(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 3. schůze Senátu v 13. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 15/Stenozáznam  (schválen)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 16/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění zákona č. 119/2020 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 13/Stenozáznam  (schválen)
 4. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Renaty Chmelové a dalších senátorů, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 312/Stenozáznam  (přikázán)
 5. Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 10. - 11. prosince 2020
 6. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
  /senátní tisk č. 11/
 7. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie, podepsaná dne 5. května 2020 v Bruselu
  /senátní tisk č. 306/
 8. Návrh zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky
  /senátní tisk č. 4/
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 5/
 10. Návrh na přijetí Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil "Takuba", podepsaného v Niamey dne 28. dubna 2020, k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky o právním režimu zásahu francouzského vojenského personálu v Nigeru za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsané v Niamey dne 25. března 2013, a k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky o statusu francouzského vojenského personálu přítomného v Nigeru v rámci francouzského zásahu za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsané v Niamey dne 19. července 2013
  /senátní tisk č. 309/
 11. Návrh zákona o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic)
  /senátní tisk č. 6/
 12. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie podepsaná na mimořádném Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 3. až 7. září 2018 v Addis Abebě, a na mimořádném Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 24. až 26. září 2019 v Ženevě
  /senátní tisk č. 301/
 13. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních
  /senátní tisk č. 302/
 14. Návrh zákona o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)
  /senátní tisk č. 7/
 15. Senátní tisk č. N 1/13 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přiměřených minimálních mzdách v EU
 16. Návrh zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
  /senátní tisk č. 9/
 17. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
  /senátní tisk č. 10/
 18. Senátní tisky č. N 75/12, N 76/12, N 77/12, N 78/12 a N 79/12 - Balíček dokumentů k azylové a migrační politice
 19. Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů
  /senátní tisk č. 14/
 20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 8/
 21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 12/
 22. Senátní tisk č. K 85/12 - Sdělení Připravenost na strategie očkování a zavádění očkovacích látek proti COVID - 19
 23. Senátní tisk č. K 83/12 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Společenství
 24. Senátní tisk č. K 80/12 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nový Evropský výzkumný prostor pro výzkum a inovace - ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga
 25. Senátní tisky č. K 81/12 a K 82/12 - Balíček dokumentů k politice rozšíření EU a hospodářskému a investičnímu plánu pro západní Balkán
 26. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech 10. - 11. prosince 2020
 27. Senátní tisk č. K 87/12 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Pracovní program Komise na rok 2021: Vitální Unie v křehkém světě
 28. Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2021
 29. Volba místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
 30. Volba místopředsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů
  /senátní tisk č. 17/
 31. Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.