdraví na období 2021 - 2027 a zrušuje nařízení (EU) č. 282/2014 (program "EU pro zdraví")
 10. Senátní tisky č. K 065/12 a K 070/12 - Strategie EU pro vakcíny COVID-19 a zdravotní připravenost na rozšíření onemocnění COVID-19
 11. Návrh na přijetí Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil "Takuba", sjednaného výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 6. března 2020 a v Kouloubě dne 10. března 2020, k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravující status sil "Serval", sjednané výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 7. března 2013 a v Kouloubě dne 8. března 2013
  /senátní tisk č. 278/
 12. Senátní tisk č. K 064/12 - Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o dopadu demografických změn
 13. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k informaci Změny z roku 2018 k Úmluvě o práci na moři z roku 2006, přijaté na 107. Mezinárodní konferenci práce v roce 2018
  /senátní tisk č. 293/
 14. Senátní tisk č. J 072/12 - Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se ČR poskytuje dočasná podpora podle nařízení Rady (EU) 2020/672 na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19
 15. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2019
  /senátní tisk č. 266/
 16. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2019
  /senátní tisk č. 271/
 17. Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek za rok 2019
  /senátní tisk č. 274/
 18. Návrh na prodloužení lhůty pro projednání návrhu senátního návrhu zákona senátora Lumíra Kantora dalších senátorů o České komoře porodních asistentek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o České komoře porodních asistentek) (senátní tisk č. 277) ve výborech Senátu
 19. Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2020
 20. Informace stálých delegací Parlamentu České republiky o činnosti za 12. funkční období
 21. Zpráva předsedy Senátu o činnosti Senátu ve 12. funkční období
 22. Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Stenozáznamy:

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.